Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0043-C0001
Номер на проект: Д01-95/19.03.2012
Наименование: Повишаване, усъвършенстване и разгръщане на научния потенциал на ВТУ "Тодор Каблешков" чрез подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на транспорта, енергетиката и ИКТ в транспорта
Бенефициент: Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 19.03.2012
Дата на приключване: 19.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да се засили интересът на младите хора към реализация в сферата на транспортното образование и наука и да се повиши качеството на научните разработки в транспортния отрасъл и ИКТ в транспорта, като се подобрят условията за работа на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени
Дейности: 1.1 Разкриване на нови докторски програми в областта на: - Машинно инженерство (Транспортна техника); - Икономика (Икономика и управление на транспорта) Дейност 1 Подкрепа на нови и започнали докторски програми
1.2 Предоставяне на стипендии на докторанти в рамките на докторски програми за осъществяване на научни цели и задачи в областта на транспорта и ИКТ Дейност 1 Подкрепа на нови и започнали докторски програми
1.3 Организиране и провеждане на предмети за обучение и повишаване на квалификацията (курсове) на докторанти, работещи в сферата на транспортната наука и ИКТ с участието на експерти от съответната научна област Дейност 1 Подкрепа на нови и започнали докторски програми
1.4 Подкрепа за подготовката на дисертационни трудове с практико-приложен характер, експериментална дейност и внедряване на крайните резултати в заинтересованите страни (транспортни фирми, министерства, ведомства, агенции и др.) Дейност 1 Подкрепа на нови и започнали докторски програми
1.5 Насърчаване на академичната мобилност чрез участие в международни научни конференции и изложения в областта на транспорта и ИКТ Дейност 1 Подкрепа на нови и започнали докторски програми
1.6 Подкрепа за научни публикации, като част от подготовката и обучението на докторантите Дейност 1 Подкрепа на нови и започнали докторски програми
1.7 Осигуряване на достъп до научни съоръжения, бази данни и библиотеки; закупуване на научна апаратура и специализиран софтуер в дейността на докторантите Дейност 1 Подкрепа на нови и започнали докторски програми
2.1 Организиране и провеждане на програми за обучение и повишаване на квалификацията на младите хора (постдокторанти, млади учени и специализанти), работещи в сферата на транспортната наука и ИКТ с участието на експерти от съответната научна област Дейност 2 Програми за развитие на постдокторанти, специализанти и млади учени
2.2 Подкрепа за научни публикации в международно признати списания и сборници от научни конференции Дейност 2 Програми за развитие на постдокторанти, специализанти и млади учени
2.3 Дейности, насочени към развитие на научния потенциал на младите учени в международна среда (например запознаване с иновативни постижения чрез участия в национални и международни панаири и изложения) Дейност 2 Програми за развитие на постдокторанти, специализанти и млади учени
2.4 Подкрепа за провеждането на научни изследвания, свързани с повишаване на научния потенциал (напр. програми, подкрепящи създаването на връзки между институционални и частни структури за трансфер на знания в областта на транспорта и ИКТ) Дейност 2 Програми за развитие на постдокторанти, специализанти и млади учени
2.5 Осигуряване на достъп до научни съоръжения, бази данни и библиотеки; закупуване на научна апаратура и специализиран софтуер в дейността на младите учени Дейност 2 Програми за развитие на постдокторанти, специализанти и млади учени
3.2 Информационна кампания и публичност на проекта и дейности по визуализация на финансовата помощ Дейност 3 Управление на проекта
3.1 Администриране, контрол и отчитане на проекта Дейност 3 Управление на проекта
Партньори
Партньори:
МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД
Изпълнители:
СИГМАТИКС ЕООД
"СИГМА - МЕТРО" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 722 695 BGN
Общ бюджет: 622 500 BGN
БФП: 622 500 BGN
Общо изплатени средства: 622 500 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 622 500 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 144 539 BGN
2013 225 149 BGN
2014 266 491 BGN
2015 - 13 679 BGN
622 500 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 529 125 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 122 858 BGN
2013 191 377 BGN
2014 226 518 BGN
2015 - 11 627 BGN
529 125 BGN
В т.ч. Национално финансиране 93 375 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 681 BGN
2013 33 772 BGN
2014 39 974 BGN
2015 - 2 052 BGN
93 375 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз