Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.07-0052-C0001
Номер на проект: ESF-1107-05-05002
Наименование: Интегриране на уязвимите групи от хората на пазара на труда
Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел Нов път
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.01.2012
Начална дата: 06.03.2012
Дата на приключване: 31.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Хайредин
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на уязвимите, неактивните и обезкуражените лица на пазара на труда чрез изграждане на професионални умения и квалифи-кация, и осигуряване на заетост.
Дейности: Дейност 1. Подготовка стартирането на проекта. Изпълнението на дейността включва: - сключване на договорите с екипа на проекта, разработване на длъжностни характеристики, подготовка на гражданските договори - подготовка провеждането на тръжните процедури - разработване на искането на авансово плащане.
Дейност 2. Идентифициране на обезкуражените лица. Откриване на обезкуражените лица в трите общини и насочването им към Бюрата по труда
Дейност 3. Мотивационно обучение и предоставяне на посреднически услуги. Идентифицираните лица ще бъдат насочени за получаване на посреднически услуги съответно към Д „БТ” гр.Козлодуй, филиал с.Хайредин; Д „БТ” гр. Бяла Слатина и Д „БТ” гр. Червен бряг, филиал гр. Кнежа.
Дейност 4. Разработване и адаптиране на специални обучителни курсове и програми. Спецификата на целевата група изисква преработване на учебните програми по професионалното обучение и ключовите компетенции, и адаптирането им с особеностите на обучаваните.
Дейност 5. Професионално обучение. Ще се провежда обучение по следните специалности: Част от професия „Офис секретар” код 346020, специалност „Административно обслужване”; част от професия „Социален асистент”, специалност „Подпомагане на възрастни”.
Дейност 6. Обучение по ключови компетенции. Участниците в обучението по професия „Офис секретар” ще преминат 100 учебни часа обучение по английски език и и обучение по „Ефективно общуване” в рамките на ключова компететност „Общуване на роден език” в рамките на 70 учебни часа.
Дейност 7. Стажуване при работодател. За успешно преминалите професионалното обучение по съответните специалности е осигурено тримесечно стажуване. Лицата ще бъдат назначени на трудов договор при 8 часов работен ден.
Дейност 8 Информация и публичност. Популяризиране на проекта, на неговите постижения, популяризиране на финансовия принос на ЕСФ и ОП РЧР
Дейност 9 Управление и мониторинг. Ежемесечно ще се провеждат срещи на екипа, на които ще се прави анализ на изпълнението на планираните дейности и на разходването на финансовите средства, ще се планират дейностите за следващия месец, ще се анализира информацията от мониторинга и при необходимост ще се предприемат промени, гарантиращи изпълнението на проекта и постигането на неговите цели. Периодично ще се провеждат срещи с партньорите, на които ще се обсъжда изпълнението на проекта и ролята на всеки партньор.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 179 998 BGN
Общ бюджет: 163 225 BGN
БФП: 163 225 BGN
Общо изплатени средства: 163 168 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 163 225 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 000 BGN
2013 104 625 BGN
2014 22 543 BGN
2015 0 BGN
163 168 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 138 742 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 30 600 BGN
2013 88 931 BGN
2014 19 162 BGN
2015 0 BGN
138 693 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 484 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 400 BGN
2013 15 694 BGN
2014 3 381 BGN
2015 0 BGN
24 475 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, получили посреднически услуги
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 3 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз