Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0071-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/046-01
Наименование: Предотвратяване на риска от наводнения чрез реконструкция на левия бряг на р. Луда Камчия в урбанизираната територия на с. Дъбовица, община Сунгурларе
Бенефициент: Община Сунгурларе
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 16.03.2012
Дата на приключване: 16.03.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Сунгурларе
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящето проектно предложение е подпомагане местното развитие чрез реализацията на важни и полезни дребномащабни местни инвестиционни решения и по-специално - изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и почистване на речните корита.
Дейности: Дейност 2 Подготовка на техническите задания, тръжните процедури и договорите
Дейност 3: Тръжни процедури и подписване на договори
Дейност 1 Организация и управление на проекта.
Дейност 4: СМР – дейности по проекта
дейност 5: Публикации и пресконференции дейността се извършва 1,2,14 и 15 месеци
Дейност 6: Изработване информационни материали за проекта дейността се извършва 1,2,3,4,5,11 и 12 месеци
Дейност 7: Управление и отчитане на проекта
Дейност 8: Строителен надзор – осъществяване на надзор съгласно ЗУТ.
Дейност 9: Авторски надзор от страна на проектантите
Дейност 10 Одит на проекта от експерт-счетоводител.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 031 992 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз