Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0021-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/044-02
Наименование: Инфраструктурни мерки по укрепване на река Воздол, община Челопеч с цел предотвратяване на риска от наводнения
Бенефициент: Община Челопеч
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 16.03.2012
Дата на приключване: 16.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Челопеч
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е в съответствие с целта на Операция 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции”, както и на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В рамките на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, община Челопеч участва с инвестиционното си намерение за прилагане на дребномащабни инфраструктурни мерки по укрепване на река Воздол – етап Първи, участъци II-ри и III-ти. Подобряване на условията за местно развитие в община Челопеч, чрез прилагане на дребномащабни мерки по укрепването на река Воздол и предотвратяване на рисковете от наводнения в населеното място
Дейности: дейност 1: Предварителен анализ и оценка нуждата от интервенция и действия по подготовката на проектното предложение
дейност 2: Сформиране на Екип за управление на проекта и реализиране на управлението на проекта
дейност 3: Подготовка на документация за провеждане на тръжни процедури
дейност 4: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители
дейност 5: Изпълнение на строително-монтажни работи
дейност 6: Осъществяване на строителен надзор, инвеститорски контрол и авторски надзор
дейност 7: Реализиране на мерки за информираност и публичност дейността се извършва 1,2,12,19-24 месеци от началото на проекта
дейност 8: Мониторинг и отчетност на проекта
дейност 9: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 758 859 BGN
Общ бюджет: 622 135 BGN
БФП: 621 310 BGN
Общо изплатени средства: 590 244 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 621 310 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 42 921 BGN
2013 252 321 BGN
2014 295 003 BGN
2015 0 BGN
590 244 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 528 113 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 38 403 BGN
2013 225 760 BGN
2014 263 950 BGN
2015 0 BGN
528 113 BGN
В т.ч. Национално финансиране 93 196 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 518 BGN
2013 26 560 BGN
2014 31 053 BGN
2015 0 BGN
62 131 BGN
Финансиране от бенефициента 6 150 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз