Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0038-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/042
Наименование: Почистване на речно корито, изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения на р. Копиловска Огоста за предотвратяване на наводнения на територията на с. Копиловци, на р. Дългоделска Огоста за предотвратяване на наводнения на територията на с. Говежда и с. Дълги Дел, община Герги Дамяново
Бенефициент: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 16.03.2012
Дата на приключване: 16.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Георги Дамяново
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е насочена към ограничаване на риска и щетите от наводнения и предпазване на живота и здравето на населението, собствеността и ресурсите в община Георги Дамяново. Така формулирана, тя съответства на Директива 2007/60/ЕО за оценката и управлението на риска от наводнения, където е посочено, че целта на директивата е „да определи рамка за оценка и управление на риска от наводнения, като се стреми да намали неблагоприятните последици за човешкото здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност, свързани с наводненията в Общността”. Проектът подпомага местното развитие чрез реализирането на важни и полезни местни дребномащабни инвестиции, което е основна цел на Операция 4.1 и напълно съответства на целта на настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ, а именно „ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението в 178-те „малки” общини чрез изграждането и укрепването на дребномащабни
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта.
дейност 2 Осигуряване на информация и публичност
дейност 3 Разработване на тръжна документация за избор на изпълнител на строителните работи.
дейност 4 Строително монтажни работи.
дейност 5 Извършване на авторски надзор
дейност 6 Извършване на независим строителен надзор
дейност 7 Извършване на одит на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 654 872 BGN
Общ бюджет: 580 068 BGN
БФП: 580 068 BGN
Общо изплатени средства: 457 909 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 580 068 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 217 745 BGN
2013 240 164 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
457 909 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 493 058 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 194 824 BGN
2013 219 051 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
413 876 BGN
В т.ч. Национално финансиране 87 010 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 921 BGN
2013 21 113 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
44 033 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз