Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.07-0021-C0001
Номер на проект: ESF-1107-06-08001
Наименование: Мотивация и шанс за реализация чрез придобита квалификация
Бенефициент: СНЦ БИЗНЕС ЦЕНТЪР - Пещера
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.01.2012
Начална дата: 06.03.2012
Дата на приключване: 05.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пещера
Описание
Описание на проекта: Общата цел към която е насочен проекта е да подкрепи и мотивира обезкуражените, трайно безработните и неактивни лица за подобряване на уменията и квалификацията им с цел последващото включване в заетост. Крайната и основна цел е повишаването на икономическата активност и интеграцията на уязвимите групи и неактивните лица на пазара на труда. *Предоставяне на квалификационни услуги и обучения с цел последващо включване в заетост, което да подобри качеството на живот и социалния статус на обезкуражените и трайно безработните лица.
Дейности: Провеждане на проучване и обособяване на целеви групи. По тази дейност се предвижда да се сформират фокус групи/група които ще разработят методика за идентифициране на целевите групи чрез изработване на анкетна карта. Чрез съобщение в медиите и разлепяне на плакати ще бъдат привлечени необходимия брой лица за анкетиране сред които ще се подбере целева група отговаряща на предварително изработени критерии.
Предоставяне на мотивационно обучение. Служители на ДБТ ще проведат обучение на подбраните лица за стимулиране за включването им в обучителни курсове и последваща заетост.
Разработване и приспособяване на учебни програми. Ще бъдат проведени срещи между обучаващата организация, преподавателския състав и работодателите. Ще се разгледат и анализират внимателно наличните учебни програми и ще бъдат адаптирани, така че да бъдат полезни за всички заинтересовани страни.
Предоставяне на професионални обучения. Ще се проведат обучения по следните професии и специалности: част от професия „Озеленител”, специалност „Цветарство”; част от професия „Строител”, специалност „Армировка и бетон”; част от професия „Строител”, специалност „Вътрешни облицовки и настилки”.
Предоставяне на обучение по Ключова компетентност. След приключване на професионалните обучения всички успешно завършили курсисти ще преминат кратък курс по КК Умение за учене с продължителност 30 учебни часа.
Осигуряване на стажуване при работодател. Успешно преминалите обучения курсисти ще бъдат назначени за 3 месеца на трудово правоотношение. Назначените ще бъдат на длъжности сходни със съответната завършена специалност.
Публичност и визуализация на проекта. Всички печатни документи и материали издавани по време на проекта с изключение на готови формуляри(удостоверение или свидетелство за завършено обучение) ще бъдат с отпечатани лога на ЕС и ЕСФ, както и текст опоменаващ източника на финансиране.
Предоставяне на Посреднически услуги След приключването на стажуването на целевите групи ще могат да се регистрират в Д БТ и ще получат информация за търсенето на работна ръка в региона.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 160 962 BGN
Общ бюджет: 150 861 BGN
БФП: 150 861 BGN
Общо изплатени средства: 150 861 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 150 861 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 192 BGN
2013 119 148 BGN
2014 0 BGN
2015 - 480 BGN
150 861 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 128 232 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 27 364 BGN
2013 101 276 BGN
2014 0 BGN
2015 - 408 BGN
128 232 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 629 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 829 BGN
2013 17 872 BGN
2014 0 BGN
2015 - 72 BGN
22 629 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, получили посреднически услуги
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 3 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз