Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.01-0011-C0001
Номер на проект: К-02-8
Наименование: Устойчиво развитие на клъстер "Зелена синергия"
Бенефициент: Зелена синергия
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.02.2012
Начална дата: 23.03.2012
Дата на приключване: 23.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Устойчиво развитие на клъстер „ЗЕЛЕНА СИНЕРГИЯ“
Дейности: Възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за персонала на административното тяло на клъстера, изплатени въз основа на трудов договор
Ресурсно обезпечаване на управленското и административно тяло на клъстера
Участия в семинари, тренинги, конференции, информационни събития, обмен на опит, добри практики и други за управителното и административното тяло на клъстера
Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Одит
Визуализация
Организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера и на клъстерни мрежови събития, привличане на нови членове и създаване на мрежи между членовете на клъстера
Актуализиране и разширяване на интернет страница и интранет мрежа за нуждите на клъстера, създаване на информационна система
Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на персонала от управителното и административното тяло на клъстера (максимум до 3 човека на събитие) с цел изграждане на транснационални клъстерни връзки и установяване на сътрудничество с други клъ
Разходи за услуги, свързани с извършване на маркетингови проучвания, анализ на целевите пазари в страната и в чужбина, разработване на маркетингова, инвестиционна, обща стратегия за развитие на клъстера
Разходи за популяризиране името (марката) на клъстера.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 212 255 BGN
Общ бюджет: 146 187 BGN
БФП: 112 282 BGN
Общо изплатени средства: 112 282 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 112 282 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 70 944 BGN
2014 41 338 BGN
2015 0 BGN
112 282 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 95 440 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 60 302 BGN
2014 35 138 BGN
2015 0 BGN
95 440 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 842 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 642 BGN
2014 6 201 BGN
2015 0 BGN
16 842 BGN
Финансиране от бенефициента 68 725 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой клъстери – създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 3 Създадени нови работни места в подкрепените клъстери
Индикатор 4 Създадени инвестиции в подкрепените клъстери
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти (брой);
Индикатор 6 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията (брой)
Индикатор 7 Подкрепено и добре фунциониращо клъстерно административно тяло
Индикатор 8 Привлечени нови 13 члена на клъс-терната мрежа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз