Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.07-0016-C0001
Номер на проект: ESF-1107-03-14002
Наименование: Взех живота си в свои ръце
Бенефициент: ЕТ "БоБос - Богданка Въчкова"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.01.2012
Начална дата: 08.03.2012
Дата на приключване: 01.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: обединяване усилията на заинтересованите страни на местно равнище, включително на структурите на гражданското общество за мотивация и подкрепа на най-рисковата и уязвима група сред безработните, обезкуражените и неактивните лица, като приоритетно се насърчава включването на лица от уязвимите групи с цел тяхното последващо включване в заетост, и повишаване на икономическата им активност на пазара на труда, повшиаване на конкурентноспособността им сред нискоквалифицираните работници, и създаване на условия за трайна заетост.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Ефективното и своевременно организиране, координиране, контрол и отчитане на цялостната дейност на проекта ще доведе до постигане на заложените цели.
Дейност 2:Идентифициране на обезкуражени и неактивни лица от маргинализирани общности Изготвяне на методика и инструментариум за проучване и идентифициране на обезкуражени и неактивни лица - Разработване на инструментариум (въпросници, анкетни карти) и методология (формиране на извадка, оценъчни матрици) за провеждане на 2 бр. проучвания и анализи на съществуващото състояние на обезкуражени, неактивни и трайно безработни лица от уязвими етнически групи в община Шумен.
Дейност 3: Мотивационно обучение за обезкуражените лица Организират се 2 бр. мотивационни обучения с безработни и обезкуражени лица, идентифицирани от НПО-Партньор по проекта
Дейност 4: Посреднически услуги за намиране на работа при работодател Предоставяне на посреднически услуги за намиране на работа при работодател. Подборът се извършва от ДБТ –Шумен по тяхна методика. В рамките на 1 месец след приключване на мотивационните обучения, от преминалите 80 лица на поне 10 трябва да бъде намерена работа при работодател с посредничеството на ДБТ.
Дейност 5: Разработване и адаптиране на специални обучителни курсове и програми Разработване на учебната програма, като се имат в предвид съвременните тенденции в развитието на бизнеса, нови методи за обучение, добрите практики в обучението на възрастни (над 16 г.), съгласно изискванията на законодателството и учебните институции.
Дейност 6: Обучение в професията Продавач-консултант Осигуряване на учебния процес с необходимите учебни материали , пособия и всички необходими ресурси. Обособяване на 4 групи по 13 души в група (52 общо), на 2 серии (етапа), в квалификационен курс, дневна форма на обучение, с включена производствена практика.
Дейност 7: Стажуване при работодател Дейността включва организиране и провеждане на 3-месечен стаж при работодател на 52 успешна завършили обучение в професията Продавач-консултант. Дейността е необходима с оглед последваща трудова реализация на обучените безработни по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 181 273 BGN
Общ бюджет: 158 294 BGN
БФП: 158 294 BGN
Общо изплатени средства: 158 330 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 158 294 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 254 BGN
2013 108 765 BGN
2014 13 988 BGN
2015 - 677 BGN
158 330 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 134 550 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 30 816 BGN
2013 92 450 BGN
2014 11 890 BGN
2015 - 575 BGN
134 581 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 744 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 438 BGN
2013 16 315 BGN
2014 2 098 BGN
2015 - 102 BGN
23 750 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, получили посреднически услуги
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз