Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.07-0008-C0001
Номер на проект: ESF-1107-03-13002
Наименование: Нови възможности в общините Балчик и Каварна
Бенефициент: ЛИВА ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.01.2012
Начална дата: 09.03.2012
Дата на приключване: 09.03.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Каварна
Описание
Описание на проекта: Реализация на комплекс от дейности насочени към подобряване уменията за учене и професионална реализация на лица от социално уязвимите групи. Преодоляване на зависимостта от сецонна заетост, характерна за черноморските общини, чрез възможност за трайна трудова и социална реализация Активизиране на устойчиво партньорство между заинтересованите страни от неправителствения сектор и работодател за подобряване социалния капитал в общините в България. Алтернатива за последваща устойчива заетост на лицата от социално уязвимите групи, чрез обществено значима дейност в работодател в сектора на услугите, в това число и в социалните услуги Подобряване качеството на живот на хората от социално уязвимите групи в общините традиционна миграция и намалено пазарно търсене на кадри, чрез специализирани обучения и стаж, създавайки възможност за последващо упражняване на гъвкава или трайна заетост Подбряване на икономическото развитие на региона, чрез повишаване на уменията за общуване на чужд
Дейности: 1. Управление на проекта. Установяването на система за управление и реализация на проекта е систематичен начин на работа, който има за цел да осигури планово протичане, подходящ контрол и успешно финализиране на проекта.
2. Кампания за идентифициране на целевите групи. Сформиране на предварителни групи потенциални потребители с подходящ профил за участие в обучения в групи и стаж.
3. Адаптация и организация. Адаптиране на програмите за обучение към индивидуалните умения и потребности на участниците в обучението. Създаване на подходяща организация и участие на обучаемите лица при разработката на индивидуалните планове за обучение при включването им в група
4. Провеждане на мотивационно обучение от ДБТ. Подготовка и мотивиране на предварителни групи потенциални потребители с подходящ профил за участие в обучения в групи и стаж.
5. Процедура за избор на изпълнител. Спазване на приложимата нормативна уредба за избор на изпълнители.
6. Провеждане на обучение по ключови компетенции. Планирани са обучения в следните направления по КК: Обучение по английски език; Обучение по немски език; Предприемачество и дребен бизнес; Лидерство; Финансов мениджмънт; Управление на социалните дейности; Развитие и управление на туристически услуги
7. Провеждане на професионално обучение. преминат професионално обучение по следните професии: Професия Камериер, специалност Хотелиерство; Оператор на компютър, специалност Текстообработване; Сътрудник малък и среден бизнес, специалност Малък и среден бизнес; Сътрудник в бизнес услуги, специалност бизнес – услуги.
8. Стаж. Практикуване и надграждане на придобитите умения по ключови компетенции и професионално обучение.
9. Посреднически услуги за лицата, преминали обучение. Дейността ще се реализира от ДБТ, като екипът за управление на проекта ще подпомага служителите при установяване на контакт с партньори на организацията.
10. Информираност и публичност. Да информира потенциалните участници в проекта, представители на целевите групи за възможностите за включване в проекта и ползите.
Партньори
Партньори:
Сдружение "Обществена инициатива за прозрачност"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 158 608 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, получили посреднически услуги
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 3 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз