Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.07-0001-C0001
Номер на проект: ESF-1107-06-16001
Наименование: Икономическа активност с повече умения
Бенефициент: Съюз на българските организации за социални дейности, заетост и предприемачество
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.01.2012
Начална дата: 07.03.2012
Дата на приключване: 01.02.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Мадан
Описание
Описание на проекта: Повишаване на икономическата активност и интеграция на уязвимите групи и неактивните лица на пазара на труда в община Мадан.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип; Организация и управление на проекта; Провеждане на информационна кампания, издаване на информационни и рекламни материали Сформирането на екип от специалисти с подходяща квалификация и опит, и подходящо разпределение на функциите между тях ще създаде предпоставки за успешното изпълнение на проекта, което ще гарантира изпълнението на специфичните цели на проекта, в съответствие с изискванията на Договарящия орган. Всички останали дейности са в пряка и непосредствена зависимост от добре структурирания и фнкциониращ екип и начин на управление.
Дейност 2. Идентифициране на обезкуражените лица Идентифицирането на обезкуражените лица ще се проведе от Водещата организация, чрез трима експерт – анализатори и трима оперативни асистенти, отговарящи на изискваните условия–за образование и професионален опит.
Дейност 3. Мотивационно обучение за обезкуражените лица и включване в програми за обучение и осигуряване на заетост. Подбор на бенефициенти Сдружение „Съюз на българските организации за социални дейности, заетост и предприемачество подава заявка до ДБТ за включване в обучение на целевата група в проекта. Желаещите да бъдат включени в обучение представители на целевите групи подават заявление в ДБТ за включването им в проектните дейности.
Дейност 4. Разработване и адаптиране на специални обучителни курсове и програми. Обучението се провежда от наета по проекта външна организация - изпълнител,/лицензирана в НАПОО/ – двама експерти. Дейността се състои в насочване и подпомагане на целевата група в адаптацията им на трудовия пазар, стимулира тяхната активност в поведението им, мотивира ги да преминат в обучение, а след това и работа.
Дейност 5. Предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация Обучението се провежда от наета по проекта външна организация- изпълнител,/лицензирана в НАПОО/ по процедура ПМС 55 – избор между 3 оферти. След обучението изпълнителя издава съответен документ за квалификация – удостоверение, удостоверяващо придобита първа квалификационна степен - част от професията.
Дейност 6. Осигуряване на възможност за стажуване при работодател на успешно приключилите курса на обучение След като бъдат обучени бенефициентите ще подпишат договори за стажуване за срок от 3 месеца в ЕСС „Къмпани” ЕООД гр. Мадан, за включване в пряката работа - в производство за фасонирани материали. По време на стажуването ще се заплаща разходи за възнаграждения и дължимите осигуровки по КТ и КСО на лицата от целевата група. Дейността ще се изпълнява от партньора по проекта.
Подготовка за изпълнение на Дейност 4 Разработване и адаптиране на специални обучителни програми и курсове Обучението ще се провежда от наета по проекта външна организация, която ще разработи и адаптира специалните обучителни програми и курсове
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 114 294 BGN
Общ бюджет: 112 481 BGN
БФП: 112 481 BGN
Общо изплатени средства: 112 470 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 112 481 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 859 BGN
2013 89 611 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
112 470 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 95 609 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 430 BGN
2013 76 169 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
95 599 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 872 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 429 BGN
2013 13 442 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 870 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 3 Брой лица включени в стажуване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз