Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.15-0002-C0001
Номер на проект: ESF-2115-01-07001
Наименование: Повишаване на професионалните компетентности на заетите лица и осигуряване на социални придобивки за работещите в "Крон Секюрити" ЕООД
Бенефициент: "КРОН Секюрити" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.12.2011
Начална дата: 14.03.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да спомогне за прилагане на иновативни стратегии за развитие на човешките ресурси в „Крон Секюрити”ЕООД, стимулиращи устойчива заетост за лицата над 55 години, като едновременно с това ще се използва техния професионален опит за провеждане на обучения на работното място и повишаване на капацитета на останалите служители в компанията, което ще доведе от една страна до повишаване квалификацията и обогатяване уменията на човешките ресурси, и от друга - до повишаване конкурентоспособността на фирмата като цяло.
Дейности: Дейност 1: Управление и координиране на дейностите по проекта С цел успешно управление и изпълнение на проекта е формиран екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Договарящия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Екипът е съставен от експерти от различни области, имащи отношение към успешното изпълнение на дейностите по проекта. Екипът за управление на проекта (ЕУП) ще изпълнява следните задачи: • изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на предвидените по договора дейности; • осигуряване на постоянен контрол на място върху изпълнението на проектните дейности; • извършване на своевременната подготовка и провеждане на предвидените тръжни процедури, както и да осъществява контрол върху изпълнението на договорните задължения на определените изпълнители/доставчици; • своевременно изготвяне и представяне на изискваните технически и финансови отчети по изпълнението на проекта, и да осъществява ефективна комуникация с Договоращия орган.
Дейност 2: Подготовка на тръжната документация и провеждане на процедурите за възлагане на предвидените по проекта текущ ремонт на съществуващо помещение с цел реализацията му като кът за социализация, хранене и отдих, доставка на оборудване и възлаг В рамките на проекта са предвидени дейности, които ще бъдат възложени за изпълнение на външни изпълнители. Касае се за: 1. Избор на външен изпълнител за провеждане на обучение на лицата над 55-годишна възраст. 2. Избор на външен изпълнител за разработване на кариерни планове. 3. Избор на външен изпълнител за извършването на текущ ремонт на помещението, предвидено за използване с цел хранене и отдих на служителите. Обхватът на СМР е описан в Приложение № Б 4; 4. Закупуване на оборудване и обзавеждане, свързано с използването на помещението за хранене и отдих. Предиденото оборудване и обзавеждане и посочено в Приложение № Б 4 5. Избор на външен изпълнител за извършване на визуализация и публичност 6. Избор на външен изпълнител за извършване на независим финансов одит на проекта от регистриран одитор – експерт-счетоводител
Дейност 3: Провеждане на курсове за обучение на заети лица над 55-годишна възраст за обучители в „Крон Секюрити” ЕООД В рамките на проекта се предвижда да се проведе обучение на заети лица над 55-годишна възраст за придобиване на умения за обучители на работното място. В тази връзка на фирма – външен изпълнител, ще бъде възложено провеждане на обучението, което да формира у лицата необходимите похвати и умения – психо-дидактически, комуникационни и презентационни. Целта е тези работещи да усъвършенстват уменията и способностите си за това, как да предадат наученото в своя професионален път на останалите си колеги. Обучението ще включва умения за структуриране на съдържанието, видове възприятия, активно слушане, видове обратна връзка, поведение пред публика, техники на презентиране, убедителност, овладяване на вниманието и др.
Дейност 4: Провеждане на обучение на работното място на 759 заети лица в „Крон Секюрити” ЕООД от обучените за обучители В изпълнение на тази дейност се предвижда да се осъществят 6 броя обучения на предвидените обучаеми в „Крон Секюрити” ЕООД на работното място. Всеки един от 759-те души ще премине през първите 5 предложени обучения. Последното обучение е предвидено за част от ръководния персонал и представителите на администрация на компанията. Обученията са: 1. Оказване на първа помощ на пострадали лица на работното място – 9 учебни часа (5 часа теория и 4 часа практика); 2. Действия на охраната при екстремални ситуации – 9 учебни часа (6 часа теория и 3 часа практика); 3. Осъществяване на пропусквателен режим и системи за контрол на достъп – 9 учебни часа (6 часа теория и 3 часа практика); 4. Работа с видеонаблюдение -CCTV/ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ/ – 9 учебни часа (6 часа теория и 3 часа практика); 5. Работа със Сигнално-охранителна и пожаро-известителна техника – 9 учебни часа (6 часа теория и 3 часа практика); 6. Организация и следене за ефективност на работата на оперативните групи. Мобилизация на ресурсите. Делегиране и взимане на решения – 9 учебни часа (6 часа теория и 3 часа практика). Предвидено е разработване и отпечатване на специализиран пакет обучителни материли, индивудални за всяко отделно обучение, предвидени за всеки един от обучаемите. Пакетът ще включва подробни материали, съобразно съдържането на конкретното обучение. Предоставянето на бележници, комплекти за писане, папки/класьори, чанти за учебни материали и USB флаш-памети (2 GB), ще спомогне за облекчаване на учебния процес и ще ускори преносът на информация до представителите на целевата група. Всички материали ще бъдат изготвени и предадени на обучаемите лица при спазване на изискванията за информиране и публичност, съгласно приложното поле на Регламент (ЕО) 1828/2006 г. За времето на обучението ще бъде сключена и застраховка за всеки един от представителите на целевата група, покриваща възможни рискове, свързани със спецификата на провежданото обучение. С оглед постигането на максимална ефективност на провежданото специфично обучение на работното място, ще бъдат сформирани групи от обучаеми, които няма да надхвърлят 20 човека. Това ще позволи на обучителят да отдели достатъчно внимание на всеки от един от обучаемите и ще гарантира качеството и ефективността на обучителния процес.
Дейност 5: Извършване на текущ ремонт на помещение – собственост на фирмата, с цел реализирането му като място за социализация, отдих и хранене за служителите на фирмата, които в гр. Добрич и близките населени места. Предвиден е текущ ремонт на част (1-ви етаж) от помещение, собственост на компанията с РЗП 255 кв. м, намиращ се в гр. Добрич, предвиедно за социализация, отдих и хранене на служителите на „Крон Секюрити” ЕООД от гр. Добрич и близките населени места. Ремонтните дейности включват ремонт на външна фасада, вътрешни стени, на тавани и подови настилки, подмяна на ВиК инсталация, обновяване на електрическата инсталация, изграждане на отоплителни инсталации и др. подобни дейности. Предвидените СМР ще отговарят на релевантните стандарти и в резултат на изпълнението им помещенията ще могат да изпълняват предвидените им функции.
Дейност 6: Разработване на кариерни планове за развитие на заетия персонал Разработването на кариерни планове за развитие на зетите лица в компанията ще бъде възложено за изпълнение на външен изпълнител и ще следва съвременните изисквания за управление на кариерното развитие и на човешките ресурси като цяло.
Дейност 7: Въвеждане на гъвкави форми на заетост Осъществяването на тази дейност предвижда за 75 броя заети лица в „Крон секюрити” ЕООД да се прилагат гъвкави форми на заетост. Разновидностите, които компанията ще приложи за своите работници, са: • Гъвкаво работно време – ще бъдат включени 35 служители • Поделяне на работното място – от тази форма ще се възползват 15 души. • Ротация на длъжности – при ротацията ще се включат 25 заети лица.
Дейност 8: Доставка на оборудване за помещението за отдих и хранене По проекта е предвидена доставка на подходящо кухненско оборудване и обзавеждане, както и на необходима материална база за отдих и почивка.
Дейност 9: Визуализация и публичност на проекта Прилагане на мерки за публичност и информираност, съгласно правилата на Регламент на ЕК 1828/2006 относно общите правила за приложение на регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Предвидените по проекта дейности и съответните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани пред обществеността като за целта бъдат спазвани стриктно изискванията на „Насоките на ЕС за визуална идентификация при външни действия”. В съответствие с подписания договор, кандидатът ще предприеме всички необходими за популяризиране на получената безвъзмездна помощ действия, а именно: • Публикуване на 2 прес-съобщения в медиите относно стартирането на проекта и резултатите от изпълнението му • Изработване, отпечатване и разпространение на 500 бр брошури – цветни - гланц, А5 формат, съдържащи информация относно провежданите дейности и резултатите от тях. • Две информационни табели с данни на проекта, оповестяване на участието на ЕС и всички задължителни реквизити • Стикери – ще бъдат залепени на оборудването и обзавеждането, предвидени за закупуване по проекта. В хода на изпълнение на проектните дейности ще бъдат ползвани подходящо оформени бланки на документи с ясна визуализация в съответствие с изискванията. Всички доклади, свързани с проектните дейности също ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация на проекта. Това се отнася и за предвидените правила за работа, методики и т.н
Дейност 10: Одит на проекта Предвидената дейност ще се извърши от одобрен одитор, лицензиран от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Ще му бъде предоставен достъп до цялата документация по проекта и съответните разходооправдателни документи, доказващи изпълнението на проектните дейности.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 293 629 BGN
Общ бюджет: 252 919 BGN
БФП: 252 919 BGN
Общо изплатени средства: 252 913 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 252 919 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 55 724 BGN
2013 0 BGN
2014 197 189 BGN
2015 0 BGN
252 913 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 214 981 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 47 365 BGN
2013 0 BGN
2014 167 611 BGN
2015 0 BGN
214 976 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 938 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 359 BGN
2013 0 BGN
2014 29 578 BGN
2015 0 BGN
37 937 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обучения на работното място
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 3 Брой лица, на които са разработени планове за кариерно развитие
Индикатор 4 Брой лица, ползвали преференции за включване в гъвкави форми на заетост (работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време)
Индикатор 5 Дял на лицата, преминали на друго ниво на заплащане в резултат на ползваната насърчителна мярка
Индикатор 6 Дял на лицата, запазили гъвкавата си заетост след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз