Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.07-0015-C0001
Номер на проект: ESF-1107-01-07005
Наименование: ДА ТВОРИМ ЗАЕДНО
Бенефициент: Сдружение "Обществена инициатива за прозрачност"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.01.2012
Начална дата: 09.03.2012
Дата на приключване: 01.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Костинброд
Описание
Описание на проекта: Реализация на комплекс от дейности, насочени към подобряване уменията за учене и професионална реализация на лица от социално уязвимите групи. Активизиране на устйчивото партньорство между заинтересованите страни от неправителствения сектор и работодател за подобряване социалния капитал. Подобряване уменията за устойчива заетост на лицата от социално уязвимите групи чрез обществено значима дейност.
Дейности: 1. Управление на проекта. Установяването на система за управление и реализация на проекта е систематичен начин на работа, който има за цел да осигури планово протичане, подходящ контрол и успешно финализиране на проекта.
2. Кампания за идентифициране на целевите групи. Сформиране на предварителни групи потенциални потребители с подходящ профил за участие в обучения в групи и стаж. Гарантиране на равни възможности за включване и участие на лица от малцинствен произход в общините – Столична, Айтос и Костинброд.
3. Адаптация и организация. Адаптиране на програмите за обучение към индивидуалните умения и потребности на участниците в обучението. Сформиране на групи за участие в планираните по проекта обучения по ключови умения и професионални компетенции.
4. Провеждане на мотивационно обучение от ДБТ. Подготовка и мотивиране на предварителни групи потенциални потребители с подходящ профил за участие в обучения в групи и стаж.
5. Процедура за избор на изпълнител. За провеждане на дейностите по информираност и публичност – изработка на информационните материали. Избор на експерт анализатор за изготвяне на методология за идентифициране на най-уязвимите представители на целевата група, в това число представителите на маргинализираните общности с ромски произход. За обучаваща организация за провеждане на обученията по ключови компетенции и професионално обучение.
6. Провеждане на обучение по ключови компетенции. Планирани са обучения в следните направления по КК: Умение за учене; Успешна комуникация; Основна езикова грамотност; Обща икономическа култура; Лидерство; Финансов мениджмънт; Методи и практики за отразяване на икономически и културни събития; Методи и практики за провеждане на ефективни маркетингови проучвания.
7. Провеждане на професионално обучение. Представителите на целевата група ще преминат професионално обучение по: професия Оператор на компютър, специалност Текстообработване; част от професия Сътрудник малък и среден бизнес, специалност Малък и среден бизнес; част от професия: Сътрудник в бизнес услуги, специалност бизнес – услуги.
8. Стаж. Организиране на стажа – провеждане на индивидуални консултации с преминалите обучение за обсъждане на подходящо време за преминаване на стажа и съобразяването на стажа с лични или професионални (ако са възникнали в хода на проекта) ангажименти
9. Посреднически услуги за лицата, преминали обучение. Създаване на възможност за последваща заетост на лицата, включени в проектните дейности.
10. Информираност и публичност. Да информира потенциалните участници в проекта, представители на целевите групи за възможностите за включване в проекта и ползите Да информира заинтересованите страни за целите и задачите на проекта, за да гарантира максимално участие на всички заинтересовани страни Да създаде условия за непрекъснато отчитане на интересите на целевите групи, нивото на удовлетвореност при последващата реализация на дейностите по проекта.
Партньори
Партньори:
"Дарик радио" АД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 168 694 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 33 739 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 739 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 739 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 28 678 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 678 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 061 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 061 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, получили посреднически услуги
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 3 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 6 Брой лица включени в стажуване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз