Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.07-0060-C0001
Номер на проект: ESF-1107-02-02001
Наименование: Крачка напред в бъдещето
Бенефициент: Сдружение "Верният настойник"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.01.2012
Начална дата: 08.03.2012
Дата на приключване: 01.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Камено
Описание
Описание на проекта: Да се обединят усилията на заинтересованите страни на местно равнище, включително на структурите на гражданското общество за мотивация и подкрепа на лицата от целевата група с цел: 1. Подобряване на качеството на живот на обезверените и уязвими групи в община Камено 2. Постигане на по-високи нива на заетост, повишаване на производителността и достъпа до качествено образование и учене
Дейности: Дейност 1. Подготовка стартирането на проекта Изпълнението на дейността включва: - сключване на договорите с екипа на проекта, разработване на длъжностни характеристики, подготовка на гражданските договори - подготовка провеждането на тръжните процедури - разработване на искането на авансово плащане
Дейност 2. Идентифициране на обезкуражените лица - подготовка. Идентифицирането на обезкуражените лица сред маргинализираните общности в община Камено ще премине през следните основни стъпки: - Разработване на методология за извършване на идентификацията сред маргинализираните общности - Провеждане на анкети с представителите на целевата група – идентифициране на конкретни представители на целевата група за включване в дейностите по проекта - Насочване на представителите на целевата група към съответната Дирекция Бюро по труда за получаване на посреднически услуги
Дейност 3. Мотивационно обучение и предоставяне на посреднически услуги Идентифицираните лица ще бъдат насочени за получаване на посреднически услуги съответно към Д „БТ” гр.Камено . Бюрото по труда ще проведат мотивационно обучение на обезкуражените лица за регистрация в Бюрото по труда и включване в програми за обучение и осигуряване на заетост. Ще бъдат сформирани 2 групи с общо 40 участника. Едната група ще бъде насочена към професионално обучение по професия „Продавач консултант” с код 341020” специалност „Продавач консултант”” код 3410201.от 10 участника, Другата група ще бъдат насочени към професионално обучение по професия „Социален асистент” код 762040, специалност „Подпомагане на възрастни” код7620402 от 30 човека . Мотивационното обучение ще бъде извършено от Д „БТ” гр.Камено
Дейност 4. Разработване и адаптиране на специални обучителни курсове и програми - подготовка. Проектът е насочен към безработни лица без образование, с ниска степен на образование и без специалност и професия; трайно (продължително) безработни лица; неактивни лица; безработни представители на уязвими етнически групи. Спецификата на целевата група изисква преработване на учебните програми по професионалното обучение и ключовите компетенции, и адаптирането им с особеностите на обучаваните. Професионалното обучение ще дава теоретични знания по съответните специалности, но акцентът ще бъде върху практическата работа – учебната и производствена практика за да се формират практически умения за справяне в конкретни ситуации. При провеждането на тръжните процедури за избор на обучаваща организация по професионалното обучение и по ключовите компетенции, кандидатите ще представят доказателства за наличие на капацитет – автобиографии на методистите, които ще разработват специалните обучителни курсове и програми. Разработени и адаптирани специални обучителни курсове и програми по професии „Продавач консултант” и „Социален асистент”, и курс „Ефективно общуване” Професионалното обучение ще бъде възложено на изпълнители: ЦПО с лиценз от НАПОО по професия „Продавач консултант” код 341020, специалност „Продавач консултант” код 3410201 ЦПО с лиценз от НАПОО по професия „Социален асистент” код 762040, специалност „Подпомагане на възрастни” код 7620402 Изпълнители за провеждане на обучението по ключови компетенции – курс по „Ефективно общуване”
Дейност 5. Професионално обучение - подготовка. Професионалното обучение ще бъде за част от професия. Ще се провежда обучение по следните специалности: Част от професия „Продавач консултант ” код 341020, Продължителност 300 учебни часа, по минимум 6 учебни часа на ден, като акцент ще бъде върху учебната и производствена практика за изграждане да практически умения за справяне в конкретни ситуации. Обучението ще приключи с провеждане на изпит. На успешно издържалите ще бъде издадено удостоверение за преминато обучение. Ще бъдат сформирани 1 групи по 10 човека, която ще се обучава в гр. Камено. Част от професия „Социален асистент” код 762040, специалност „Подпомагане на възрастни” код7620402. Продължителност 300 учебни часа, по минимум 6 учебни часа на ден, като акцентът ще бъде поставен върху учебната и производствена практика за изграждане на практически умения за справяне в конкретни ситуации. Обучението ще приключи с провеждане на изпит. На успешно издържалите ще бъде издадено удостоверение за преминало обучение. Ще бъдат сформирани 1 група с 30 участника Учебната и производствена практика ще се извършва във фирмата, партньор по проекта и при кандидата по проекта.
Дейност 6. Обучение по ключови компетенции - подготовка. За успешната работа като продавач консултант и социален асистент е от решаващо значение умението за ефективно общуване с потребителите на услугата и техните близки, умения за ефективно общуване с институции. Затова участниците в обучението по професия „Социален асистент” и професия „Продавач консултант” ще преминат и обучение по „Ефективно общуване” в рамките на ключова компететност „Общуване на роден език” в рамките на 70 учебни часа.
Дейност 7. Стажуване при работодател - подготовка. За успешно преминалите професионалното обучение по съответните специалности е осигурено тримесечно стажуване. Лицата ще бъдат назначени на трудов договор при 8 часов работен ден. Стажът ще се проведе при следните работодатели: - Професия „Продавач консултант”, специалност „Продавач консултант” в гр. Бургас при работодателя - „Естелла- 2005” 8 души - Професия „Социален работник”, специалност „Подпомагане на възрастни” в община Камено –работодател Сдружение „Верният настойник” Сдружението ще осигури стажуването на 24 човека.
Дейност 8. Информация и публичност - подготовка и изпълнение. Рекламни издания за публичност на проекта: - рекламна дипляна, представяща проекта и финансовия принос на ЕСФ и ОП РЧР – тираж 500 бр., размер А4, пълноцветен печат - 500 бр. рекламни плакати за проекта - 3 броя табели по една за офисите на водещата организация, партньорите по проекта - ще бъдат издадени 3 броя информационен бюлетин за изпълнението на проекта – всеки в тираж 100 броя, размер А3, пълноцветен печат общо 300 бр. - 5 бр. публикации в местната регионална преса, една публикация при стартирането на проекта (месец 2 ), една публикация с обява за предстоящите обучения, две публикации през 8 и 11 месец след приключване на професионалното обучение и една публикация при приключването на проекта за обявяване на постигнатите резултати. Визуализация - за популяризиране на финансовия принос на ЕСФ и ОП „РЧР” ще бъдат изработени 100 рекламни папки и 100 рекламни химикалки за участниците в обученията по проекта; - Конференция при стартирането на проекта и кръгла маса при неговото приключване за популяризиране на постигнатите резултати. На форумите ще бъдат поканени да присъстват медии, институциите, имащи отношение към проекта и много граждани от всички населени места в община Камено. На конференцията за старт на дейностите ще бъдат представени дейностите залегнали в проекта, целевата група и поставените индикатори за изпълнение. На кръглата маса при приключването на проекта ще се представят постигнатите резултатите и ще бъде отчетена цялостната дейност. Форумите са необходима дейност, за да се даде обществена значимост на изпълняваните по проекта дейности и се подчертае приноса на ЕСФ и Националното финансиране за подпомагане включването на уязвими групи на пазара на труда. Обновяване и актуализиране на сайта на Сдружение „Верният настойник”. Създаване на нова страница за проекта, на която ще се качва периодично информация за дейностите и постигнатите резултати. Ще бъде представен финансовия принос на ЕСФ и ОП РЧР
Дейност 9. Управление и мониторинг - подготовка и изпълнение. През първия месец от стартирането на проекта ще бъдат разработени длъжностните характеристики на екипа на проекта, ще бъде разработена системата за мониторинг и оценка на изпълнението на проекта и постигането на неговите цели, правила за ефективна комуникация между екипа на проекта и включените в обученията и стажуването лица и др. Ежемесечно ще се провеждат срещи на екипа, на които ще се прави анализ на изпълнението на планираните дейности и на разходването на финансовите средства, ще се планират дейностите за следващия месец, ще се анализира информацията от мониторинга и при необходимост ще се предприемат промени, гарантиращи изпълнението на проекта и постигането на неговите цели. Периодично ще се провеждат срещи с партньорите, на които ще се обсъжда изпълнението на проекта и ролята на всеки партньор. Екипът по проекта ще изготвя междинни и окончателни технически и финансови отчети пред Възложителя.
Дейност 2. Идентифициране на обезкуражените лица - изпълнение. Идентифицирането на обезкуражените лица сред маргинализираните общности в община Камено ще премине през следните основни стъпки: - Разработване на методология за извършване на идентификацията сред маргинализираните общности - Провеждане на анкети с представителите на целевата група – идентифициране на конкретни представители на целевата група за включване в дейностите по проекта - Насочване на представителите на целевата група към съответната Дирекция Бюро по труда за получаване на посреднически услуги
Дейност 4. Разработване и адаптиране на специални обучителни курсове и програми - изпълнение. Проектът е насочен към безработни лица без образование, с ниска степен на образование и без специалност и професия; трайно (продължително) безработни лица; неактивни лица; безработни представители на уязвими етнически групи. Спецификата на целевата група изисква преработване на учебните програми по професионалното обучение и ключовите компетенции, и адаптирането им с особеностите на обучаваните. Професионалното обучение ще дава теоретични знания по съответните специалности, но акцентът ще бъде върху практическата работа – учебната и производствена практика за да се формират практически умения за справяне в конкретни ситуации. При провеждането на тръжните процедури за избор на обучаваща организация по професионалното обучение и по ключовите компетенции, кандидатите ще представят доказателства за наличие на капацитет – автобиографии на методистите, които ще разработват специалните обучителни курсове и програми. Разработени и адаптирани специални обучителни курсове и програми по професии „Продавач консултант” и „Социален асистент”, и курс „Ефективно общуване” Професионалното обучение ще бъде възложено на изпълнители: ЦПО с лиценз от НАПОО по професия „Продавач консултант” код 341020, специалност „Продавач консултант” код 3410201 ЦПО с лиценз от НАПОО по професия „Социален асистент” код 762040, специалност „Подпомагане на възрастни” код 7620402 Изпълнители за провеждане на обучението по ключови компетенции – курс по „Ефективно общуване”
Дейност 5. Професионално обучение - изпълнение. Професионалното обучение ще бъде за част от професия. Ще се провежда обучение по следните специалности: Част от професия „Продавач консултант ” код 341020, Продължителност 300 учебни часа, по минимум 6 учебни часа на ден, като акцент ще бъде върху учебната и производствена практика за изграждане да практически умения за справяне в конкретни ситуации. Обучението ще приключи с провеждане на изпит. На успешно издържалите ще бъде издадено удостоверение за преминато обучение. Ще бъдат сформирани 1 групи по 10 човека, която ще се обучава в гр. Камено. Част от професия „Социален асистент” код 762040, специалност „Подпомагане на възрастни” код7620402. Продължителност 300 учебни часа, по минимум 6 учебни часа на ден, като акцентът ще бъде поставен върху учебната и производствена практика за изграждане на практически умения за справяне в конкретни ситуации. Обучението ще приключи с провеждане на изпит. На успешно издържалите ще бъде издадено удостоверение за преминало обучение. Ще бъдат сформирани 1 група с 30 участника Учебната и производствена практика ще се извършва във фирмата, партньор по проекта и при кандидата по проекта.
Дейност 6. Обучение по ключови компетенции - изпълнение. За успешната работа като продавач консултант и социален асистент е от решаващо значение умението за ефективно общуване с потребителите на услугата и техните близки, умения за ефективно общуване с институции. Затова участниците в обучението по професия „Социален асистент” и професия „Продавач консултант” ще преминат и обучение по „Ефективно общуване” в рамките на ключова компететност „Общуване на роден език” в рамките на 70 учебни часа.
Дейност 7. Стажуване при работодател - изпълнение. За успешно преминалите професионалното обучение по съответните специалности е осигурено тримесечно стажуване. Лицата ще бъдат назначени на трудов договор при 8 часов работен ден. Стажът ще се проведе при следните работодатели: - Професия „Продавач консултант”, специалност „Продавач консултант” в гр. Бургас при работодателя - „Естелла- 2005” 8 души - Професия „Социален работник”, специалност „Подпомагане на възрастни” в община Камено –работодател Сдружение „Верният настойник” Сдружението ще осигури стажуването на 24 човека.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 125 680 BGN
Общ бюджет: 106 561 BGN
БФП: 106 561 BGN
Общо изплатени средства: 106 773 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 106 561 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 996 BGN
2013 90 068 BGN
2014 0 BGN
2015 - 7 291 BGN
106 773 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 90 577 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 396 BGN
2013 76 558 BGN
2014 0 BGN
2015 - 6 197 BGN
90 757 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 984 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 599 BGN
2013 13 510 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 094 BGN
16 016 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, получили посреднически услуги
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 3 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 6 Брой лица включени в стажуване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз