Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.04-0006-C0001
Номер на проект: A10-13-6
Наименование: Партньорство за просперитет
Бенефициент: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 06.03.2012
Дата на приключване: 06.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
Описание
Описание на проекта:  Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Две могили в партньорство и координация с всички заинтересовани страни;  Осигуряване на условия за прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики на територията на община Две могили.
Дейности: 1. Система за изпълнение и управление на проекта;
2. Събиране/актуализиране на информация и изготвяне на анализ на икономическото и социалното развитие на общината;
3. Мониторинг и оценка на действащия план;
4. Граждански панели „Генериране на идеи за нови политики”;
5. Дикусионен младежки форум;
6. Изготвяне на правила и ред за наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план за развитие;
7. Обучение по стратегическо планиране за служители и общински съветници;
8. Кръгла маса „Съответствие на местните, регионалните и националните интереси”;
9. Конференция „Една добра практика, която може да ви е от полза”;
10. Дейности за информация и публичност;
11. Отчет и одит.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 250 868 BGN
Общ бюджет: 174 855 BGN
БФП: 174 855 BGN
Общо изплатени средства: 174 855 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 174 855 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 50 174 BGN
2013 124 682 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
174 855 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 148 627 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 42 648 BGN
2013 105 979 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
148 627 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 228 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 526 BGN
2013 18 702 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 228 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Дейност1: Налични готови документи и формуляри; Протокол, месечен отчет
Индикатор 2 Дейност 2: Брой проведени проучвания
Индикатор 3 Дейност 2: брой разработени анализи;
Индикатор 4 Дейност 3: брой оценки;
Индикатор 5 Дейност 3: брой създадени и приети механизми за оптимизиране на конкретни политики
Индикатор 6 Дейност 4: брой създадени и приети механизми за оптимизиране на конкретни политики
Индикатор 7 Дейност 5: брой проведени допитвания, обществени обсъждания, граждански панели, фокус
Индикатор 8 Дейност 6: Въведени правила за мониторинг
Индикатор 9 Дейност 6: 1 бр. Нормативен акт, приет след консултации със заинтересованите страни и придружен от оценка за въздействието
Индикатор 10 Дейност 7: брой проведени съпътстващи обучения
Индикатор 11 Дейност 7: брой обучени служители.
Индикатор 12 Дейност 7: Брой обучени съветници
Индикатор 13 Дейност 8: брой създадени ефективни механизми за интер- и интраинституционална
Индикатор 14 Дейност 9: брой организирани и проведени конференции
Индикатор 15 Дейност 9: брой участници
Индикатор 16 Дейност 9: брой изработени и разпространени електрони носители с добрата практика
Индикатор 17 Дейност 10: брой организирани и проведени пресконференции
Индикатор 18 Дейност 10: брой изговени прессъобщения
Индикатор 19 Дейност 10: бр. Публикации
Индикатор 20 Дейност 11: Технически отчет
Индикатор 21 Дейност 11: Финансов отчет
Индикатор 22 Дейност 11: Одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз