Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.01-0043-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ВИФИ Академия за туризъм
Бенефициент: ВИФИ България ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 26.01.2012
Начална дата: 29.02.2012
Дата на приключване: 01.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е чрез трансфериране на успешни практики от Австрия в областта на ефективното обучение и ученето през целия живот да подобри качеството на работа и компетентността на заетите в туризма, като ключов сектор на българската икономика и фактор, способстващ за икономически растеж, социално-икономическото развитие на България като страна член на ЕС и даващ здрава основа за повишаване качеството на живот в страната.
Дейности: 1. Управление и отчитане на проекта Обезпечаване на успешното и навременно изпълнение на всяка една проектна дейност и отчитане на проекта
2. Провеждане на тръжни процедури Осигуряване на прозрачност и съгласувани със закона тръжни процедури
3. Провеждане на проучване за установяване на реалните потребности от нови подходи в ученето през целия живот в туристическия сектор в България - Да даде ясни отговори за конкретните потребности в областта на квалификацията и ученето през целия живот в областта на туризма - Да очертае реалните граници на ситуацията
4. Описание на добрите практики, адаптиране за България и разработване на иновативен модел за обучение и учене през целия живот в сектора туризъм, базиран на преноса на добри практики от Австрия Да бъде подготвен и обезпечен трансфера на добра практика от Австрия в обучението и преквалифицирането на ръководен персонал в сектор туризъм.
5. Начален работен семинар-обучение - LENA Train the trainer - Обсъждане и анализ на направените в предишната дейност анализи, описания, прегледи и т.н. - Прецизиране на темите от областта на туризма, които са ключови за повишаване качеството на заетите в туризма в България и по които ще се провеждат обученията, например в ориентация на служителите, маркетинг, анимация и/или друго. - Подбор на допълнителен практически материал за всяка от ключовите теми - Съгласуване процеса за подбор на представители на целевата група, които ще бъдат обучени(съгласуване подход, критерии) - Придобиване на умения в методологията на преподаване ЛЕНА от мастър Тренер по методологията ЛЕНА, с цел предване на инструментариума на практикуващи тренери
6. Избор на инструментариум и конкурс за подбор на представители на целевата група, които ще вземат участие в обучението - Избор на най-подходящия инструментариум за подбор на представители на целевата група, които ще бъдат обучени, на основата на опита и добрите практики от инициативата EQUAL в областта на трансфера на добри практики за обучение на възрастни, които залагат на индивидуалните качества на участниците и тяхната висока мотивация и желание за включване и така избягват дискриминацията и неравнопоставеността на пазара на труда - Избор на най-мотивираните и подходящи като квалификация и опит участници в обученията на ВИФИ Академия по туризъм
7. Обучение на вече подбраната целева група от 12 човека Трансфер на добрите практики от Австрия към България в областта на квалификацията на лица на ръководни постове, заети в туризма и ученето им през целия живот. Въвеждане и обучение в добрите практики: - обучение по предварително избраните като подходящи за България теми, например ориентация на служителите, маркетинг, анимация и/или друго - предаване на иновативната методология/ инструментариум ЛЕНА
8. Посещение на място в Австрия – обучение в добри практики в среда на диалог и споделяне - Онагледяване на процеса на обучение в Австрия (провинция ЛИНЦ, обучителен институт на ВИФИ в Линц/или университет МОДУЛ Австрия) - Предоставяне среда за партньорски диалог и споделяне на опит и учене от „добри практики” по отношение на ключови теми в туризма и тяхното усвояване и предаване на заети в бранша
9. Заключителен кръгла маса-форум в София - Обобщаване на изминалия проект от двата партньора - Изнасяне на 4 презентации за ЛЕНА методът; темите в туризма за България; подборът на добри практики и резултатите от проучването - Обобщаване на ползите, стъпките и възможностите за бъдещи действия и проекти - Създаване и разпространение на брошурата, съдържаща всички елементи от изминалия проект и насочваща към дейностите след приключване на проекта.
10. Трансфер и разработване на Roll Out тренинг сред други мениджъри от Туризма Предаване на иновативната методиката ЛЕНА сред по-широк кръг представители на целева група
11. Информираност и публичност Даване на достъп на всички заинтересовани лица до целите, задачите и резултатите от проекта, както и популяризиране на подкрепата от ЕСФ, целите на ЕСФ и Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 162 586 BGN
Общ бюджет: 140 622 BGN
БФП: 140 622 BGN
Общо изплатени средства: 140 622 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 140 622 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 500 BGN
2013 108 122 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
140 622 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 119 529 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 27 625 BGN
2013 91 904 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
119 529 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 093 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 875 BGN
2013 16 218 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 093 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Брой обучени лица по проект 0043
Индикатор 5 Брой проведени визити за обмяна на опит по проект 0043
Индикатор 6 Брой проведени обучения по проект 0043
Индикатор 7 Попълнени въпросници за оценка на обученията по проект 0043
Индикатор 8 Брой анализи за оценка на обученията по проект 0043
Индикатор 9 Брой проведени срещи по проект 0043
Индикатор 10 Брой проведени тръжни процедури по проект 0043
Индикатор 11 Брой проведени проучвания за установяване на реалните потребности по проект 0043
Индикатор 12 Брой направени анализи на добри практики по проект 0043
Индикатор 13 Брой изготвени наръчници по проект 0043
Индикатор 14 Брой проведени информационни кампании по проект 0043
Индикатор 15 Брой проведени заключителни семинари по проект 0043
Индикатор 16 Брой успешно управлявани и отчетени проекти
Индикатор 17 Брой отпечатани и раздадени брошури по проект 0043
Индикатор 18 Брой отпечатани учебни материали по проект 0043


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз