Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.01-0136-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Формиране на конкурентно поведение на МСП в международна бизнес среда чрез развитие на човешкия потенциал и партньорството
Бенефициент: Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 26.01.2012
Начална дата: 29.02.2012
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Общите цели на проекта са подобряване на човешкия капитал, повишаване на производителността, и формирането на конкурентно поведение в интернационална среда в българските машиностроителни МСП
Дейности: 1. Установяване на система за управление на проекта Осигуряване на система от принципи и правила за изпълнението на проекта, включваща разпределение на ролите и задачите на ключовите участници в проекта.
2. Среща – семинар с ръководствата на български машиностроителни МСП Междуфирмен обмен на опит и разкриване на областите на "дефицитни" знания, необходими за успешна интернационализация и развитие на фирмената дейност и
3. Проучване на системата за подкрепа на експортно-ориентираните фирми в Северна Ирландия. Посещение на ангажираните в проекта експерти в Северна Ирландия Проучване, оценка и адаптация на северноирландския опит в работата на БАРМП и ББКМ с фирмите.
4. Разработване и подготовка на провеждането на пилотен въвеждащ курс за български фирми по проблемите на развитието на човешките ресурси в конкурентна интернационална среда Изготвяне на иновативна в съдържателно и методично отношение учебна програма и съпътстващите я сборници с учебни материали.
5. Провеждане на първа част от въвеждащия курс за български фирми по въпросите на развитието на човешките ресурси в конкурентна интернационална среда Обучение на собственици, управители и ключови специалисти в машиностроителни МСП за практическо развитие на професионални и персонални умения, необходими за успешна и ефективна работа в интернационална среда
6. Разработване на предложения за проекти за вътрешнофирмено развитие на ключови служители от фирмите, участници в проекта с подкрепата на експертите от проекта. Активизиране на фирмените ръководства за идентифициране на приоритетни проблеми при работата в интернационална среда.
7. Провеждане на втора част от въвеждащия курс за български фирми по въпросите на развитието на човешките ресурси в конкурентна интернационална среда Предоставяне на участниците в обучението на практически знания в областта на развитието на човешките ресурси за работа в интернационална среда.
8. Разработване на практически фирмени проекти за развитие на човешките ресурси. Тестване и прилагане на придобитите от въвеждащия курс знания в конкретните условия на фирмите.
9. Подготовка на курс по проблемите на приложението на вътрешнофирмени проекти за развитие на човешките ресурси за успешна работа в конкурентна интернационална среда Разработването на иновативна практически насочена учебна програма и учебни материали, предоставящи необходими и приложими в условията на МСП управленски знания и умения за прилагане на проекти за развитие на човешките ресурси.
10. Провеждане на курс по проблемите на приложението на вътрешнофирмени проекти за развитие на човешките ресурси за успешна работа в конкурентна интернационална среда Усвояване на практически умения от страна на участниците в обучението
11. Работно посещение на представители на обучаваните фирми в Северна Ирландия, заедно с българските експерти Запознаване на място с програмите на подкрепящите МСП организации и тяхната реализация в местни машиностроителни фирми
12. Разработване на Ръководство за развитие на персонала на машиностроителни МСП в конкурентна интернационална среда, базирано на нуждите, обучението и чуждата добра практика. Осигуряване на иновативно методично пособие за обучение на представители на целевата група
13. Заключителен семинар Резултатите от проекта, ръководството и възможностите за дисеминация сред по-големи групи предприемачи и мениджъри
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 181 551 BGN
Общ бюджет: 170 090 BGN
БФП: 170 090 BGN
Общо изплатени средства: 170 090 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 170 090 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 72 220 BGN
2013 73 021 BGN
2014 24 849 BGN
2015 0 BGN
170 090 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 144 577 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 61 387 BGN
2013 62 068 BGN
2014 21 122 BGN
2015 0 BGN
144 577 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 514 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 833 BGN
2013 10 953 BGN
2014 3 727 BGN
2015 0 BGN
25 514 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Брой лица, ангажирани като експерти
Индикатор 5 Брой обучени лица от целевата група по проект 0136
Индикатор 6 Кръгла маса по проект 0136
Индикатор 7 Проучване на партньорски опит
Индикатор 8 Анализ по проект 0136
Индикатор 9 Разработен курс за обучение по проект 0136
Индикатор 10 Разработено учебно ръководство


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз