Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0070-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/4.1-03/2010/064
Наименование: Инвестиции в устойчиво развитие на община Хаджидимово - чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в образователни институции - ЦДГ "Надежда", ЦДГ "Незабравка" с.Копривлен и ЦДГ "Пролет" с.Абланица
Бенефициент: Община Хаджидимово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 27.02.2012
Дата на приключване: 26.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Хаджидимово
Описание
Описание на проекта: Осигуряването на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, с високо ниво на енергийна ефективност, която да допринесе за устойчивото развитие на община Хаджидимово
Дейности: Дейност 1 Сформиране не екип по проекта
Дейност 2 Избор на изпълнител за изготвяне на тръжна документация за възлагане на СМР
Дейност 3 Избор на независим строителен контрол
Дейност 4 Избор на изпълнител на СМР
Дейност 5 Дейности по публичност
Дейност 6 Изпълнение на СМР
Дейност 7 Въвеждане на обектите в експлоатация
Дейност 8 Организационно-управленска дейност, мониторинг и отчетност. Одит.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 825 387 BGN
Общ бюджет: 718 680 BGN
БФП: 718 680 BGN
Общо изплатени средства: 610 878 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 718 680 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 245 553 BGN
2013 365 325 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
610 878 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 610 878 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 245 553 BGN
2013 365 325 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
610 878 BGN
В т.ч. Национално финансиране 107 802 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 11 826 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура –
Индикатор 5 Брой създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз