Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0029-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/4.1-03/2010/047
Наименование: Мерки по енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и ЦДГ "Щастливо детство", с. Чавдар
Бенефициент: община Чавдар
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 27.02.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Чавдар
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото предложение е да допринесе за подобряване достъпността, качеството и ефективността на образованието в община Чавдар чрез осигуряване на общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за постигане на устойчиво местно развитие, качествена жизнена среда и ефективен образователен процес, ограничаване на миграцията на младите хора и социална интеграция на етническите малцинства.
Дейности: дейност 1 Сформиране на екип за организация, управление и отчетност на проекта
дейност 2 Управление и отчетност на проекта
дейност 3 Информация и публичност
дейност 4 Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнител и доставчици. Сключване на договори за обществени поръчки
дейност 5 Одит на проекта
дейност 6 Упражняване на авторски надзор
дейност 7 Упражняване на строителен надзор
дейност 8 Изпълнение на СМР –обект ОУ „Св. Св. Кирил и Методий
дейност 9 Изпълнение на СМР – обект ЦДГ „Щастливо детство
дейност 9! Въвеждане в експлоатация на обекти на интервенция)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 630 371 BGN
Общ бюджет: 547 183 BGN
БФП: 547 183 BGN
Общо изплатени средства: 465 106 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 547 183 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 187 535 BGN
2013 277 571 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
465 106 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 465 106 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 187 535 BGN
2013 277 571 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
465 106 BGN
В т.ч. Национално финансиране 82 077 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура –
Индикатор 5 Брой създадени нови работни места
Индикатор 6 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни) b. за обект „Св. Св. Кирил и Методий” c. за обект ЦДГ „Щастливо детство”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз