Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0076-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/4.1-03/2010/044
Наименование: Мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в община Мизия
Бенефициент: Община Мизия
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 27.02.2012
Дата на приключване: 27.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Мизия
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да се осигури подходяща и рентабилна образовател-на инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие в община Мизия.
Дейности: Дейност 1: Организация на работата по проекта Организация на работата по проекта
Дейност 2: Подготовка на до-кументация за про-веждане на проце-дури по ЗОП за из-бор на изпълнител на строително-монтажните работи и на доставчик на оборудването Дейност 2: Подготовка на до-кументация за про-веждане на проце-дури по ЗОП за из-бор на изпълнител на строително-монтажните работи и на доставчик на оборудването
Дейност 3: Провеждане на 2 броя процедури за избор на изпълни-тел на строително-ремонтните работи и на доставчик на оборудването Провеждане на 2 броя процедури за избор на изпълни-тел на строително-ремонтните работи и на доставчик на оборудването
Дейност 4: Изпълнение на предписаните ЕСМ Изпълнение на предписаните ЕСМ
Дейност 5: Строителен надзор Строителен надзор
Дейност 6: Авторски надзор Авторски надзор
Дейност 7: Приемане на из-пълнените строи-телно - монтажни работи Дейност 7: Приемане на из-пълнените строи-телно - монтажни работи
Дейност 8: Одит Одит
Дейност 9: Дейности за ин-формация и пуб-личност Дейности за ин-формация и пуб-личност
Дейност 10: Мониторинг и конт-рол Мониторинг и конт-рол
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 818 340 BGN
Общ бюджет: 740 192 BGN
БФП: 740 192 BGN
Общо изплатени средства: 637 563 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 740 192 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 243 456 BGN
2014 394 107 BGN
2015 0 BGN
637 563 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 629 163 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 243 456 BGN
2014 394 107 BGN
2015 0 BGN
637 563 BGN
В т.ч. Национално финансиране 111 029 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура –
Индикатор 5 Брой създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз