Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.2.01-0019-C0001
Номер на проект: н/п
Наименование: "Разширяване на Бизнес Инкубатор-Варна към РАПИВ"
Бенефициент: Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 06.12.2011
Начална дата: 02.02.2012
Дата на приключване: 04.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
Описание
Описание на проекта:  Да се подпомогнат МСП от региона на Варна чрез осигуряване на подходяща инфраструктура, благоприятна информационна и технологична среда, и съответните поддържащи бизнеса услуги;  Да се увеличи дела на продукцията на МСП в брутния продукт произвеждан в региона на Варненска област;  Да се подобри конкурентноспособността на фирмите от района на Варна на националния и световния пазар. Да се подпомогне МСП да преминат на ново пазарно ниво: от регионален и национален пазар - към международен пазар;  Да се съдейства на местните фирми да привличат местни и чуждестранни инвеститори.  Да се изградят и укрепнат връзките между академичната, индустриалната общност и местната администрация с цел развитие на иновационните предприятия в приоритетните сектори на Областта.
Дейности: Разходи за възнаграждения
2. Строителство и строително-монтажни и ремонтни дейности (СМР). Провеждане на процедура за избор на изпълнител на СМР, Изпълнение на СМР
8. Извършване на услуги за наемателите на БИВ
4. Създаване и поддържане на Интернет страница
Оперативни разходи за дейността на бизнес инкубатора
11.Одит
5. Подбор и наемане на персонал за Бизнес инкубатора
7. Процедура за приемане на фирми. Селекция и настаняване на фирми в БИВ
6. Подготовка и провеждане на кампании за въвеждане на инкубирани фирми
1. Изработване на инвестиционен проект Провеждане на процедура за избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект, Изработване на инвестиционен проект
3. Инвестиции в дълготрайни материални активи Провеждане на процедура за избор на доставчик, Доставка на ДМА
10. Отчитане на дейностите по проекта
9. Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 259 552 BGN
Общ бюджет: 204 678 BGN
БФП: 154 414 BGN
Общо изплатени средства: 154 391 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 154 414 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 51 900 BGN
2013 16 779 BGN
2014 14 996 BGN
2015 70 717 BGN
154 391 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 131 252 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 44 115 BGN
2013 14 262 BGN
2014 12 747 BGN
2015 60 109 BGN
131 233 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 162 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 785 BGN
2013 2 517 BGN
2014 2 249 BGN
2015 10 607 BGN
23 159 BGN
Финансиране от бенефициента 63 320 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Регионални бизнес инкубатори-създадени/обновени вече съществуващи бизнес инкубатори
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 Брой нови създадени работни места
Индикатор 4 Брой инвестиционни проекти (реализирани)
Индикатор 5 Проведени процедури за под-изпълнители
Индикатор 6 Изработване на инвестиционен проект за реновация на части от сградата на РАПИВ с цел преустройство в БИВ
Индикатор 7 Извършване на СМР дейности
Индикатор 8 Доставка и ремонт на ДМА
Индикатор 9 Интернет страница 19
Индикатор 10 Конкурсна процедура за подбор на персонал
Индикатор 11 Сключени трудови договори по проекта
Индикатор 12 Разработен и утвърден пакет документи за кандидатстване за инкубиране
Индикатор 13 Разработени и утвърдени критерии за избор на инкубирани фирми
Индикатор 14 Проведени кампании за набиране на фирми за инкубиране
Индикатор 15 Публикувани он-лайн съобщения
Индикатор 16 Изготвени прес-съобщения
Индикатор 17 (Д) Проведени дни на отворените врати
Индикатор 18 Изпратени информационни съобщения по ел.поща
Индикатор 19 Изготвени и разпространени визуализационни материали /брошури, дипляни)
Индикатор 20 Проявили интерес в резултат на проведени кампаниии
Индикатор 21 Инкубирни фирми 0019
Индикатор 22 Степен на използване на консултантски бизнес и маркетинг услуги, предлагани на инкубираните фирми от БИВ (oт 1-не използвам до 5 – използвам редовно)
Индикатор 23 Степен на удовлетвореност на инкубираните фирми от услугите на инкубатора (от 1 –не удовлетворен до 5 – напълно удовлетворен)
Индикатор 24 Нарастване на оборота на инкубираните фирми
Индикатор 25 Нарастване на пазара (брой клиенти) на инкубираните фирми
Индикатор 26 Създаване на нови работни места от инкубираните фирми по време на престоя им в БИВ
Индикатор 27 Подготвени проектни предложения от инкубирани фирми по ОП Конкурентоспособност
Индикатор 28 Брой предприятия, кандидатствали за инкубиране (към РАПИВ)
Индикатор 29 Брой предприятия, които използват услуги/помещения на про-иновативни посредници (инкубатор към РАПИВ)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз