Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.2.01-0010-C0001
Номер на проект: БИ-02-10-8/05.06.2013
Наименование: "Подкрепа за укрепване на малкия и среден бизнес в Търговище”
Бенефициент: "Велес МТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 06.12.2011
Начална дата: 02.02.2012
Дата на приключване: 02.02.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е предоставяне на висококачествени широкоспектърни услуги за насърчаване развитието на предприятията в Търговище, като пряк способ подобряване на бизнес средата в региона.
Дейности: Дейност 1: Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на инвестиционния проект
Дейност 2: Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изграждане на сгради за нуждите бизнес инкубатора.
Дейност 3: Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на строежа на бизнес инкубатора.
Дейност 4: Изграждане на бизнес инкубатора.
Дейност 5: Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик на ДМА, сключване на договор, доставка и монтаж на предвидените по проекта ДМА
Дейност 6: Реализиране на предвидените по проекта услуги, които ще предлага бизнес инкубатора
Дейност 7: Създаване на интернет страница на бизнес инкубатора
Дейност 8: Управление на проекта
Дейност 9: Отчетност
Дейност 10: Осигуряване на публичност
Дейност 11: Одит
Принос в натура
Оперативни разходи за дейността на бизнес инкубатора
Разходи за възнаграждения
Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 695 702 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 255 852 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Регионални бизнес инкубатори-създадени/обновени вече съществуващи бизнес инкубатори
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 Брой нови създадени работни места
Индикатор 4 Брой инвестиционни проекти (реализирани)
Индикатор 5 Изграждане на бизнес инкубатор с РЗП 855 м2
Индикатор 6 Наем на четири офиса за фирми по 36 м2, като всеки ще разполага с три оборудвани работни места, шкаф, гардероб, климатик и телефон
Индикатор 7 Наем на два цеха с обща площ 300 м2. Всеки от тях ще разполага с пет работни места, климатик, телефонq стая за отдих и самостоятелен външен вход
Индикатор 8 Предоставяне на зала за срещи с клиенти - 30 м2
Индикатор 9 Предоставяне на напълно оборудвана зала за конференции, обучения и семинари – 60 м2
Индикатор 10 Предоставяне на оборудван копирен център – 8 м2
Индикатор 11 Цялостно счетоводно обслужване на фирмите
Индикатор 12 Изготвяне на финансови анализи и препоръки към фирмите
Индикатор 13 Провеждане на финансов мониторинг и съдействие с цел оптимизиране на разходите
Индикатор 14 Подбор на персонал
Индикатор 15 Услуги в сферата на човешките ресурси – консултации, атестация, управление на текучеството , мотивация, оценка на риска на работното място
Индикатор 16 Предоставяне на обучения на персонала на фирмите
Индикатор 17 Специализирани обучения по мениджърски програми
Индикатор 18 Маркетинг дейности –разработване на стратегии, проучване на пазари, консултации по маркетинг и реклама
Индикатор 19 Цялостни консултации, свързани с възможности за външно финансиране
Индикатор 20 Консултантски услуги по разработване, управление и отчитане на проекти по оперативните програми
Индикатор 21 Виртуално инкубиране, което включва всички услуги на инкубатора, с изключение на наемането на офиси и цехове


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз