Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.07-0022-C0001
Номер на проект: DIR-51011119-22-54
Наименование: "Пречиствателна станция за отпадни води, доизграждане и рехабилитация на канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа, гр.Гълъбово"
Бенефициент: Община Гълъбово
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 01.02.2012
Начална дата: 17.02.2012
Дата на приключване: 31.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Гълъбово
Описание
Описание на проекта: Цел на проекта: Изграждането на пречиствателна станция за отпадни води, доизграждането на канализационната мрежа и осъществяването на рехабилитация на съществуващата водопроводна мрежа на гр. Гълъбово ще осигурят подобряване на жизнената среда, развитие на инфраструктурата за опазване на околната среда и създаване на достъпна среда за развитие на дребния и среден бизнес. Конкретни цели: Изградена ПСОВ за 12900 е.ж със съпътстваща инфраструктура; 100 % изграденост на канализационната мрежа на територията на гр. Гълъбово; Изцяло рехабилитирана водоснабдителна мрежа – 40% намалени загуби; Намаляване замърсяването на водните басейни р.Съзлийка, приток на река Марица; Проектът предвижда изпълнение в два етапа. Първи етап – подготовка на инвестиционен проект, включващ следните дейности: 1. Разработване на Прединвестиционни проучвания; 2. Изготвяне на план за управление на утайките; 3. Изготвяне на доклад за оценка на въздействието върху околната среда, екологична оценка, оценка
Дейности: Публичност за първия етап на проекта Осигуряване на информация и публичност при реализация на проекта
Одит на проекта за първия етап на проекта Извършване на независим финансов одит по изпълнение и отчетане разходите по проекта
Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки
Доставка на оборудване и канцеларски материали Разходи за канцеларски материали и оборудване за административни цели
Изготвяне на доклад за изпълнение на I-ия етап Изготявне на доклада за изпълнение на първия етап, включително комплектоване с приложенията към него и други съпътстващи документи (бюджет, анализи, карти и т.н.)
Техническа помощ за подпомагане на ЗИП при управлението на проекта
Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект Разработване на прединвестиционно проучване; Изготвяне на доклад за оценка на въздействието върху околната среда, екологична оценка, оценка на съвместимостта и издаване на необходимите решения/разрешителни и изискуемите по процедурата карти и план за управление на утайките, оценка на съответствието; Изготвяне на анализ разходи-ползи или финансов анализ; Проектиране - Идейни проекти Вик и ПСОВ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 33 840 592 BGN
Общ бюджет: 374 443 BGN
БФП: 374 443 BGN
Общо изплатени средства: 374 443 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 374 443 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 124 825 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 249 617 BGN
374 443 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 299 554 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 99 860 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 199 694 BGN
299 554 BGN
В т.ч. Национално финансиране 74 889 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 24 965 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 49 923 BGN
74 889 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Съгласно процедурата за директно предоставяне, Индикаторите са неприложими към Формуляра за кандидатстване.;'


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз