Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.04-0025-C0001
Номер на проект: A10-13-25
Наименование: Разработване и изпълнение на политики в община Сунгурларе, чрез анализ и ефективен диалог
Бенефициент: Община Сунгурларе
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 15.02.2012
Дата на приключване: 15.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Сунгурларе
Описание
Описание на проекта: Повишаване степента на диалогичност, чрез активиране на механизми и форми на взаимодействие със структурите на гражданското общество.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта.
Дейност 2 Извършване на междинна оценка на действащите стратегически документи
Дейност 3 Консултиране на политики
Дейност 4 Проучване и анализ на възможностите за постоянно наблюдение и изпълнение на стратегическите документи в общината
Дейност 5 Разработване на механизми и нормативни документи за мониторинг и контрол.
Дейност 6 Провеждане на обучение на общински служители на тема „Оценка на въздействието на активния диалог върху процеса на подготовка на стратегически документи”
Дейност 7 Дейности за информация и публичност
Дейност 8 Провеждане на одит за изпълнението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 277 257 BGN
Общ бюджет: 204 573 BGN
БФП: 204 573 BGN
Общо изплатени средства: 207 339 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 204 573 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 55 451 BGN
2013 9 819 BGN
2014 142 069 BGN
2015 0 BGN
207 339 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 173 887 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 47 134 BGN
2013 8 346 BGN
2014 120 758 BGN
2015 0 BGN
176 238 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 686 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 318 BGN
2013 1 473 BGN
2014 21 310 BGN
2015 0 BGN
31 101 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Създадена процедура за работа
Индикатор 2 По Дейност 1 - Комплект от механизми за логистика и координация
Индикатор 3 По Дейност 1 - Брой проведени работни срещи по проекта
Индикатор 4 По Дейност 1 - Брой изготвени документации, съгласно чл.2, ал. 1, т.2, НВМОП
Индикатор 5 По Дейност 1 - Брой процедури по НВМОП проведени по проекта
Индикатор 6 По Дейност 1 - Брой събрани оферти за пряко възлагане на изпълнител за Дейност 8
Индикатор 7 По Дейност 1 - Брой изготвени междинни технически доклади, съгласувани с управляващия орган на ОПАК
Индикатор 8 По Дейност 1 - Брой изготвен годишен технически доклад, съгласуван с управляващия орган на ОПАК
Индикатор 9 По Дейност 1 - Брой изготвен окончателен технически доклад съгласуван с управляващия орган на ОПАК
Индикатор 10 По Дейност 2 - Брой анкетирани
Индикатор 11 По Дейност 2 - Брой протоколи от обществено обсъждане
Индикатор 12 По Дейност 2 - SWOT анализ на действащите стратегически документи
Индикатор 13 По Дейност 2 - Доклад за изводите и препоръките от събраната информация, общественото обсъждане и SWOT анализа
Индикатор 14 По Дейност 3 - Брой анкетирани от целевите групи
Индикатор 15 По Дейност 3 - Брой проведено заседание на консултативен съвет
Индикатор 16 По Дейност 3 - Брой участници в Консултативен съвет
Индикатор 17 По Дейност 3 - Брой устройствен и функционален статут на Консултативния съвет
Индикатор 18 По Дейност 3 - Брой създаден информационен портал за обществено обсъждане
Индикатор 19 По Дейност 4 - Брой анкетирани служители
Индикатор 20 По дейност 4 - Брой анализ на приложимостта
Индикатор 21 По Дейност 4 - Брой създаден модел
Индикатор 22 По Дейност 4 - Брой проведена кръгла маса
Индикатор 23 По Дейност 4 - Брой участници в кръглата маса
Индикатор 24 По Дейност 5 - Брой проучени добри практики
Индикатор 25 По Дейност 5 - Брой разработени механизми за вътрешен мониторинг
Индикатор 26 По Дейност 5 - Брой правила за контрол
Индикатор 27 По Дейност 5 - Брой пилотирани механизми
Индикатор 28 По Дейност 5 - Брой семинар - последваща дискусия
Индикатор 29 По Дейност 6 - Брой обучени служители
Индикатор 30 По Дейност 6 - Брой тествани служители
Индикатор 31 По Дейност 6 - Брой дискусия
Индикатор 32 По дейност 6 - Брой издадени удостоверения
Индикатор 33 По Дейност 7 - Брой организирани пресконференции
Индикатор 34 По Дейност 7 - Брой поканени и брой присъстващи на пресконференциите
Индикатор 35 По Дейност 7 - Изработени банери по проекта
Индикатор 36 По Дейност 7 - Брой изработени рекламни материали
Индикатор 37 По дейност 7 - Брой съобщения в печатни и електронни медии
Индикатор 38 По Дейност 7 - Брой копия от публикувана информация на интернет страницана на общината
Индикатор 39 По Дейност 8 - Брой одитен план
Индикатор 40 По Дейност 8 - Брой междинен одитен доклад
Индикатор 41 По Дейност 8 - Брой годишен доклад
Индикатор 42 По Дейност 8 - Брой окончателен одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз