Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.08-0005-C0001
Номер на проект: 5113123-5-690
Наименование: "Разработване на план за управление на защитена зона за опазване на птици BG0002086 "Оризища Цалапица"
Бенефициент: Регионална инспекция по околна среда и води - Пловдив
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 16.12.2011
Начална дата: 17.01.2012
Дата на приключване: 17.03.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
Описание
Описание на проекта: Разработване на план за управление на защитена зона за опазване на птици BG0002086 “Оризища Цалапица”.
Дейности: Дейност 3: Управление и организация на проекта Управлението и координацията се осъществяват от целия екип на Проекта: ръководител, координатор и експерт по мониторинг на проекта, юрист, финансист, служител, отговарящ за съхранението на документацията и архива и за нередности по проекта. Координацията на проекта включва: • Сформиране на екип по проекта; • Осигуряване на ежедневна координация на дейностите; • Управление на финансовите потоци, комуникации с техническия и административен екип по проекта, доставчици и изпълнители; • Възлагане на подизпълнители на част от дейностите в съответствие с ЗОП, включително подготовка на документация за процедурите по избор на изпълнител, провеждане на процедури, сключване на договори и контрол върху изпълнението; • Финансово управление, осчетоводяване и отчитане на разходите съгасно изискванията според договора за финансиране. Вътрешен финансов контрол; • Отчитане на извършените дейности и осигурената публичност в съответствие с изискванията на ОПОС: изготвяне на доклади за напредъка. • Архивиране и съхранение на документацията; • Проверки на място и контрол на подизпълнителите; • Вътрешен мониторинг на проектните дейности. Планираните обществени поръчки (за услуги и др.) ще бъдат организирани при стриктно спазване на законовите изисквания по реда на ЗОП, за възложители посочени в чл. 7 на ЗОП, или съгласно изискванията на НВМОП (напр. за одит на проекта, и информация и публичност). Предвижда се целите на проекта да бъдат проведени процедури за следните обществени поръчки: 1. Обществена поръчка по ЗОП за услуга с предмет: „Изготвяне на плана за управление на ЗЗ Оризища Цалапица” (Дейност 1) 2. Възлагане по НВМОП за Информация и публичност на проектните дейности (Дейност 2) 3. Възлагане по НВМОП за Одит на проекта (Дейност 4)
Дейност 4: Одит на проекта За изпълнението на дейността отговаря външен изпълнител – външен независим и лицензиран одитор, който ще бъде определен на база сключен Договор за обществена поръчка съгласно НВМОП. Подготовката и съхраняването на документацията необходима за извършване на независим одит се осъществява от целия екип на Проекта: ръководител, координатор и експерт по мониторинг на проекта, юрист, финансист, служител, отговарящ за съхранението на документацията и архива и за нередности по проекта. Докладът от одита ще бъде приложен към окончателния доклад по проекта. Преди всяко искане за средства ще се иска одитно мнение за целесъобразността на средствата и ще се изготвят междинни одитни доклади.
Дейност 1: Разработване на план за управление на защитена зона за опазване на птици BG0002086 “Оризища Цалапица” За изпълнението на дейността отговаря външен изпълнител, който ще бъде определен след провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП. Разработването на плана за управление на ЗЗ трябва да следва стриктно минималните изисквания, залегнали в одобреното от Министъра на ОСВ - Задание за изготвяне на план за управление на защитена зона по директива за опазване на дивите птици „Оризища Цалапица” с идентификационен код BG 0002086, като се спазват изискванията на Наредбата за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони. Поддейност 1.1: Събиране, обобщаване и анализиране на базова информация за проектната територия – комплексни проучвания на ЗЗ „Оризища Цалапица” и прилежащите функционално свързани територии Поддейност 1.2. Подготовка на предварителен план за управление на ЗЗ „Оризища Цалапица” Поддейност 1.3 Съгласуване на предварителния план за управление ЗЗ „Оризища Цалапица” със заинтересованите страни Поддейност 1.4 Организиране и провеждане на обществено обсъжданеПоддейност 1.5 Изготвяне на финален План за управление на ЗЗ „Оризища Цалапица” след отразяване на всички мнения, забележки, коментари и препоръки
Дейност 2: Информация и публичност на проектните дейности Целта на Дейност 2 е: • Повишаване на обществената ангажираност в полза на възстановяване и опазване на консервационно значимите хабитати и видове от национална и европейска значимост в ЗЗ „Оризища Цалапица”; • Популяризиране, информация и публичност на Плана за управление на ЗЗ „Оризища Цалапица”. Мерките за информация и публичност ще следват стриктно изискванията, залегнали в Насоките за информация и публичност по ОПОС. Тази дейност е съобразена и свързана с изпълнението на основната дейност 1 и допринася за популяризирането на Плана за управление на ЗЗ „Оризища Цалапица”, както и популяризиране приноса на ЕС във финансирането му чрез ОПОС. Дейност 2 обхваща изпълнението на следните мерки/задачи: • Организиране на 2 пресконференции – в началото за представяне на проекта и презентиране на предлаганите решения за решаване на проблема и в края на проекта – за представяне на постигнатите резултати; • Изработване и отпечатване на дипляна (2000 бр.) с информация за плана за управление на ЗЗ „Оризища Цалапица”. • Изработване, отпечатване и разпространение на плакат (1000 бр.), популяризиращ ЗЗ от мрежата НАТУРА 2000 „Оризища Цалапица” и опазването на консервационно значимите хабитати и видове в нея. • Изработване и монтиране на информационни табели (120 х 80 см - 4 бр.)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„СИ Еко Консулт”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 265 521 BGN
Общ бюджет: 243 841 BGN
БФП: 243 841 BGN
Общо изплатени средства: 246 406 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 243 841 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 53 104 BGN
2013 126 512 BGN
2014 66 790 BGN
2015 0 BGN
246 406 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 207 265 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 45 139 BGN
2013 107 535 BGN
2014 56 772 BGN
2015 0 BGN
209 446 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 576 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 966 BGN
2013 18 977 BGN
2014 10 019 BGN
2015 0 BGN
36 961 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой защитени зони с одобрен план за управление
Индикатор 2 Брой видове птици с консервационно значение (и техните местообитания), за които са разработени мерки за опазване и подобряване на природозащитния статус


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз