Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.12-0002-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-11/2011/001-01
Наименование: Модернизиране на отделение по лъчелечение към „Комплексен онкологичен център - Стара Загора"
Бенефициент: Община Стара Загора
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2011
Начална дата: 31.01.2012
Дата на приключване: 31.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проектното предложение е подобряване и модернизиране на здравната инфраструктура в град Стара Загора, чрез въвеждане в експлоатация на високотехнологично медицинско оборудване за лечение на онкологични заболявания, което ще повиши качеството на медицинското обслужване в града и ще подпомогне достъпа до лечение, отговарящо оптимално на нуждите от съвременно и навременно лъчелечение на онкоболните
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 3 Преустройство на съществуващите болнични сгради и изграждане на нова пристройка за отделение по лъчелечение към КОЦ-Ст.Загора
дейност 4 Упражняване на строителен надзор на преустройството на съществуващите болнични сгради и изграждане на нова пристройка за отделение по лъчелечение към КОЦ-Ст.Загора
дейност 5 Упражняване на авторски надзор на преустройството на съществуващите болнични сгради и изграждане на нова пристройка за отделение по лъчелечение към КОЦ-Ст.Загора
дейност 6 Доставка и инсталиране на високотехнологично медицинско оборудване за лъчелечение в КОЦ-Ст.Загора
дейност 7 Провеждане на специализирани обучения за работа с високотехнологично медицинско оборудване месеци на изпълнение от 14 до 18 и 23 и 24
дейност 8 Публичност и видуализация на проекта
дейност 9 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 6 455 463 BGN
Общ бюджет: 6 518 559 BGN
БФП: 6 251 257 BGN
Общо изплатени средства: 6 252 338 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 251 257 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 578 442 BGN
2014 3 675 271 BGN
2015 - 1 375 BGN
6 252 338 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 313 569 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 191 676 BGN
2014 3 123 981 BGN
2015 - 1 169 BGN
5 314 488 BGN
В т.ч. Национално финансиране 937 689 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 386 766 BGN
2014 551 291 BGN
2015 - 206 BGN
937 851 BGN
Финансиране от бенефициента 310 709 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура на здравеопазването
Индикатор 4 Брой пациенти, облагодетелствани от закупената апаратура/оборудване
Индикатор 5 Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м. РЗП
Индикатор 6 !Брой обучен персонал
Индикатор 7 !Брой създадени постоянни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз