Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.4.05-0002-C0001
Номер на проект: C10-24-1
Наименование: „Компетентно и прозрачно управление на административните съдилища в България”
Бенефициент: Върховен административен съд
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.11.2011
Начална дата: 24.01.2012
Дата на приключване: 24.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да повиши компетентността в управлението на административните съдилища чрез развитието на управленски кадри, които са запознати със съвременните мениджърски теории и практики и работят прозрачно с лице към обществото.
Дейности: 1. Стартиране на проекта
2. Изготвяне на анализ на добри практики за управление на качеството в съдебната система
3. Провеждане на обучения на тема „Стратегическо планиране” за административни ръководители
4. Провеждане на национално обучение на тема „Проблеми на управлението на човешките ресурси в съдебната система” за административни ръководители
5. Провеждане на обучения за управление на качеството за съдебни служители
6. Провеждане на интерактивни обучения за работа с медиите за представители на ВАС и административните съдилища
7. Дейности за информация и публичност
8. Изготвяне на окончателен финансов, съдържателен отчет и одит по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 626 860 BGN
Общ бюджет: 484 330 BGN
БФП: 484 330 BGN
Общо изплатени средства: 484 330 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 484 330 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 125 372 BGN
2013 358 958 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
484 330 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 411 680 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 106 566 BGN
2013 305 114 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
411 680 BGN
В т.ч. Национално финансиране 72 649 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 806 BGN
2013 53 844 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
72 649 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Брой проведени тръжни процедури
Индикатор 2 По Дейност 2 - Брой изготвени анализи
Индикатор 3 По Дейност 3 - Брой обучителни програми
Индикатор 4 По Дейност 3 - Общ брой на обучените административни ръководители
Индикатор 5 По Дейност 4 - Брой участващи представители на съдебната система
Индикатор 6 По Дейност 5 - Брой съдебни служители обучени
Индикатор 7 По Дейност 5 - Брой разработени учебни програми
Индикатор 8 По Дейност 6 - Брой обучени представители от ВАС
Индикатор 9 По Дейност 6 - Брой обучени представители от административните съдилища в страната
Индикатор 10 По Дейност 7 - Брой проведени пресконференции по проекта
Индикатор 11 По Дейност 7 - Брой изработени банери по проекта
Индикатор 12 По Дейност 7 - Брой изработени брошури
Индикатор 13 По Дейност 7 - Брой публикувани статии по проекта
Индикатор 14 По Дейност 7 - Брой участници на кръглата маса
Индикатор 15 По Дейност 8 - Брой окончателни доклади изготвени
Индикатор 16 По Дейност 8 - Брой извършени одити на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз