Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.07-0010-C0001
Номер на проект: 5103020-3-646
Наименование: "Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ Смолян"
Бенефициент: Регионална инспекция околна среда - Смолян
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 16.12.2011
Начална дата: 17.01.2012
Дата на приключване: 11.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Устойчиво опазване на популацията на кафявата мечка (Ursus arctos L., 1758.) в Родопите и нейните местообитания, като част от общото намаляване и спиране загубата на биоразнообразие в страната, и осигуряване на хармонично съжителство на този вид с местното население
Дейности: Дейност 5: Информация и публичност Под-дейност 5.1: Информационна и PR кампания Информационната и PR кампания включва изготвяне на поредица от информационни материали, срещи и дискусии;беседи и лекции с ученици; обучения на служителите в горите в управлението и опазването на вида, и смекчаване на конфликта с местното население и др. Основните стъпки и задачи са следните: 1. Приоритетно срещи с жителите на населените места за разясняване целта на проекта, начините на реакция с цел защита в случай на среща с мечка; 2. Изготвяне и разпространение на флаери с информация за „горещ” телефон за подаване на информация и сигнали за мечките, как да действаме ако срещнем мечка, къде да съобщим ако забележим следи от мечки в близост до населено място или земеделска земя; 3. Изготвяне на брошури съдържащи важна информация за вида, навиците и начина на поведение на мечката; 4. Сътрудничество с журналисти ангажирани с екологични проблеми за разпространение на информация за мечките с цел запознаване на широката общественост с проблемите на вида и начините за съвместно съжителство; 5. Поставяне на информационни стикери на джипа на обходните групи с „горещия” телефон; 6. Създаване на лого на проекта, което да се разпознава лесно и да носи позитивно послание; 7. Беседи и лекции с ученици, включително организиране на конкурс за есе на тема свързана с кафявата мечка, както и конкурс за детска рисунка); 8. Обучение на служителите в горския сектор в управлението и опазването на вида, и смекчаване на конфликта с местното население и др. Под-дейност 5.2: Документален филм Документален филм (мин 30 мин.), заснемащ всички основни дейности по проекта с позитивно послание към аудиторията ще бъде подготвен по проекта и ще бъде излъчен по местните ТВ канали. Под-дейност 5.3: Капмании с деца Засаждане на плодни дървета и храсти с деца от 3 училища от региона, и организиране на хепънинг на открито. Създаване на училищни разсадници за възпитание на подрастващите в природозащитни практики и съзнание. Под-дейност 5.4: Организиране на семинари и обществено обсъждане Организиране на 3 семинара с всички заинтересовани страни. Във връзка с под-дейност 2.2. ще бъде организирано обществено обсъждане на предложената „Дългосрочна програма от мерки за намаляване на щетите, причинявани от кафява мечка в Смолянския регион”. Под-дейност 5.5: Информационни и предупредителни табели и билбордове Монтиране на информационни и предупредителни табели (10 бр.) в най-рисковите за нападения от мечки райони. Изработване и монтаж на информационни и обозначителни табели (70/50 см), които ще бъдат монтирани до 1 месец след сключване на договора, съгласно изискванията на ОПОС. Изработване и монтаж на билбордове – 2 броя и назаместващите ги постоянни обяснителни табели (2 бр.) съгласно изискванията на ОПОС. Под-дейност 5.6: Пресконференции Провеждане на 3 пресконференции – в началото, средата и във финалната фаза на проекта. Под-дейност 5.7: Динамична интернет страница Изработване и подържане на динамична интернет страница, която ще обезпечава информационно населението и институциите за случващото се по проекта във времето.
Дейност 4: Изграждане на информационно наблюдателна система за кафявата мечка и щетите причинявани от нея Под-дейност 4.1: Разработване и прилагане на информационна наблюдателна система Тази под-дейност включва разработване и прилагане на информационна наблюдателна система за оценка на популацията на кафява мечка и установяване на числеността и в регион Смолян. В допълнение ще бъдат оценени ключови компоненти и параметри на местообитанията на мечката (бонитет, хранителна база – горскоплодна растителност, оценка на хранителните ресурси и др.) Тази информационно наблюдателна система ще бъде от ключово значение за оценка на съществуващото положение, предвиждане на тенденциите в местната популация на кафявата мечка, оценка на риска от щети и нападения срещу хора, пчелини, добитък и градини, цялостно планиране на мерките и техния ефект в рамките на проекта. Важна част от тази под-дейност е изграждането на пунктове за наблюдение в близост до места за подхранване на дивеч, които се посещават и от мечки (ремонт на съществуващи хранилки и правене на нови в отдалечени от населени места райони). Самата оценка на популацията ще бъде извършвана чрез комбиниран подход: (i) Използване на фотокапани; (ii) Оценка на следи в специално изградени за целта пясъчни зони. В рамките на проекта ще бъде извършено двукратно подхранване за мечки на специални места за наблюдение с цел оценка на местната популация. За целта ще бъдат закупени специални фуражи за привличане на мечки и ще бъде изградена система от места за привличане на мечките далеч от населените места чрез храна, с цел установяване на численост и тенденции на популацията (най-вече през пролетния и късно есенния сезон когато няма достатъчно естествена храна). Тази дейност ще бъде съгласувана с националния мониторинг на биологичното разнообразие, координиран от ИАОС, като основната му цел ще бъда набавяне на навременна оперативна информация за състоянието на местните популации на мечката, нейните хабитати, хранителна база, идентифициране на рискови за нападения зони/райони, проблемни мечки (стръвници, медарки), ефективност на прилаганите мерки и други оперативни данни. Под-дейност 4.2: Специализирани научни изследвания на хранителния режим на местните популации, оценка на риска от причиняване на щети и други биологични и екологични изследвания. Познанията в тази област са оскъдни и съществува сериозен недостиг от специализирани изследвания в областта на биологията и екологията на местната популация на кафява мечки и взаимодействието и с другите фактори на средата – стопански практики, човешко присъствие, състояние на хабитатите, хранителна база и режим на хранене, взаимодействие с други конкурентни видове и т.н. Под-дейност 4.3: ГИС базирана информационна система Създаване на ГИС базирана информационна система, включваща всички съществуващи данни за таксация, ловоустройство, причинени щети (картотека на щетите) и друга свързана информация, включително снимков материал и данни от генетични анализи. ГИС базираната информационна система ще обслужва информацията и данните, които се събират в регион Смолян от специализирани научни изследвания, различни проекти, данни от самия проект, сигнали за щети и тяхната оценка и всякаква друга оперативна информация. Системата ще бъде съгласувана с Нацианалната Програма за биологичен мониторинг към ИАОС и отворена през web-страницата на РИОСВ-Смолян към широк кръг потребители (местни хора, медии, природолюбители, фермери, пчелари, туристически фирми и др.)
Дейност 8: Одит на проекта Независим и лицензиран одитор; Ръководител, Координатор, Юрист (Експерт по провеждане на обществени поръчки), Финансист (счетоводител), Технически сътрудник (лице по нередности и документация). Дейността включва независим одит на проекта и изготвяне на междинни одиторски доклади и финален доклад от одит, който ще бъде приложен към окончателния доклад по проекта.
Дейност 6: Закупуване и доставка на оборудване Тази дейност е свързана със закупуване и доставка на оборудване за превенция (защита), наблюдение и оценка на популациите, информационно обслужване и обезпечаване на работата на групата за бързо реагиране. 6.1. Високо проходим лекотоварен автомобил (за нуждите на Група за бързо реагиране, ГБР) - 1 брой; 6.2. Клетка за улавяне на мечки – 2 броя, стъпкови капани (30 броя), 3 бр. седалки чакала за закрепване на дървета; 6.3. GPS нашийници (3 броя) и рисийвър – 1 бр. за мечки със съответен софтуер и други аксесоари 6.4. Въздушна пушка за упояване - 1 бр., оборудване и медикаменти за упояване, епруветки със спирт за проби ДНК – необходими са за упояването на мечките, Гумени куршуми – 200 бр.; 6.5. Уреди за нощно наблюдение (2 броя), GPS- 4 бр., бинокли – 4 бр., фотокамера със сменяеми обективи -1 бр., фотокамери с GPS, фенери тип челник – 4 бр. преносими компютри - 3 бр., преносими принтери на батерии – 2 бр. радиостанции – 4 бр.; 6.6. Облекло и екипировка за къмпингуване (палатки, спални чували) за нуждите на ГБР.; 6.7. Компютърно оборудване за ГИС базираната информационна система – портативен компютър и ГИС софтуер (1 лиценз); 6.8. Спрейове за защита от мечки за временно предоставяне на местното население в проблемните райони - 500 бр.; 6.9. Електропастири за предпазване от щети от мечки – 150 бр.
Дейност 7: Управление и координация на проекта Екип за управление на РИОСВ-Смолян: Ръководител, Координатор, Юрист (Експерт по провеждане на обществени поръчки), Финансист (счетоводител), Технически сътрудник (лице по нередности и документация), Експерт по биоразнообразие/ЗТ и мониторинг, Експерт по публичност и мониторинг. Координацията на проекта включва: • Сформиране на екип по проекта; • Осигуряване на ежедневна координация на дейностите; • Управление на финансовите потоци, комуникации с техническия и административен екип по проекта, доставчици и изпълнители • Възлагане на подизпълнители на част от дейностите в съответствие с ЗОС, включително подготовка на документация за процедурите по избор на изпълнител, провеждане на процедури, сключване на договори и контрол върху изпълнението; • Финансово управление, осчетоводяване и отчитане на разходите съгасно изискванията според договора за финансиране. Вътрешен финансов контрол; • Отчитане на извършените дейности и осигурената публичност в съответствие с изискванията на ОПОС: изготвяне на доклади за напредъка. Планираните обществени поръчки (за услуги и др.) ще бъдат организирани при стриктно спазване на законовите изисквания по реда на ЗОП, за възложители посочени в чл. 7 на ЗОП, а за останалите съгласно изискванията на НВМОП. Очакват се следните обществени поръчки: 1. Организиране на търг по ЗОП за обществена поръчка за услуги „Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ - Смолян ” (Дейност 1, Дейност 2, Дейност 3, Дейност 4, Дейност 5 без под-дейност 3.1). Открита обществена поръчка по ЗОП (Договор с външен изпълнител по ЗОП за услуги). 2. Обществена поръчка по ЗОП за доставка на оборудване с предмет: „Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от неящети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ - Смолян ” (Дейност 6). Открита обществена поръчка по ЗОП (Договор с външен изпълнител по ЗОП за доставка на оборудване). 3. Процедура по НВМОП за закупуване на каракачански кучета (Под-дейност 3.1) Договор с външен изпълнител по НВМОП. 4. Възлагане по НВМОП за одит на проекта (Дейност 8). Договор с външен изпълнител по НВМОП.
Дейност 2: Дългосрочна програма от мерки за намаляване на щетите от мечки Под-дейност 2.1: Изготвяне на дългосрочна програма от мерки за намаляване на щетите причинени от мечки и опазване на популацията на кафявата мечка Дейността включва изготвяне на дългосрочна програма от мерки за намаляване на щетите причинени от мечки и опазване на популацията на кафявата мечка (Ursus arctos L., 1758.) в Родопите и нейните местообитания в съответствие с приетия „План за действие за кафявата мечка в България” (МОСВ, София, 2008 г.) и другите съществуващи законови, стратегически и планови документи, свързани с темата. Под-дейност 2.2: Съгласуване на програмата с всички заинтересовани страни, отразяване на коментари и забележки и организиране на обществено обсъждане на предложените мерки Програмата трябва да се съгласува с всички заинтересовани страни представени като минимум от съответната държавна администрация (РИОСВ-Смолян, РДГ-Смолян, Областна управа), местни власти (общини), бизнес сектор (туристическа индустрия, горско стопанство), НПО и браншови сектори (екологични НПО, ЛРС и др.). Разработените дейности по програмата ще бъдат подложени на обществено обсъждане и консултации, като всички коментари, забележки и предложения ще бъдат анализирани и взети предвид преди подготовката на финалния вариант на Програмата. Важни условия и изисквания за тази дейност са: При разработване на тази Програма трябва да се спазват всички законови и подзаконови изисквания, залегнали в ЗБР, ЗЗТ, ЗООС, ЗГ, ЗЛОД, „План за действие за кафявата мечка в България” (МОСВ, София, 2008 г.) и др. документи. Дългосрочната програма от мерки ще се базира, както на съществуваща информация и данни, така и на допълнително събрани данни и проучвания по време на проекта. Всички мерки ще бъдат подробно разработени с индикативни бюджети, времева рамка, институционална рамка и адекватни източници на финансиране.
Дейност 1: Подобряване на местния капацитет за бързо реагиране Под-дейност 1.1: Създаване и функциониране на група за бързо реагиране (ГБР) Основните стъпки при реализация на тази под-дейност са следните: • Подбор на конкурсен принцип на четирима служители на ГБР (две обходни двойки), като ключова роля при оценката (конкурс чрез събеседване/интервю) ще имат екпертите по управление на проекта от РИОСВ-Смолян; • Спесифициране на функциите, дейностите и отговорностите на ГБР от страна на външния изпълнител в тясна координация с РИОСВ-Смолян; • Организиране на специализирано теренно и теоретично обучение на ГБР от експерти на външния изпълнител по Позиция І на обществената поръчка за услуги; • Функциониране на ГБР през време на проекта при щети нанесени от мечки, работа и превенция на местното население и събиране на теренна информация. Важни условия и изисквания за тази дейност са: При успешна дейност и резултати на пилотната ГБР, РИОСВ – Смолян и МОСВ следва да се ангажират с поддръжка на тази група и след приключване на проектните дейности за осигуряване на устойчивост на резултатите от проекта. Важен аспект е обезпечаването на ГБР със застраховки и подходящо оборудване и екипировка: 1 високо-проходим автомобил, уреди за нощно виждане, бинокли, камери/фотоапарати, фотокапани, GPS устройства, преносими компютри, оборудване за къмпингуване, спрейове, капани за улавяне на мечки, радио GPS нашийници и др., както и с финансово обезпечаване на оперативните разходи. Функциите на тази ГБР ще бъдат комплексни, като едновременно ще правят наблюдения в районите с щети причинени от хищници и ще изготвят оценка на проблемните места и индивиди; ще участват в кампании за прогонване или залавяне и маркирането на проблемни екземпляри кафява мечка; ще обозпечават събирането на теренната информация за състоянието на популацията на мечката в региона, както и други функции в областта на опазването на биологичното разнообразие. Очаква се дейността на ГБР да бъде подпомогната от доброволни групи от местни ловци (ЛРС), тъй като в някои случаи 4 човека (2 обходни двойки) могат да се окажат недостатъчни за покриване на толкова обширен район в планинска пресечена местност с труден достъп. Под-дейност 1.2: Създаване на официална регионална подкомисия/регионална група за спешни случаи, свързани с големите хищници за Смолянския регион и организиране на обучение Основните стъпки при реализация на тази под-дейност са следните: • Създаване на официална регионална подкомисия/регионална група за спешни случаи, свързани с големите хищници за Смолянския регион; • Организиране на обучение и обмяна на опит в чужбина (държава членка на ЕС), където има опит в устойчивото управление на популациите на кафява мечка и смекчаване на щетите върху местното население (минимум 10 експерта обучени). Важни условия и изисквания за тази дейност са: Оценяването на проблемите с мечката в Смолянския район на ниво вземане на управленчески решения ще бъде осъществявано от бъдеща регионална подкомисия наречена „регионална група за спешни случаи”. Структурата и основните насоки за работата на тази регионална група и подкомисия ще бъдат дефинирани по време на проекта на база на залегналите принципи в „План за действие за кафявата мечка в България” (МОСВ, София, 2008 г.). Предвижда се обмяна на опит в страни с подобни на нашите проблеми и събиране на групата три пъти в годината в България.
Дейност 3: Прилагане на спешни и неотложни мерки за намаляване и смекчаване на щетите от мечки Под-дейност 3.1: Закупуване на каракачански кучета Дейността включва закупуване на минимум 30 броя каракачански кучета от утвърдени развъдници с цел опазване на стада и собственост на местни фермери (процедура по НВМОП). Външният изпълнител по ЗОП за услуга трябва да идентифицира фермери (животновъди и др.) в проблемни райони с регистрирани чести нападения на мечки, които имат необходимост от получаване на кучета за охрана на стада и друга собственост. Раздаването на каракачанските кучета ще започне през втората година на проекта след внимателно идентифициране на техните бъдещи стопани. Под-дейност 3.2: Доставка и монтаж на електропастири Дейността обхваща доставка и монтаж на електропастири за защита на по-големи обекти - животновъдни ферми, пчелни кошери, площи със селскостопанска продукция, овощни градини и др., които могат да бъдат нападнати от мечки, вълци или диви свине (обществена поръчка по ЗОП за оборудване). Важен аспект в тази дейност е предварителните проучвания и обосновано определяне на обекти за защита с електропастири в проектната територия, което ще бъде извършено в началото на проекта от външен изпълнител (обществена поръчка по ЗОП за услуги). Монтирането на електропастири захранвани с ел. ток (от соларни панели, централно захранване или акумулаторни батерии) е доказана добра практика за превенция от предишни и действащи проекти за едрите хищници в България. По тази под-дейност се цели прилагане на практика и мултиплициране на тестваните досега добри практики в България в регион Смолян. Под-дейност 3.3: Изграждане и засяване на дивечови ниви Предвижда се изграждане и засяване на дивечови ниви (минимум 500 дка площи в рискови за нападения от мечки райони) с цел ранно пролетно подхранване на кафявата мечка след зимния сезон с подходящи житни видове (ръж, овес и др.). Тази под-дейност е разбита на следните стъпки: • Преварително проучване на рисковите за нападения от мечки райони и идентифициране на подходящи терени (общинска или държавна собственост) за изграждане или възстановяване на дивечови ниви; • Проектиране на дивечовите ниви – площи, използвани култури, засяване, обработка на почвата, стопанисване и т.н.; • Изграждане и първоначално засяване на дивечовите ниви; • Двугодишна поддръжка и засяване на изградените (или възстановени) дивечови ниви; • Оценка на ефективността на изградените дивечови ниви за изхранване на популацията на кафява мечка в рисковите райони чрез специализирани проучвания с фотокапани, пясъчни площи за наблюдения на следи и др. методи; • Съгласуване на изградените дивечови ниви със съществуващи планови документи – лесоустройствени планове и др. Под-дейност 3.4: Залесяване на горскоплодни храстови и дървесни видове В тази дейност се включва залесяване на горскоплодни храстови и дървесни видове (мин 30 000 общ брой фиданки и храсти – различни по възраст и вид, които да започнат да плододават максимално бързо в рискови за нападения от мечки райони). При реализиране на дейността трябва да се изготвят залесителни планове и да се съгласуват с ЛУП и ловоустройствените планове (РДГ-Смолян, ДГС, ДЛС), както и съгласуване с НАТУРА 2000 зони за птици и хабитати. Етапи за реализиране на тази под-дейност: • Преварително проучване на подходящи места с намалена хранителна база за мечки и рискови за нападения и последващо идентифициране на подходящи терени за залесителни мероприятия; • Изготвяне на залесителен план и съгласуването му с РДГ/ДГС с определени подходящи видове горскоплодни; • Залагане на подходящи местни видове горскоплодни в разсадници за получаване на фиданки; • Залесителни мероприятия съгласно одобрен залесителен план; • Извършване на мерки за обгрижване – попълване, просветляване и др. (в рамките на година и половина - мин. три сезона); Тази дейност се очаква да доведе до подобряване на хранителната база на кафявата мечка далеч от населените места в дългасрочен план. Под-дейност 3.5: Вътрешен проучвателен мониторинг за оценка на ефективността на реализираните мерки в рамките на проекта Организиране на вътрешен проучвателен мониторинг за оценка на ефективността на реализираните мерки в рамките на проекта за намаляване на щетите от мечки и опазване на местната популация на този приоритетен вид за Европейския Съюз. Важни условия и изисквания за тази дейност са: Изграждането на дивечовите ниви и залесяването на горскоплодни дървета и храсти трябва задължително да се извършва на места достатъчно отдалечени от селища, туристически центрове и места с интензивно присъствие на хора и селско-стопански животни. При засяването на дивечовите ниви да се използват култури (семенен материал) с доказан произход и липса на ГМО. Важна част при изпълнение на дейността е правилен избор на горскоплодни дървесни и храстови видове: диви сливи, диви круши и др. (след консултации със специалисти по хранене на мечката, лесовъди и ботаници), типични за региона горскоплодни видове. Цели се подобряване на хранителната база и бонитета на вида. Кафявата мечка предпочита открити площи за хранене, и гори и/или храсталаци за почивка. Проблем за региона е, че поради замиране на пашата и косенето на ливадите, иглолистните дървета и храсталаците от сибирска и обикновена хвойна заемат откритите ливади и пасища, т.е. съществува дисбаланс в микро-хабитатите – много места за почивка, малко за изхранване.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ПРОФИТ" ООД
Възраждане-Касис ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 866 462 BGN
Общ бюджет: 1 539 932 BGN
БФП: 1 539 932 BGN
Общо изплатени средства: 1 539 110 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 539 932 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 373 292 BGN
2013 454 287 BGN
2014 538 961 BGN
2015 172 569 BGN
1 539 110 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 308 942 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 317 299 BGN
2013 386 144 BGN
2014 458 117 BGN
2015 146 684 BGN
1 308 244 BGN
В т.ч. Национално финансиране 230 990 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 55 994 BGN
2013 68 143 BGN
2014 80 844 BGN
2015 25 885 BGN
230 867 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намалени щети от кафява мечка в региона на Смолян и сведен до минимум риск от нападения срещу хора
Индикатор 2 Опазена популация от кафява мечка, заедно с подходящите и местообитания (включително дивечови ниви, горскоплодни дървета и храсти)
Индикатор 3 Дългосрочна програма от мерки за намаляване на щетите, причинени от мечки и опазване на популацията на кафявата мечка в Родопите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз