Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0018-C0001
Номер на проект: 2ИПП-02-14/28.12.2011 г.
Наименование: Внедряване в производството на течен препарат за размразяване на пътища и магистрали
Бенефициент: " ВЕРИЛА ЛУБРИКАНТС " АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 21.11.2011
Начална дата: 28.12.2011
Дата на приключване: 28.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Елин Пелин
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е внедряване в производството и пазарна реализация на иновативен продукт с висока добавена стойност – течен препарат за размразяване на пътища и магистрали, като важен фактор за повишаване на конкурентноспособността и разширяване на пазарните позиции на Верила Лубрикантс АД.
Дейности: Дейност 1 Провеждане на процедура за избор на доставчици на оборудването и специализирания софтуер, съгласно ПМС № 55/2007
1.1. Подготовка на процедурата за избор на доставчици на оборудването и специализирания софтуер
1.2 Предварителен контрол върху документацията за избор на доставчици на оборудването и специализирания софтуер
1.3. Обявяване на процедурата за избор на доставчици на оборудването и специализирания софтуер
1.4. Разглеждане, оценка и класиране на офертите
1.5 Предварителен контрол на изготвения протокол от оценка на офертите и издаденото решение за избор на изпълнители
1.6 Сключване на договори с избраните доставчици на оборудването и специализирания софтуер
Дейност 2 Закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване и специализиран софтуер за производство на течен препарат за размразяване на пътища и магистрали
Дейност 3 Консултантски услуги, свързани с разработване на маркетингова стратегия за реализация на внедрения в производство иновативен продукт
Дейност 4 Визуализация на проекта
Дейност 5 Одит на проекта
Дейност 6 Управление, мониторинг и отчетност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 316 876 BGN
Общ бюджет: 575 000 BGN
БФП: 287 500 BGN
Общо изплатени средства: 287 500 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 287 500 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 287 500 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
287 500 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 244 375 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 244 375 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
244 375 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 125 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 43 125 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
43 125 BGN
Финансиране от бенефициента 316 876 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 2 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 3 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 4 Реализация на проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 7 Проведени процедури за избор на изпълнители по ПМС 55/2007
Индикатор 8 Проведени избори на изпълнители чрез събиране на не по-малко от 3 оферти, които съдържат техническо и финансово предложение по реда на чл. 12 от ПМС 55/2007
Индикатор 9 Сключени договори с изпълнители
Индикатор 10 Закупено и въведено в експлоатация оборудване (ДМА)
Индикатор 11 Закупен и въведен в експлоатация специализиран софтуер (ДНА)
Индикатор 12 Изготвена маркетингова стратегия за реализация на внедрения в производство иновативен продукт
Индикатор 13 Изпълнени дейности по публичност 1 бр. информационно табло
Индикатор 14 Изпълнени дейности по публичност 42 бр. стикери върху ДМА
Индикатор 15 Извършен външен одит на проекта
Индикатор 16 Извършено управление, мониторинг и отчетност на проекта 1 финален отчет
Индикатор 17 Извършено управление, мониторинг и отчетност на проекта 1 искане за плащане


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз