Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0005-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-12/2011/005
Наименование: Подобряване на социалната инфраструктура за деца и младежи в община Велинград
Бенефициент: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 28.12.2011
Дата на приключване: 28.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Велинград
Описание
Описание на проекта: Да се подобри социалната инфраструктура в община Велинград чрез създаване на нов вид резидентни и съпътстващи услуги за деца и младежи, които да заменят институционалната грижа.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2 : Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на външни изпълнители на услуги, строителство и доставка на оборудване и обзавеждане
Дейност 3:Изпълнение на строителни и монтажни работи за изграждане на „Център за настаняване от семеен тип” и „Защитено жилище”
Дейност 4: Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на „Център за настаняване от семеен тип” и „Защитено жилище”
Дейност 5: Осъществяване на авторски и строителен надзор
Дейност 6: Информационна кампания
Дейност 7: Извършване на независим финансов одит и приключване на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 088 124 BGN
Общ бюджет: 1 055 472 BGN
БФП: 1 055 472 BGN
Общо изплатени средства: 1 055 921 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 055 472 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 598 081 BGN
2014 457 840 BGN
2015 0 BGN
1 055 921 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 897 151 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 508 369 BGN
2014 389 164 BGN
2015 0 BGN
897 533 BGN
В т.ч. Национално финансиране 158 321 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 89 712 BGN
2014 68 676 BGN
2015 0 BGN
158 388 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Изградени/ ремонтирани/ реконструирани/ обзаведени/ оборудвани защитени жилища
Индикатор 3 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени постоянни работни места
Индикатор 5 Брой създадени временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз