Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0002-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-12/2011/002
Наименование: С грижа към детето
Бенефициент: Община Созопол
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 28.12.2011
Дата на приключване: 28.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Созопол
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение – да се осигури подходяща и ефективна социална инфрастурктура, допринасяща за представяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа, за по-високо качество на живот и създаване на нови възможности за социално – икономическо развитие, чрез прилагане на интегриран подход в развитието на всички взаимосвързани елементи и компоненти върху целевата територия за постигане на максимална концентрация и комплексно въздействие на предвидената инвестиция, равнопоставеност и социална интеграция на необлагодетелстваните групи на населението
Дейности: дейност 1 Сформиране на екип за ефективна организация и управление на проектните дейности
дейност 2 Осъществяване на оперативен и финансов мениджмънт, вътрешен мониторинг и контрол. Одит на проекта
дейност 3. Изготвяне на документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, провеждане на процедури, сключване договори с определените изпълнители.
дейност4 Изпълнение на строително – ремонтни дейност и въвеждане в експлоатация
дейност5 Действия за информиране на обществеността и осигуряване на публичност
дейност6 Авторски и строителен надзор
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 771 169 BGN
Общ бюджет: 692 664 BGN
БФП: 692 664 BGN
Общо изплатени средства: 692 664 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 692 664 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 434 651 BGN
2013 0 BGN
2014 258 013 BGN
2015 0 BGN
692 664 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 588 765 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 369 453 BGN
2013 0 BGN
2014 219 311 BGN
2015 0 BGN
588 765 BGN
В т.ч. Национално финансиране 103 900 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 65 198 BGN
2013 0 BGN
2014 38 702 BGN
2015 0 BGN
103 900 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой деца с увреждания над 3 г. от ДМСГД, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени постоянни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз