Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0123-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ыавни възможности - достоен живот
Бенефициент: Фондация "Фонд за превенция на престъпността - Инициативи и гражданска активност" - гр. Пазарджик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 14.05.2008
Дата на приключване: 01.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Целта е да се подобри обслужването на самотни възрастни хора и да се активизира участието им в обществения живот с помощта на "Домашен помощник" и "Социален асистент", като се създадат възможности да осъществяват ефективно правото си на самостоятелност.
Дейности: „Официално представяне на проекта” Проектът ще бъде представен официално пред медиите на пресконференция с участието на екипа по проекта, представители на социалните институции, кмета на града, представители на НПО-та, работещи с лица в неравностойно положение. Ще се използва мултимедийна презентация. Ще бъдат разяснени целите, задачите и дейностите, включени в проекта, както и очакваните резултати. Ще бъде поставен акцент на големия човешки, социален и обществен ефект от реализацията му. Стартирането на проекта с презентация ще държи буден обществения и медиен интерес към реализирането му.
„Проучване състоянието на услугите „социален асистент” и „домашен помощник” в град Пазарджик. Анализ.” Дейността ще включи проучването на документи, заповеди, решения, анализи, стратегии, изследвания, реализирани или в процес на реализация проекти и услуги, които имат отношение към целите на проекта, включително публикации в Интернет и местните медии, касаещи темата. Проучването ще позволи да се направи задълбочен анализ за състоянието на нуждите, потребностите и проблемите на самотните възрастни хора, живеещи у дома, както и съществуващите ресурси и практики. Към проучването ще се използват и индивидуални социални оценки, изготвени от ДСП за потребностите от социални услуги
Създаване на Работна група (Комисия) и изработване на критерии за подбор на социални асистенти и домашни помощници В рамките на тази дейност ще бъде извършено следното: 1. Сформиране на Работна група с участието на 3-ма представители на социалните институции и 2-ма - на проектния екип. 2. Изработване на процедира и критерии за подбор: - Запознаване с действащата нормативна уредба, стандарти, правила и критерии; - Съобразяване на критериите с особеностите на целевата група; - Съобразяване на критериите с териториалния обхват на проекта. Реализираната на тази дейност ще създаде по-голяма прозрачност и отговорност на процедурата по подбор.
„Провеждане на интервюта и подбор на социални асистенти и домашни помощници” Обявяване на работните места. 2. Поддържане регистър за постъпилите заявления на кандидати за социални асистенти и домашни помощници. 3. Предварителен подбор по документи. 4. Провеждане на събеседване и оценка за професионална пригодност. 5. Сключване на договор с кандидата.
„Начално обучение на социални асистенти и домашни помощници. Поддържащо обучение. Супервизия и консултиране” Най-общо дейността ще бъде разделена на 3 основни елемента: 1. Начално обучение за социални асистенти и домашни помощници в рамките на 60 часа: - Ще се идентифицират лектори, като се вземе предвид опита им в тази област ; - Ще се изготви Програма за обучение, съобразена в съответствие с раздел „Развитие и обучение” от Методика за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент”, утвърдена от Изпълнителния директор на АСП; - Ще се направи график на обучението; - В рамките на 60 учебни часа ще се проведат 6 модула, които ще бъдат организирани най-общо като: =Законодателство в сферата на социалните услуги – 6 часа теория. =Организация и управление на социални дейности. Работа с документация – 12 часа теория. =Здравословни и безопасни условия на труд. Трудово-правни и икономически знания – 12 часа теория. =Специфични проблеми при възрастните хора, които пораждат нуждата от услугите „социален асистент” и „домашен помощник” – 6 часа теория. =Морално-етични аспекти в работата на социалния асистент и домашния помощник – 6 часа теория. =Делово общуване. Практически тренинг – 8 часа теория и 10 часа практика. 2. Поддържащо обучение и супервизия за социални асистенти – 10 месеца по 6 часа на месец – общо 60 часа. 3. Поддържащо обучение и консултиране на домашни помощници. – 10 месеца по 4 часа на месец – общо 40 часа.
„Подбор на потребители на услугата” Предвид на очакванията за значително по-голям брой бенефициенти, които ще заявят ползването на услугата, се налага изготвянето на ясни правила и методика на подбор на обслужваните лица. 1. Провеждане на информационна кампания сред целевите групи. 2. Прием на заявления на потенциални потребители. 3. Провеждане на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители – съвместно с ДСП. 4. Изготвяне списък на кандидат-поребителите според количествената оценка на медико-социалното им състояние. 5. Избор на потребители, с решение на Работната група/Комисия.
„Създаване на библиотечна сбирка за целевата група” В Програмата за библиотечно обслужване на лица в неблагоприятно положение, по която Библиотеката работи от 12 години, са идентифицирани много сериозни читателски интереси в тази възрастова група. За голяма част от самотно живеещите стари хора заемането на книги от библиотеките е практически невъзможно поради физически проблеми (увреждания, трудна подвижност или неподвижност). След анкетата сред определените бенефициенти на услугата, в която ще бъде включено и проучване на читателските потребности, партньорите по проекта ще комплектуват библиотечните документи в неголяма специална сбирка – книги, компактдискове, албуми, аудиокасети (говорещи книги), съобразно индивидуалните изискванията и възможности на всеки от потребителите на двете социални услуги. Сбирката ще бъде допълнена с подходящи библиотечни документи от фонда на Библиотеката и ще бъде предоставяна приоритетно на бенефициентите. В последствие с библиотечните документи от сбирката ще бъдат обслужвани и другите читатели от целевата група.
”Дейност на социалните асистенти и домашните помощници” Да се удовлетворят специфичните потребности на потребителите чрез услугите социален асистент и домашен помощник и се подпомогне тяхното социално включване 1. Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник”. Работа с тях за изясняване на правата и отговорностите на всички страни по договора. 2. Изработване на индивидуални графици за предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” на всеки потребител. 3. Предоставяне на услугата социален асистент чрез: - Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него (организиране на срещи, честване на празници, придружаване при разходка и посещение на кино, театър, концерти, църква, осигуряване на компания чрез общуване, полагане на грижи за осигуряване на психическия комфорт на клиента, др.); - Административни услуги (съдействие при изготвяне и подаване на документи в институции, при снабдяване с помощни средства, куриерска работа, др.); - Медицински услуги (съдействие при настаняване в болница, грижи в болницата при необходимост, рехабилитация, измерване на кръвно налягане, проследяване на приема на лекарства, др.); - Библиотечни услуги – разнасяне книги по домовете 1 път в месеца и четене в дома на лицата със зрителни проблеми; среща с писател в библиотеката, организирана специално за потребителите на услугата. 4. Предоставяне на услугата домашен помощник чрез: - Подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение; - Основно почистване (измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди, др.); - Поддържане на лична хигиена (помощ при ежедневния тоалет и обличане, при къпане, сресване, подстригване, др. или придружаване до мястото на услугата); - Хранене (приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране); - Битови услуги (закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост; заплащане на ел.енергия, телефон, вода, данъци; осигуряване на отоплителни материали; цепене, внасяне и палене на печка през зимния сезон; телефонна подкрепа; дребни технически ремонти; др.).
„Разработване и внедряване на система за вътрешен контрол на социалните услуги. Текущ мониторинг” Дейността включва разработването и внедряването в практиката на постоянна система за мониторинг на предоставяните услуги, който да се осъществява от организацията доставчик. За целта ще бъдат разработени индикатори за качество. Най-общо мониторинга на услугите ще се извършва чрез: - Ежемесечни посещения в дома на потребителя на социалната услуга; - Посещения в отговор на възникнали потребности; - Оценка на воденето на документация от всеки социален асистент/домашен помощник. - Седмични екипни срещи на екипа по проекта и социалните асистенти/домашни помощници. Резултатите от всяка проверка ще се отразяват в специален формуляр за мониторинг и ще се обобщават в ежемесечен отчет. Възможни индикатори: - ниво на оценка от крайните потребители на услугата; - качество на водената документация; - мотивация на социалните асистенти и домашни помощници; - степен на прилжимост на придобитите знания; - рисковете за потребителите
„Издаване на дипляна. Публикация. Линк в интернет сайта на организацията Необходимостта от по-широко информиране на обществеността и популяризиране на услугата е продиктувано от засиленото й търсене и липсата на достатъчно информация за параметрите на предоставянето й. - Дипляната ще обобщи резултатите от проекта и ще представи спецификата на социалните услуги „домашен помощник” и „социален асистент”. Ще бъде разпространена чрез социалните служби, социалните работници на водещата организация и със съдействието на партньорите по проекта. - Публикацията ще бъде осъществена в регионалния вестник с най-голям тираж. Ще бъде изготвена от ръководителя на проекта и ПР-а на организацията. - В сайта на организацията ще бъде създаден отделен линк на проекта с резюме на проекта, дейности, резултати.
„Заключителна дейност: Пресконференция и Ден на отворените врати Социалните услуги „домашен помощник” и „социален асистент” са все още малко известни, макар и доста търсени. Популяризирането им ще доближи услугата до евентуалните бъдещи бенефициенти. 1. Ще бъдат поканени всички участници в проекта, представители на социалните служби в областния център, общинска администрация, представител на АСП, медии. 2. Ръководителят на проекта ще представи резултатите от проекта с мултимедийна презентация. 3. С участието на представител на „Дирекция социално подпомагане” ще се представи направеното проучване. 4. Ще бъдат оповестени възможностите за но-нататъшно предоставяне на двете социални услуги на територията на Община Пазарджик. 5. Ще се осигури свободен прием на граждани. 6. Ще се раздаде информационната дипляна
Партньори
Партньори:
Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев", Пазарджик
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 53 130 BGN
Общ бюджет: 47 413 BGN
БФП: 43 336 BGN
Общо изплатени средства: 43 332 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 43 336 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 626 BGN
2009 19 285 BGN
2010 13 421 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
43 332 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 36 836 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 032 BGN
2009 16 392 BGN
2010 11 408 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
36 832 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 500 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 594 BGN
2009 2 893 BGN
2010 2 013 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 500 BGN
Финансиране от бенефициента 5 027 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз