Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0126-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Перспективи - Достоен живот за всички"
Бенефициент: ИГИА" ЕООД гр. Стара Загора
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 14.05.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Обгрижване на общо 40 лица с различни видове трайни увреждания и самотноживеещи хора, чиито ограничения от здравословен или друг характер ги поставят в изолация и невъзможност сами да организират социалния си живот, за да се намали рискът от зависимост от институционален тип грижи и да бъдат социално интегрирани.
Дейности: Ремонт, освежаване и оборудване на офис по проекта и зала за среши на бенецифиентите Ремонтът на помещенията ще включва освежаване и оборудването им. За нуждите на проекта ще бъдат закупени компютър, принтер, маси, бюра, столове, които ще бъдат на разположение на персонала по проекта и бенефициентите
Определяне на крайните бенефициенти  Изготвяне на индивидуални оценки на ползвателите на услугите – Оценка на потребностите на всеки потребител ще се извършва от социален работник на Дирекция “Социално подпомагане” и ще включва оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията му със семейството и други значими хора; битовите условия на живот и други допълнителни потребности.  Подборът на крайните ползватели ще се извърши на базата на предоставените от Дирекция “Социално подпомагане” списъци на нуждаещи се от такъв вид услуги, като ще се спазват правилата за равнопоставеност на половете, религиозните, етническите, културните, физическите, психическите и сексуалните различия на потребителите.  Сключване на договори с ползвателите на услугите – за да се предоставят услугите на крайните бенефициенти ще се сключват договори с тях или с техни законни представители, като ще им бъде разяснено какви са правата и отговорностите на страните по договора.  Изготвяне на индивидуални графици – След сключване на договорите с крайните бенефициенти ще се пристъпи към изготвяне на индивидуални графици за всеки един от тях. Ще бъдат съобразени индивидуалните потребности и желанията на всички потребители за времето на предоставяне на услугите
Подбор на социалните асистенти За нуждите на проекта ще са необходими 20 лица, които да извършват услугите “социален асистент”. Техният подбор ще се осъществи чрез обяви в интернет сайт, местната преса за предлагане на работа, а също така ще се разчита и на информираността от кампанията за популяризиране на проекта на територията на съответните офиси на агенцията за соц. подпомагане и територията на Тракийски университет, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите, град Стара Загора. От кандидатите ще се изискват автобиографии и мотивация за участие, на базата на които ще бъде направен първоначалния подбор, след което ще бъдат проведени интервюта с одобрените по документи кандидати. Целта на интервютата ще бъде да се разбере възможността на всеки един по отделно да се справя с такъв вид работа, устойчивостта на кандидатите за справяне с отговорностите, пряко произтичащи от техните задължения, желанието им за работа. С одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори, като за изпълнение на работата по проекта те ще преминат квалификационни курсове на обучение за съответните длъжности
Обучение на социалните асистенти за предоставяне на качествени услуги Партньорската организация ще бъде отговорна за провеждане на обучението, като ще бъдат използвани обучители, работещи към нея. Ще бъде проведено 15 дневно обучение, специално разработено за нуждите и изискванията на дейност “социален асистент” включващо:въвеждаща част с времетраене 3 дни, основно обучение -10 дни и 2 дни отделени за тестване на обучените. При успешното завършване на обучението се присъждат сертификати на участниците. Обучението ще се извърши в зала, която ще бъде използвана за нуждите на проекта и ще бъде на разположение по време на целия проект. Самото обучение ще се състои през втория месец от проекта, като се изготвят графици, съобразени с участниците, които трябва да преминат курса
Предоставяне на услугите “Социален асистент След сключване на договори с крайните потребители на услугите ще се пристъпи към предоставянето им, по предварително изработените графици. Асистентите ще са ангажирани почасово с провеждане на различни социални дейности в домовете на бенефициентите и извън тях. Ангажираността на социалните асистенти ще е обвързана с осигуряване на помощ при общуването и при поддържане на социалните контакти, осигуряване на развлечения в дома и извън него; извършване на медицински услуги - ще проследява за приемането на лекарствата, ще измерва кръвното налягане, ще извършва и съдейства при различни по вид административни услуги, като подготовка и подаване на документи в институции, при снабдяване с помощни средства, лекарства и др. Социални асистенти ще посещават офиса на проекта, където ще се срещат със служителите, отговорни за реализацията на проекта. Ще се дава отчетност за извършените посещения при бенефициентите – за тяхното времетраене и последователност; ще се обсъждат докладите по дейностите; ще се обсъждат евентуалните възникнали проблеми в процеса на изпълнение на дейностите, извършвани от тях и начините за тяхното преодоляване; ще се извършва отчетност на постъпилите приходи от потребителски такси; ще се организират срещи между бенефициенти със сходни проблеми или общи интереси
Кръгла маса: Обсъждане на проблемите, възникнали в първите месеци от работата, работа по казуси и проблеми Кръглата маса ще предостави възможност на представители на всички заинтересовани страни да присъстват, да вземат отношение и да допринесат за обсъждане на всички текущи проблеми на социалните асистенти и бенефициентите. Да се изготви анализ на дискутираните проблеми и да се определят теми за последващо поддържащо обучение с цел усъвършенстване на услугата и начина на работа
Поддържащо обучение за подобряване качеството на предлаганите услуги на социален асистент Да се организира и проведе допълнително обученеие, според предложенията и резултатите на кръглата маса (дейност 6). Това ще доведе до придобиване на допълнителна знания в областта на практикуваната социална услуга
Популяризиране на услугите и целите на проекта Управляващият екип, съвместно с партньора ще изготви програма за популяризирането на проекта чрез рекламни материали: 1) Изработване на лого на проекта 2)Информационни табели 2 бр.– с цел популяризиране на проекта, изготвени с идентификационните знаци на Европейския съюз и на участниците в проекта по изискване на Регламент(ЕО) № 1828/2006 от 8 декември 2006 г. 3) Материали – бележници (100 броя) и химикалки (100 броя) с логото на проекта. Част от тиража ще бъде раздаден на заетите по проекта, а останалите ще бъдат предназначени за организацията партньор и съвместни бизнес партньори на ВО и партньора. 4) Интернет презентация –Организацията партньор ще се ангажира с изработването на специален интернет сайт на проекта, изпълняван от «ИГИА» ЕООД, където ще бъде публикувано представяне на дейностите по проекта и информация за Донора, за целите и задачите, обхвата, място на изпълнение, броя бенефициенти, размера на гранда и бюджета на целия проект. 5) Публикация на сборник с добри практики По този начин ще се даде широка публичност на проекта, което ще даде възможност да се използват добрите практики, създадени до момента, както и от други организации предоставящи тези услуги.
Партньори
Партньори:
Тракийски университет
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 76 815 BGN
Общ бюджет: 63 744 BGN
БФП: 61 589 BGN
Общо изплатени средства: 60 664 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 61 589 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 363 BGN
2009 45 300 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 664 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 351 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 059 BGN
2009 38 505 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 564 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 238 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 304 BGN
2009 6 795 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 100 BGN
Финансиране от бенефициента 2 688 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой сключени договори с преките потребители на услугата “Социален асистент - ИГИА
Индикатор 2 Брой сключени договори с одобрените кандидати за извършване на услугата “Социален асистент” /трудови и граждански договори/-ИГИА
Индикатор 3 Брой лица с физически увреждания, ползващи услугата “от, до и на работно място” за дейност “Социален асистент" - ИГИА
Индикатор 4 Брой лица с ментални увреждания, подкрепени на работното място за дейност “Социален асистент”, съобразно индивидуалните графици. -ИГИА
Индикатор 5 Брой лица, включени в програма за обучение за извършване на услугата “Социален асистент”:
Индикатор 6 Брой проведени информационни кампании за популяризиране на услугата “Социален асистент”
Индикатор 7 Брой обслужвани лица – потребители на услугата “Социален асистент"
Индикатор 8 Брой работни места за извършване на услугата “Социален асистент”/трудови договори/.
Индикатор 9 Брой лица, изведени от специализирана институция за лица с увреждания, потребители на услугата “Социален асистент”.
Индикатор 10 Брой лица, потребители на услугата „Социален асистент”, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция
Индикатор 11 Брой лица, завършили програма за обучение за извършване на услугата „Социален асистент” ИГИА
Индикатор 12 Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки - ИГИА
Индикатор 13 Брой лица, желаещи да ползват услугата “Социален асистент” и след приключване на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз