Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0099-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Достоен живот за възрастни, самотноживеещи и хора с увреждания от Община Сунгурларе
Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел "Информационен бизнесцентър Сунгурларе"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 14.05.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Сунгурларе
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към хора с увреждания в трудоспособна и пенсионна възраст и самотноживеещи възрастни хора за осигуряване на възможност за професионално реализиране чрез социален асистент и домашен помощник, намаляване на риска от попадане в специализирани институции; намаляване на броя на настанените в такива институции.
Дейности: Работна среща на партньорите Изготвяне и приемане на план за управление, мониторинг и контрол на проекта, създаване на условия за информационно обезпечаване и прозрачност на проекта.
Провеждане на информационна кампания. Изготвяне и разпространение на 500 броя информационни материали с описание на целите, задачите, планираните дейности, очаквани резултати и потенциални участници в проекта, провеждане на информационни семинари и индивидуални срещи в Община Сунгурларе насочени към потенциалните участници в проекта. Разгласяване чрез средства за масово осведомяване – общинско радио и общински и областен вестник.
Пресконференции за стартиране и приключване на проекта Организиране на пресконференция при стартирането на проекта за оповестяване в общественото пространство, представяне на целите задачите, планираните дейности, очакваните резултати, ползите за целевата група и екипа по проекта. Пресконференция в края на проекта за популяризиране на постигнатите резултати, отчитане на ползите и резултатите от проекта.
Набиране и подбор на потребители, ползващи услугата "Социален асистент" и "Домашен помощник", изготвяне на индивидуални социални оценки и сключване на договори с потребителите. Събиране на информация от Дирекция "Социално подпомагане" и кметствата по села. Провеждане на индивидуални срещи с потребителите по домовете им. Приемане на заявления. Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на подбраните потребители. Сключване на договори.
Набиране и подбор на кандидати, предоставящи услугата "Социален асистент" и "Домашен помощник" и сключване на договори Приемане на заявления, провеждане на събеседване и оценяване., сключване на договори с одобрените кандидати.
Набиране и подбор на лектор, за обучение на изпълнителите предоставящи услугата и сключване на договор. Приемане на заявления, провеждане на събеседване, оценяване, сключване на договори с одобреният кандидат. Одобреният кандидат трябва да притежава нужното образование и опит в сферата на социалните услуги.
Изготвяне на програма и план график за провеждане на обучение Изготвяне на програма за провеждане на обучението, съобразена с Методиката за предоставяне на услуги в общността “Социален асистент” и изготвяне на план график за провеждане на обучението.
Провеждане на обучението Провеждане на обучение в учебната зала на СНЦ “ИБЦ Сунгурларе”. Срока на обучение е един месец, като в началото ще се започне с въвеждащо обучение, а след това ще се продължи с обучение фокусирано към услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник”. В обучението ще участват 25 души одобрени за изпълнители на услугите. За нормалното протичане на обучението ще е необходимо закупуване на необходимите учебни материали и пособия.
Провеждане на поддържащо обучението. Провеждане на поддържащо обучение на изпълнителите на услугите, веднъж месечно по два учебни часа. Целта е поддържане и обновяване на знанията и уменията на изпълнителите на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” в социалната сфера.
Организиране на срещи между изпълнители и потребители Организиране и провеждане на срещи в домовете на потребителите, обсъждане и съгласуване на предоставените услуги, запознаване с работната среда и организиране на работния процес във времето и пространството.
Изготвяне на досиета на потребителите и изпълнителите на услугите, изготвяне на индивидуален план на всеки потребител, изготвяне на графици за посещение на потребителите. Изготвяне на длъжностни характеристики, декларации за конфиденциалност. Обобщаване на събраната информация за всеки “Социален асистент”, “Домашен помощник” и потребител, Описание на дейностите, които доставчикът се ангажира да извършва за удовлетворяване на индивидуалните специфични потребности на потребителя. Разпределяне на работните часове по дни и потребители в работния месец. Актуализация на плана при възникване на нови потребности.
Подбор и назначаване на социален консултант и медицинско лице в помощ на потребителите и доставчиците на услугата Приемане на заявления, провеждане на събеседване и оценяване. Сключване на договори с избраните кандидати. Социалният консултант и медицинското лице ще извършват посещения по домовете на потребителите веднъж месечно. Социалният консултант ще подпомага и дейността на “Социалният асистент” и “Домашен помощник”.
Предоставяне на услугите "Социален асистент" и "Домашен помощник" в домашни условия. Предоставяне на комплексни услуги включващи организация на свободното време, осъществяване на контакти, санитарно – хигиенни и битови дейности, грижи за здравето и безопастността на потребителя. Посещения на медицинско лице и социален консултант в дома на потребителите за следене на здравословното състояние на потребителите. Закупуване на подходящо работно облекло и лични предпазни средства за изпълнителите на услугата.
Ежемесечен вътрешен мониторинг на предоставяните услуги. Посещения в дома на потребителя, проследяване текущото качество на предоставените услуги, спазване на работно време и график, правилно попълване на водената документация от изпълнителите на услугата. Изграждане на ясна процедура за приемане на жалби свързани с предоставянето на услугите, включваща срокове, носене на отговорност, решаване на проблема
Изготвяне на листовки за популяризиране на постигнатите резултати. Изготвяне на 500 броя информационни листовки с резултати и снимки от проекта
Заключителна среща на партньорите Оценка за изпълнение на дейностите по проекта и постигнатите резултати
Изготвяне на технически и финансов отчет Изготвяне на технически и финансов отчет за цялостното изпълнение на проекта и постигнатите резултати.
Партньори
Партньори:
Община Сунгурларе
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 84 487 BGN
Общ бюджет: 82 466 BGN
БФП: 77 411 BGN
Общо изплатени средства: 75 938 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 411 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 897 BGN
2009 59 041 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
75 938 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 799 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 363 BGN
2009 50 185 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
64 547 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 612 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 535 BGN
2009 8 856 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 391 BGN
Финансиране от бенефициента 5 513 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз