Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.02-0038-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Нови възможности за заетост в община Земен"
Бенефициент: Община Земен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.11.2011
Начална дата: 14.12.2011
Дата на приключване: 01.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Земен
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда създаване на 2 бр. социални Общински предприятия „Озеленяване и благоустройство” и Социално предприятие „Обществено хранене” в община Земен, съгласно разпоредбите на чл. 51 и 52 от Закона за общинската собственост. Ще бъдат подбрани и назначени на работа 19 лица, от които 12 лица от уязвимите групи. Лицата в неравностойно положение ще преминат мотивационно обучение за придобиване на умения за работа в съответнаа област. Ще бъдат закупени оборудване, материали и консумативи, необходими за дейността на предприятията на територията на общината.
Дейности: ДЕЙНОСТ 1: Управление и мониторинг Дейността е поддържаща, но като цяло основна за гарантиране на качественото и ефективно изпълненение на проекта. В рамките на тази дейност ще бъде формиран екипа по проекта и ще бъдат разпределени всички ангажименти и отговорности, ще бъдат формулирани плановете за работа и системите за вътрешен контрол. Ще бъдат разработени необходимите инструменти и механизми за успешното реализиране на проекта и постигане на неговите цели. Цялата дейност ще бъде съобразена с изискванията на Договарящия орган за изпълнение на проектните предложения финансирани от ОП „РЧР”.Екипът по проекта ще участва в подготовката и провеждането на тръжните процедури , съгласно изискванията на ЗОП и НВМОП.
ДЕЙНОСТ 2: Провеждане на тръжни процедури и подбор на изпълнители В рамките на тази дейност ще бъдат проведени всички процедури свързани с подбора на подизпълнители за обезпечаване на проекта и неговите дейности. Ще се подготви необходимата тръжна документация съгласно изискванията на ЗОП и НВМОП. В рамките на тази дейност ще се организират тръжни процедури за избор на доставчици на необходимото оборудване и обзавеждане свързано с дейността на социалното предприятие, както и материали и консумативи необходими за реализацията на дейностите, външни услуги (съгласно описите и технически спецификации в приложение към бюджета на проекта), включително СМР.
ДЕЙНОСТ3:Закупуване,обзавеждане, оборудване. След проведените процедури за избор на подизпълнители и сключени договори (дейност 2) се пристъпва към изпълнението на ремонтни дейности, обзавеждане на социалното предприятие и закупуиването на консумативи, съгласно приложенията: -Процедура за избор на изпълнител за СМР-съгласно НВМОР; Процедура за доставка на оборудване и машини-съгласно НВМОП; -Процедура за доставкта на миещи и почистващи препарати-съгласно НВМОП Процедура за доставка на хранителни продукти – съгласно НВМОП -Процедура за закупуване на канцеларски и офисматериали;
ДЕЙНОСТ 4: Подбор на потребители на услугите на социалните предприятия и провеждане на мотивационно обучение По предварително изготвена методика ще бъдат избрани потребители на услугите на социалните предприяти. Потребителите ще отговарят на определени изсквания, които ще доказват техния социален статус, и характеристики. Съвместно с Дирекция „Социално подпомагане” Радомир и Дирекция „Бюро по труда” Перник, съгласно разработената процедура за подбор ще бъдат подбрани подходящи лица от уязвимите групи за включване в заетост. Персоналът на предприятието ще бъде подбран чрез конкурс, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда. За оказване подкрепа на лицата от рисковите групи и техните семейства ще бъде назначен на трудов договор социален работник, избран съгласно чл.2, ал.2 на НВМОП. След осъществяване на подбора и назначаване на работа ще бъде проведено мотивационно обучение на 12 души от рисковите групи.Ще бъдат издадени сертификати на участниците в обучението.
ДЕЙНОСТ 5 Създаване и функциониране на социалните предприятия. С решение на Общинския съвет, съгл. разпоредбите на чл. 51 и 52 от Закона за общинска собственост (ЗОС) ще бъде създадено ОП „Озеленяване и благоустройство” и ОП «Обществено хранене». Общинският съвет ще приеме правилник за предмета на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество, съгл. чл.52, ал. 3 от ЗОС. След приключване на проекта социалното предприятие ще продължи да функционира, съгласно правилника за дейността му, и ще бъде второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, съгл. чл. 52, ал. 5 от ЗОС. След успешно преминат курс на обучение, показани резултати на практическите занимания, придобит сертификат и по предварително разработени критерии се избират хората, които да бъдат назначени в създадените нови социални предприятия. С назначаването на служителите стартира фактическата дейност на социалните предприятия. Социалното предприятие за обществено хранене ще предоставя услугата си на определените в предходната дейност лица безплатно, а при положение, че от дневното меню остават неизползвани порции те ще бъдат предлагани за продажба на други лица по специален ценоразпис. Идеята е след приключване на проекта социалното предприятие благодарение на предлагането на меню за свободна консумация да постигне таква възръщаемост позволяваща да бъдат посрещнати разходите за издръжка на предприятието и да се продължи услугата със собствени възможности. Социално предприятие за озеленяване и благоустройство първоначално се планира да работи изцяло по проекти на общината, а в последствие да предлага услугите си на частни и юридически лица. Общината планира да използва социалното предприятие за нуждите на общината.
ДЕЙНОСТ 6 : Информация и публичност При изпълнение на дейността ще се спазват изискванията, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент No 1828/2006, както и в Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Публичността ще даде възможност на община Земен да популяризира сред местната общност дейностите по проекта, политиките на Европейския съюз и правителството на Р България за преодоляване на бедността и социалното изключване и финансовата подкрепа за реализирането на проекта. Общинското ръководство възнамерява да мобилизира местните си структури (кметствата в общината) за осигуряване на най-голяма публичност за дейностите по проекта сред местните хора. От друга страна предвиденият двудневен семинар на тема: „Проблеми, предизвикателства, бъдеще в контекста на социалните предприятия” ще даде възможност всички страни, ангажирани с решаването на проблемите с бедността и социалното изключване - кметове на общини от област Перник, областна управа, представители на регионалните и местни структури на Агенция за социално подпомагане и Агенция по заетостта в областта, представители на Регионалната структура на Агенцията за хора с увреждания, да споделят опит и „добри практики” в работата си с уязвими групи от местното население, както и начини и подходи за преодоляване на проблемите. Ще се разбработят, издадат и разпространят: - 2 вида информационни брошури по проекта в 750 бр. тираж от всеки вид и един вид плакати в тираж от 200 броя; - 3 публикации в местни медии - Лого на соц.предприятие ; - 2 бр. пресконференции; - Информационни табели 3 бр. - два броя пресконференции;
ДЕЙНОСТ 7 : Външен одит на проекта Това ще се извърши след окончателно приключване на заложените дейности по проекта. Докладът за одит ще бъде приложен към окончателния финансов отчет на проекта. Изпълнението на независимия финансов одит ще се възложи на лицензиран одитор, който ще се определи след провеждане на процедура по реда на чл. 2, ал. 2, т. 2 от НВМОП и след сключване на договор за услуга и ще има за задача да изготви одиторски доклад, съобразен с действащото национално законодателство, Закона за счетоводството и Международните счетоводни стандарти. Така ще се осигури, от една страна стриктно спазване на действащото законодателство, а от друга прозрачност и коректност при изразходването на средствата по проекта. В счетоводната документация на общината ще се обособи ясно проследима одитна пътека, която ще е гаранция за постоянен текущ и последващ мониторинг на изразходваните средства.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 267 437 BGN
Общ бюджет: 195 856 BGN
БФП: 195 856 BGN
Общо изплатени средства: 195 809 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 195 856 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 53 487 BGN
2013 92 283 BGN
2014 50 039 BGN
2015 0 BGN
195 809 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 166 477 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 45 464 BGN
2013 78 441 BGN
2014 42 533 BGN
2015 0 BGN
166 438 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 378 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 023 BGN
2013 13 843 BGN
2014 7 506 BGN
2015 0 BGN
29 371 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, включени в мотивационно обучение
Индикатор 4 Брой лица от рисковите групи, назначени на робота в социалното предприятие;
Индикатор 5 Брой решения за разкриване на социално предприятие;
Индикатор 6 Брой договори за работа;
Индикатор 7 Брой сключени трудови договори с лица от рисковите групи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз