Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0005-C0001
Номер на проект: BG051P001/07/5.2-01/D01/0091
Наименование: Подпомагане за достоен живот и грижа за независимост в семейнтата среда на хора в нерваностойно положение
Бенефициент: Община Рудозем
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 14.05.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Рудозем
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към промяна в социалната нагласа за приемане на социалните услуги "Социален асистент" и "Домашен помощник", което да доведе досоциално включване на хората в неравностойно положение в общината и повишаване качеството им на живот.
Дейности: Информиране на потенциалните потребители и други заинтересовани страни за възможностите предоставяни в рамките на проекта. Оповестяване чрез регионалните медии за стартирането на проекта.Създаване на система за управление на проекта. Официално откриване и детайлно пред-ставяне на проекта пред заинтересованите страни и медиите с помощта на мултиме- дийна презентация. Изготвяне и разпрост-ранение на рекламно-информационни брошури.
Изготвяне на индивидуални оценки и подбор на бенефициенти. Ще бъдат изготвени индивидуални оценки на евентуалните бенефициенти и подбор на преките ползватели.
Обучаване на ангажираните за дейностите Социален асистент и Домашен помощник. Избор на лицензирана организация която да извърши обучението. Сключване на договор за обучение. Организиране и провеждане на самото обучение.
Осъществяване на социалните услуги Осигуряване на помощ при общуване и поддържане на социални контакти в дома и извън него;съдействие при изготвяне и подаване на документи;помощ при водене на кореспонденция;оказване на долекарска помощ; при необходимост грижи при настаняване в лечебно заведение и други. Текущо почистване и хигиенизиране на жилището;основно и периодично почистване;помощ при поддържане на лична хигиена;закупуване на хранителни,лекарствени и други продукти;приготвяне на храна и помощ при хранене и други.
Вътрешен мониторинг за качественото изпълнение на проекта Провеждане на анкети сред преките потребители и техните близки .
Популяризиране на крайните резултати от проекта. Разработване и разпространение на дипляни и официално закриване на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 84 472 BGN
Общ бюджет: 37 841 BGN
БФП: 36 014 BGN
Общо изплатени средства: 34 991 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 36 014 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 894 BGN
2009 15 444 BGN
2010 2 652 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 991 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 30 612 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 360 BGN
2009 13 127 BGN
2010 2 254 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 742 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 402 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 534 BGN
2009 2 317 BGN
2010 398 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 249 BGN
Финансиране от бенефициента 4 284 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз