Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0124-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Социален асистент и Домашен помощник в услуга на старите хора
Бенефициент: Сдружение "Център за обучение и услуги" - Пазарджик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 14.05.2008
Дата на приключване: 01.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Да се увеличат възможностите за реинтегриране на възрастни самотни хора и да се намали рискът от постъпването им в специализирано заведение.
Дейности: Пресконференция за представяне на проекта. Проектът ще бъде представен официално пред медиите на пресконференция в общинския център с участието на екипа на проекта, представители на социалните институции, кметовете на двете населени места, представители на НПО-та, работещи с лица в неравностойно положение. Ще се презентират и очакваните резултати от реализацията му
Изработване на критерии за подбор на социални асистенти и домашни помощници. Сформиране на Комисия (Работна група). Необходимост от по-голяма прозрачност и отговорност на процедурата. - Сформиране на Комисия с участието на представители на социалните институции и на проектния екип. -Запознаване с действащата нормативна уредба, стандарти, правила и критерии; - Изработване на Критерии: -Съобразяване на критериите с особеностите на целевата група и териториалния обхват на проекта.
Подбор на социални асистенти и домашни помощници. - Обявяване на работните места; - Поддържане база данни с постъпилите заявления на кандидати; - Предварителен подбор по документи; - Интервю с кандидатите и оценка; - Избор на лицата.
Начално обучение на социални асистенти и домашни помощници. Поддържащо обучение. Супервизия и консултиране Най-общо дейността ще бъде разделена на 3 основни елемента: 1. Начално обучение за социални асистенти и домашни помощници в рамките на 60 часа: - Ще се идентифицират лектори, като се вземе предвид опита им в тази област ; - Ще се изготви Програма за обучение, съобразена в съответствие с раздел „Развитие и обучение” от Методика за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент”, утвърдена от Изпълнителния директор на АСП; - Ще се направи график на обучението; - В рамките на 60 учебни часа ще се проведат 6 модула, които ще бъдат организирани най-общо като: =Законодателство в сферата на социалните услуги – 6 часа теория. =Организация и управление на социални дейности. Работа с документация – 12 часа теория. =Здравословни и безопасни условия на труд. Трудово-правни и икономически знания – 12 часа теория. =Специфични проблеми при възрастните хора, които пораждат нуждата от услугите „социален асистент” и „домашен помощник” – 6 часа теория. =Морално-етични аспекти в работата на социалния асистент и домашния помощник – 6 часа теория. =Делово общуване. Практически тренинг – 8 часа теория и 10 часа практика. 2. Поддържащо обучение и супервизия за социални асистенти – 10 месеца по 6 часа на месец – общо 60 часа. 3. Поддържащо обучение и консултиране на домашни помощници. – 10 месеца по 4 часа на месец – общо 40 часа.
Подбор на потребители на услугата сред целевата група Необходимо е да се изготвят ясни правила, критерии и методика за подбор на лицата. -Провеждане на информационна кампания сред целевата група; -Прием на заявления; -Провеждане на социална оценка; -Изготвяне списък на кандидат-поребителите според количествената оценка на медико-социалното им състояние. -Избор на лицата
Комплектоване на книги от читалищната библиотека за целевата група. Заемането на книги от библиотеките е практически невъзможно (затруднено) поради проблеми от здравословно естество за по-голямата част от самотноживеещите стари хора Ще бъде направена анкета сред бенефициенти на услугата за проучване на читателските потребности. Партньорите по проекта ще комплектуват сбирка от книги в читалищната библиотека, съобразно индивидуалните изискванията и възможности на всеки от потребителите на двете социални услуги. Сбирката ще бъде допълнена с подходящи книги от фонда на читалищната библиотека, които ще бъдат предоставяни на бенефициентите. След приключване на проекта с библиотечните книги от сбирката ще бъдат обслужвани и други читатели от целевата група.
Предоставяне на услугите „домашен помощник” и „социален асистент” 1. Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник”. Работа с тях за изясняване на правата и отговорностите на всички страни по договора. 2. Изработване на индивидуални графици за предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” на всеки потребител. 3. Предоставяне на услугата социален асистент чрез: - Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него (организиране на срещи, честване на празници, придружаване при разходка и посещение на кино, театър, концерти, църква, осигуряване на компания чрез общуване, полагане на грижи за осигуряване на психическия комфорт на клиента, др.); - Административни услуги (съдействие при изготвяне и подаване на документи в институции, при снабдяване с помощни средства, куриерска работа, др.); - Медицински услуги (съдействие при настаняване в болница, грижи в болницата при необходимост, рехабилитация, измерване на кръвно налягане, проследяване на приема на лекарства, др.); - Библиотечни услуги – разнасяне книги по домовете 1 път в месеца и четене в дома на лицата със зрителни проблеми; среща с писател в библиотеката, организирана специално за потребителите на услугата. 4. Предоставяне на услугата домашен помощник чрез: - Подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение; - Основно почистване (измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди, др.); - Поддържане на лична хигиена (помощ при ежедневния тоалет и обличане, при къпане, сресване, подстригване, др. или придружаване до мястото на услугата); - Хранене (приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране); - Битови услуги (закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост; заплащане на ел.енергия, телефон, вода, данъци; осигуряване на отоплителни материали; цепене, внасяне и палене на печка през зимния сезон; телефонна подкрепа; дребни технически ремонти; др.).
Мониторинг и оценка на социалните услуги. . Мониторинг и оценка. Разработва се модел за извършване на текущ мониторинг и оценка на предоставяните услуги. Мониторингът включва постоянно проследяване качеството на социалните услуги и техния ефект чрез ясни индикатори и правила при предоставянето им. Резултатите от всяка проверка ще се вкарват в специален формуляр за мониторинг и ще се обобщават в ежемесечен отчет. Мониторингът се осъществява чрез: Посещения в дома на потребителя на социалната услуга; Посещения в отговор на възникнали потребности; Оценяване качеството на услугата; Обратна връзка със социалните асистенти; Оценяване рисковете за потребителите; Внасяне на промени в индивидуалните планове за социални услуги.
Издаване на брошура. Дейностите по проекта се нуждаят от по-широка популяризация и представяне. Това се налага от засиленото търсене на услугите „домашен помощник” и „социален асистент” и липсата на адекватна информация за параметрите на предоставянето им. Изданието ще обобщи резултатите от проекта и ще представи спецификата на предоставените социални услуги. Ще се разпространява чрез социалните служби, социалните работници на водещата организация и със съдействието на партньорите по проекта.
Ден на отворените врати за представяне резултатите от проекта и социалните услуги Планирани социалните услуги са търсени, но недостатъчно известни. Популяризирането им ще доближи услугата до евентуалните бъдещи бенефициенти. В събитието ще вземат участие екипът по проекта, представители на социалните служби в областния център, общинска администрация, представител на АСП, медии, граждани. С мултимедийна презентация ще бъдат представени резултатите от проекта. Всички участници в събитието ще бъдат информирани за възможностите за по-нататъшно предоставяне на двете социални услуги на територията на Община Пазарджик. Ще бъде представена и информационната дипляна.
Партньори
Партньори:
Сдружение Читалище Звезда, Пазарджик
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 50 530 BGN
Общ бюджет: 46 398 BGN
БФП: 43 322 BGN
Общо изплатени средства: 43 314 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 43 322 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 106 BGN
2009 19 152 BGN
2010 14 056 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
43 314 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 36 824 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 590 BGN
2009 16 279 BGN
2010 11 947 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
36 817 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 498 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 516 BGN
2009 2 873 BGN
2010 2 108 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 497 BGN
Финансиране от бенефициента 5 027 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз