Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0060-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/027
Наименование: Изминати/бъдещи пътища
Бенефициент: Община Созопол
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 05.12.2011
Дата на приключване: 05.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Созопол
Описание
Описание на проекта: Да се насърчи социалноикономическото развитие, устойчивия туризъм и по-изявената привлекателност на община Созопол чрез развитието, обновяването и обогатяване на културния живот посредством организиране и промотиране на културни събития като главен фактор за изграждане на идентичността и неповторимостта на населените места в градските ареали.
Дейности: Изпълнение на Дейност 1. Организация и управление на проекта.
Изпълнение на Дейност 2. Дейности за обществено осведомяване, промотиране и реклама на провежданите иновативни културни събития.
Изпълнение на Дейност 3. Организиране и провеждане на фестивал „Созополис”
Изпълнение на дейност Дейност 4. Ремонтни дейности – ремонт, реконструкция, обновяване на театралната сцена на читалище „Отец Паисий
Изпълнение на Дейност 5. Осигуряване на подходящо оборудване и обзавеждане, свързано с организираните събития: закупуване на технически съоръжения и оборудване съгласно приложена техническа спецификация.
Изпълнение на Дейност 6. Дейности за осигуряване на публичност и информираност
Изпълнение на Дейност 7. Отчетност и одит на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 377 290 BGN
Общ бюджет: 310 032 BGN
БФП: 247 193 BGN
Общо изплатени средства: 203 033 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 247 193 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 183 136 BGN
2013 19 897 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
203 033 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 210 114 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 163 859 BGN
2013 17 803 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
181 661 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 079 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 278 BGN
2013 2 094 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 372 BGN
Финансиране от бенефициента 62 839 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 % увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място.
Индикатор 3 Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития.
Индикатор 4 Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития..
Индикатор 5 Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития.
Индикатор 6 Брой посетители на иновативните културни събития.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз