Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0092-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Алтернатива за пълноценен живот
Бенефициент: Сдружение "Развитие на личността и човешките общности" Плевен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 14.05.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към онкоболни, засегнати от сърдечно-съдови заболявания и заболявания на опорно-двигателния апарат, както и към самотни възрастни хора - да се създадат условия да водят активен живот и да взимат самостоятелни решения; да се избегне рискът от настаняването им в специализирани институции.
Дейности: Разработване и прилагане на система за вътрешен мониторинг и контрол на качеството на социалните услуги Ръководителят на проекта ще разработи система за вътрешен мониторинг и контрол на дейностите по предоставяне на услугите, която включва : І. Мониторинг. Създаване на механизми за постоянно проследяване на качеството на предоставяните услуги и техния ефект, включително чрез ясни индикатори и правила при предоставяне на услугата, както и спазването на основните хоризонтални принципи на Оперативната програма: превенция на дискриминацията, децентрализация на дейностите, гарантиране на социалното включване, прозрачност, ефикасност на дейностите. Резултатите от всяка проверка се записват в специален формуляр и се обобщават в ежемесечен отчет. ІІ.Супервизия. Извършва се от 1 консултант –експерт супер визия • Ежемесечни срещи - консултации по качеството на предлаганите услуги. със социалните асистенти в 3 групи по 6 часа месечно. • Оказване на коригиращо въздействие върху изпълнението на услугата с цел подобряване качеството на предоставяната услуга
Представяне на проекта пред обществеността- пресконференции В рамките на проекта ще се реализират 2 пресконференции: встъпителна и заключителна. Проектът ще бъде представен пред медиите и обществеността на пресконференциите с участието на екипа, представители на социалните институции, кмета на града, представители на НПО-та, работещи с лица в неравностойно положение. • С мултимедийни презентации присъстващите ще бъдат запознати с целите, задачите, дейностите и резултатите от реализацията на проекта. • Участници: в двете пресконференции ще вземат участие по 30 души- 4-ма представители на организацията;4-ма представители на партньорите; 12 репортери; 5 представители на социални институции; кмета на общината, 5 представители на НПО.
Проучване на нуждите в рамките на целевата група. Подбор на потребители В дейността ще бъдат включени всички заинтересовани страни, ще се приложи принципа на децентрализация и прозрачност при вземане на решенията. • Предвижда се провеждане на анкетно проучване сред целевата група, изготвяне на анализ за състоянието на нуждите, потребностите и проблемите на потенциалните ползватели на услугата. Изготвяне на „дълъг” списък от потенциални ползватели. • Подборът на потребители по проекта ще се извърши от Работна група, която включва представители на екипа на проекта, и отдел „Социални дейности” в Общината.
Изработване на критерии за подбор и избор на социални асистенти В дейността ще бъдат включени всички заинтересовани страни, ще се приложи принципа на децентрализация при предоставяне на социалната услуга и прозрачност при вземане на решенията. Комисия ще изработи критериите за подбор е ще подбере лицата, които ще предоставят услугата „социален асистент
Обучение на социални асистенти Наетите лица ще преминат курс на обучение за предоставяне на услугата „социален асистент”. Обучението ще се проведе в 3 групи. Програмата на обучението включва 6 специализирани обучителна модула, съобразени с изискванията на Методиката за предоставяне на социални услуги за възрастни хора и хора с физически увреждания. Изготвя се Програма за обучение;Идентифицират се лекторите;Прави се график на обучението;
Предоставяне на услугата от социалните асистенти В дейността ще бъдат включени всички заинтересовани страни, ще се приложи принципа на децентрализация и прозрачност при вземане на решения. 1. Услугите ще се предоставят след сключване на договор между доставчика на услугата и потребителя и въз основа на индивидуален план за всеки един потребител. 2. Изработват се индивидуални графици за предоставяне на услугата “Социален асистент” на всеки потребител. 3. Дейностите на „социалния асистент” включват: • Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него (организиране на срещи, честване на празници, четене на ежедневници и литература, придружаване при разходка и посещение на кино, театър, концерти, църква, осигуряване на компания чрез общуване, полагане на грижи за осигуряване на психическия комфорт на клиента, др.); • Административни услуги (съдействие при изготвяне и подаване на документи в институции, при снабдяване с помощни средства, куриерска работа, др.); • Медицински услуги (съдействие при настаняване в болница, грижи в болницата при необходимост, рехабилитация, измерване на кръвно налягане, проследяване на приема на лекарства, др.); • Осигуряване на достъп до продължаващо обучение-придружаване и подпомагане по време на учебни занимания,подпомагане на включване в задочни и дистанционни форми на обучение за възрастни ; • Предоставяне на комплексни социални услуги и подкрепа на семействата на потребителите, с цел социално включване, превенция на институционализацията и развитие на личностния потенциал; • Посредничество при търсене на работа; • Услуга „от и до работно място”; • Подкрепа на работното място, съобразно индивидуалните графици, за лица с ментални увреждания
Издаване на дипляна. Дипляната ще обобщи резултатите от проекта и ще представи спецификата на услугата „социален асистент”. Ще бъде разпространена чрез социалните служби, служителите на водещата организация и партньора по проекта. Тя ще бъде предложена на регионалните медии за представяне на проекта и социалните услуги. Ще бъде изготвена от ръководителя на проекта
Заключителна конференция Услугата „социален асистент” е все още малко известна, макар и доста търсена. Популяризирането и ще доближи услугата до евентуалните бъдещи потребители.В конференцията ще бъдат поканени да участват 50 представители на централни и местни институции и организации, които имат отношение към предоставянето на социални услуги в общността.
Изготвяне на междинни и заключителни отчети • Всички социални асистенти предоставят ежемесечен отчет за предоставените услуги, съобразно разработените графици на координатора на проекта. • Всички консултанти и експерти изготвят ежемесечни отчети за дейността си и ги представят на координатора на проекта. • Счетоводителя на проекта изготвя ежемесечен и финален финансов отчет и чрез Ръководителя на проекта го представя пред Възложителя • Ръководителят на проекта изготвя ежемесечен и финален отчет за напредъка на проектните дейности и го предоставя на Възложителя.
Партньори
Партньори:
Медицински университет - Плевен
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 81 452 BGN
Общ бюджет: 85 662 BGN
БФП: 81 276 BGN
Общо изплатени средства: 79 648 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 81 276 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 290 BGN
2009 48 871 BGN
2010 14 487 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
79 648 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 69 084 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 847 BGN
2009 41 540 BGN
2010 12 314 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 701 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 191 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 444 BGN
2009 7 331 BGN
2010 2 173 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 947 BGN
Финансиране от бенефициента 4 398 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз