Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.04-0022-C0001
Номер на проект: A10-13-22
Наименование: „Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики”
Бенефициент: Община Кърджали
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 06.12.2011
Дата на приключване: 06.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: Да се създадат условия за прозрачно формиране, ефективно изпълнение и ефикасен мониторинг на общински политики.
Дейности: Дейност 1 „Управление на проекта”
Дейност 2. „Провеждане на процедури за избор на изпълнители”
Дейност 3. „ Изготвяне на междинна оценка на изпълнението на Плана за развитие на Община Кърджали за периода 2007-2010г.”
Дейност 4. „Организиране и провеждане на изнесено модулно обучение „Формиране на общински политики”
Дейност 5. „Изследване и анализ на социално- икономическото развитие на общината за периода 2005-2010г. и разработване на SWOT анализ”.
Дейност 6. „Разработване на модел за мониторинг на изпълнението на общински политики и модел за консултиране на изпълнението на общински политики”
Дейност 7. „Информираност и публичност на проекта”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 293 566 BGN
Общ бюджет: 274 914 BGN
БФП: 274 914 BGN
Общо изплатени средства: 274 914 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 274 914 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 112 526 BGN
2013 162 388 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
274 914 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 233 677 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 95 647 BGN
2013 138 030 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
233 677 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 237 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 879 BGN
2013 24 358 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 237 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Брой граждански договори с екипа на проекта
Индикатор 2 По Дейност 1 - Брой приет план за изпълнение и мониторинг
Индикатор 3 По Дейност 1 - Брой работни срещи
Индикатор 4 По Дейност 1 - Брой договори с одитор
Индикатор 5 По Дейност 1 - Брой подготвени одитни доклади
Индикатор 6 По Дейност 2 - Брой подготвени документации
Индикатор 7 По Дейност 2 - Брой проведени процедури
Индикатор 8 По Дейност 2 - Брой сключени договори
Индикатор 9 По дейност 3 - Брой изготвени междинни оценки
Индикатор 10 По Дейност 4 - Брой проведени модулни обучения
Индикатор 11 По Дейност 4 - Брой участници в обучението
Индикатор 12 По Дейност 4 - Брой издадени сертификати
Индикатор 13 По Дейност 4 - Повишени знания и умения на участниците
Индикатор 14 По дейност 5 - Брой проведени социологически проучвания
Индикатор 15 По Дейност 5 - Брой проведени изследвания
Индикатор 16 По дейност 5 - Брой разработени анализи
Индикатор 17 По дейност 5 - Брой проведени фокус -групи
Индикатор 18 По дейност 5 - Брой участници във фокус – групи
Индикатор 19 По Дейност 6 - Брой разработени модели
Индикатор 20 По Дейност 6 - Брой разработени методики
Индикатор 21 По Дейност 6 - Брой проведени обществени обсъждания
Индикатор 22 По дейност 6 - Брой проведени кръгли маси
Индикатор 23 По Дейност 6 - Брой проведени конференции
Индикатор 24 По Дейност 6 - Брой участници в организираните събития
Индикатор 25 По дейност 7 - Брой проведени пресконференции
Индикатор 26 По Дейност 7 - Брой публикувани статии
Индикатор 27 По дейност 7 - Брой публикувани информации
Индикатор 28 По дейност 7 - Брой изработени банери
Индикатор 29 По Дейност 7 - Брой изработени постоянни табели
Индикатор 30 По Дейност 7 - Брой изработени ракламни папки
Индикатор 31 По Дейност 7 - Брой изработени рекламни химикали
Индикатор 32 По Дейност 7 - Брой отпечатани брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз