Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0055-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/010-01
Наименование: Интеграция на културно-историческите ценности и диверсификация на туристическите продукти на територията на община Созопол
Бенефициент: Община Созопол
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 23.11.2011
Дата на приключване: 06.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Созопол
Описание
Описание на проекта: Повишаване на икономическата ефективност и качеството на предлаганите туристически продукти и услуги чрез утвърждаване на иновативни мултиплицируеми нови форми за алтернативен туризъм и развиване на качествена широкообхватна и териториално диверсифицирана туристическа анимация и цифрова интерпретация.
Дейности: дейност 1 Управление на проекта.
дейност 2 Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на външни изпълнители
дейност 3 Дейности за осигуряване на публичност и информираност
дейност 4 Одит на проекта.
дейност 5 Строително-монтажни, ремонтни и възстановителни работи
дейност 6 Осъществяване на строителен надзор.
дейност 7 Доставка на оборудване и обзавеждане
дейност 8 Въвеждане на техники за анимация и интерпретация на туристическите атракции и комплексните туристически продукти
дейност 9 Изграждане на електронна платформа за маркетинг, публичност и реклама на атракциите
дейност 10 Обучение по специалността „Аниматор в туризма“
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 161 859 BGN
Общ бюджет: 1 005 334 BGN
БФП: 935 236 BGN
Общо изплатени средства: 934 793 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 935 236 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 71 803 BGN
2013 338 618 BGN
2014 372 937 BGN
2015 151 435 BGN
934 793 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 794 951 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 61 033 BGN
2013 287 825 BGN
2014 316 996 BGN
2015 128 719 BGN
794 574 BGN
В т.ч. Национално финансиране 140 285 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 770 BGN
2013 50 793 BGN
2014 55 941 BGN
2015 22 715 BGN
140 219 BGN
Финансиране от бенефициента 70 903 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 6 Брой обучен персонал на подкрепените атракции
Индикатор 7 Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта
Индикатор 8 Работни места създадени като резултат от проекта - които ще бъдат осигурени и след приключването на финансовата подкрепа по ОПРР
Индикатор 9 (Д) Годишна посещаемост (трафик) на уеб платформата
Индикатор 10 (Д) Посещения на информационните киоски
Индикатор 11 (Д) Публикувани видео клипове в интерактивната мултимедийна карта
Индикатор 12 (Д) Монтиране на информационни електронни киоски
Индикатор 13 Информационни билбордове
Индикатор 14 Информационни табели за туристически обекти
Индикатор 15 (Д) Включени атракции в интерактивната мултимедийна карта
Индикатор 16 Създадени туристически анимационни или информационни центрове
Индикатор 17 Построени и обзаведение нови експозиционни зали
Индикатор 18 Създадени електронни профили на предприемачи в сферата на туризма


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз