Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.07-0010-C0001
Номер на проект: DIR-51011119-10-28
Наименование: "Подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан"
Бенефициент: Община Тутракан
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 14.10.2011
Начална дата: 28.11.2011
Дата на приключване: 31.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
Описание
Описание на проекта: Цел на проекта: Подобряване на качеството на живот и околната среда в гр.Тутракан, и опазване от замърсяване на водите на р.Дунав, чрез подобряване на екологичната инфраструктура на града. Обосновка на необходимостта: На територията на гр.Тутракан няма изградена ПСОВ. Заустването на отпадъчните води на гр.Тутракан от двата колектора на действащата канализация става директно, без пречистване в р.Дунав. Съществуващата канализационна мрежа на гр. Тутракан в по-голямата си част е стара и амортизирана. Изпълнена е основно от бетонови тръби, като в някой участъци профилите са затлачени и канализацията не работи пълноценно. Основни дейности: Проектът предвижда изпълнение в два етапа. Първи етап – Подготвителен, включващ следните дейности: •Разработване на ПИП за изграждане на ПСОВ, с прилежащи довеждащ колектор, водопровод и доизграждане на канализационната мрежа в гр.Тутракан; •Техническа помощ за подготовка на проектно предложение за кандидатстване за финансиране по ОПОС; •Изготвя
Дейности: Дейност 8: Изготвяне на доклада за изпълнение на първия етап, включително комплектоване с приложенията към него и други съпътстващи документи (бюджет, анализи, карти и др.) След като бъдат изпълнени дейностите включени в І -вия Етап на Проекта ще бъде изготвен Доклад за тяхното изпълнение и постигнатите резултати. В Доклада ще се опишат дейностите, извършени по подготовка на инвестиционния проект, как те допринасят за постигане на целите на проекта и какви проучвания са извършени за линейната инфраструктура и ПСОВ. Подробно ще се опишат резултатите от дейностите свързани с Проектирането (Дейност 6.) и необходимото допълнително проектиране в рамките на изпълнението на ІІ- рия Етап на проекта. Ще се отбележи напредъка по изготвените решения /разрешителни, които са издадени към момента и статус на тези, които все още не са издадени. За измерване на изпълнението и резултатите по напредъка на проекта ще се определят основните индикатори. Тази дейност ще бъде възложена за изпълнение на външния консултант избран по реда на ЗОП за управление на проекта (Дейност 9). Изготвянето на доклада ще бъде включено като поддейност в договора с изпълнителя за Управление през I-я етап на проекта.
Дейност 5: Изготвяне анализ разходи-ползи Разработването на анализ на ползите и разходите ще се извърши в съответствие с изискванията и насоките на ЕК за изготвяне на анализите за ползи и разходи на инвестиционните проекти, финансирани от Кохезионния фонд и Структурните фондове, ще обоснове необходимостта и размерът на БФП за реализирането на проекта.
Дейност 10: Одит на проекта Тази дейност ще се възложи за изпълнение на дипломиран експерт счетоводител. Текущият Одит ще бъде относно: Законосъобразностга на съответните обществени поръчки, с изключение на обществени поръчки за строителство, строителен надзор обществени поръчки, попадащи в обхвата на чл.19, ал.2 т.22 "б" от ЗОП; Законосъобразностга на сключените допълнителни споразумения към договорите за обществени поръчки с изключение на обществени поръчки за строителство, строителен надзор обществени поръчки, попадащи в обхвата на чл.19, ал.2 Т.22 "б" от ЗОП; Осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната система на община Тутракан. За всеки един от етапите на реализация на проекта ще бъде изготвен Доклад за фактически констатации относно изпълнението на проекта, съобразно насоките за извършване на одит и в съответствие с Международния (одиторски) стандарт за свързани по съдържание услуги (МСССУ 4400), и насоките за извършване на одит на проекти, финансирани по ОПОС.
Дейност 11: Организиране и провеждане на мерки за информация и публичност по проекта Община Тутракан, в качеството си на Бенефициент по ОПОС, подпомагана от Екипа за управление на проекта, ще води информационна кампания за целите, хода и резултатите от изпълнението на проекта, осъществен чрез финансовата помощ на ЕС, като следва Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност. Една от задачите на ЕУ, съвместно с общинското ръководство ще е да поддържа постоянна обществена осведоменост, да осигури прозрачност на действията по проекта. Основните инструменти за това ще бъдат: - качество на предоставяната информация за проекта - добре обмислена, прецизна, съдържателна и дозирана; - използване на различни по характер информационни канали - държавни и частни печатни и електронни медии, интервюта, визуализации и други; - перманентни наблюдения върху обективността на медийните отразявания; - навременна реакция при неточни и/или некоректни медийни интерпретации; - използване на директни контакти, изяви на "живо", съвместни анализи и дискусии. Резултати: При стартиране на дейностите и при приключване на 1- вия етап на проекта, ще се направят презентации / пресконференции- 2 бр.; Ще се изработят и поставят Банери в сградата на общинската администрация и в сградата на Асоциирания партньор - 2 бр.; При стартирането и преди приключването на проекта ще се изработят печатни материали (дипляни) – 500 бр. с информация за проекта; Ще се отпечатат публикации и интервюта в областния и регионалния печат -2 бр. Всички информационни материали ще съдържат името на проекта, флага на ЕС и националния флаг, логото на КФ и информация, че проектът се финансира по ОПОС.
Дейност 2: Техническа помощ за подготовка на проектно предложение за кандидатстване за финансиране по ОПОС Тази дейност включва подготовка и изготвяне на проектното предложение, включващо всички необходими документи, съгласно изискванията на ОПОС за кандидатстване на община Тутракан за финансиране по процедурата. Разработването на проектното предложение включва: I.Подготовка на формуляр за кандидатстване с всички изискуеми приложения към него в съответствие с методология за подбор на проектите по приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013г."; 2.подбор и актуализация на наличната техническа документация. Тази дейност включва и подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка за извършване на предпроектни проучвания.
Дейност 6: Проектиране Поддейност: 6.1. Разработване на Идеен проект за ПСОВ. При изготвянето на фаза "Идеен проект" за ПСОВ ще се вземат под внимание резултатите от извършеното Прединвестиционно проучване, предлаганите варианти на технология за пречистване и съответното технологично оборудване, както и резултатите от Технико - икономическо сравнение на вариантите. На база изяснените в ПИП геоложки и хидро - геоложки условия, при разработването на "Идеен проект" за ПСОВ ще се изготвят окончателен инженерно - геоложки доклад и проект за водозащитни и укрепителни мероприятия за площадката за ПСОВ. Идейният проект ще се изготви съгласно изискванията на Наредба № 24 / 21.05.2005 г. за обем и съдържание на инвестиционните проекти с предложени два варианта на технологии за пречистване на отпадъчните води и третирането на утайките. Поддейност: 6.2. Изготвяне на Работни проекти за линейна инфраструктура. Тази дейност обхваща изготвяне на Работни проекти за доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа, канализационни помпени станции, довеждащ колектор и подмяна на водопровода по трасето на положената канализация, като се вземат под внимание резултатите от извършеното Прединвестиционно проучване на канализационната мрежа на гр.Тутракан. Работното проектиране ще се извърши в две направления: А). Работен проект за доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа, канализационни помпени станции и довеждащ колектор; Б). Работен проект подмяна на водопроводната мрежа по трасето на новоположената и рехабилитирана канализация.
Дейност 9: Организация и управление на проект Екипът ще осъществява планирането, изпълнението и отчитането на дейностите, съгласуване на всички дейности, свързани с възлагането и изпълнението на обществените поръчки по Проекта, контрол върху изпълнението на договорените дейности. Ще извършва координиране на финансовото управление на проекта, включително изготвянето на отчети и искания за плащания, създаване на организация и функции за наблюдение и оценка за отчетните периоди, по всички индикатори за изпълнение и резултати на проекта, организиране, и осигуряване на дейностите за визуализация и публичност. За успешното реализиране и изпълнение на дейностите по проекта от страна на община Тутракан ще бъде назначен екип за управление /ЕУ/. Организацията и управлението на проекта ще се организира в съответствие с изискванията на Поканата за представяне на проектно предложение: 1. С вътрешен акт на кмета на община Тутракан, ще се определят служители от общинската администрация, които ще заемат определени дейности в ЕУ в съответствие с изискванията на чл.11, ал. 1, т.13 и ал.4 от ПМС 249/2007 г.: Технически координатор; Финансист; Офис координатор. 2.С цел ефективното управление на проекта, в подкрепа на определения състав от общинската администрация, ще се възложи изпълнение на външна Техническа помощ за управление на проекта по реда на ЗОП/НВМОП. Критериите за избиране на външната консултантска фирма ще са свързани с изискванията за квалификация и опит в управление на аналогични инфраструктурни проекти, финансирани със средства от ЕС за следните експерти: Ръководител проект; Експерт мониторинг и контрол; Строителен инженер - профил ВиК и/или ХТС; Юрист. З. В съответствие с т.5.З. от Покопаната и чл.8.10.1. от подписаното Споразумение за партньорство с Асоциираният партньор в Екипа за управление ще бъдат включени двама представители на "В и К" ООД – Силистра: Строителен инженер с Профил" ВиК мрежи и съоръжения"; Представител на "ВиК" ООД за Технически район Тутракан.
Дейност 1: Разработване на Прединвестиционни проучвания за изграждане на ПСОВ с прилежащи довеждащ колектор, водопровод и доизграждане на канализационната мрежа в гр.Тутракан Ще бъдат представени най-малко две технологични решения за изграждане на ПСОВ и две алтернативни технологични решения за доизграждане на канализационната мрежа. Ще бъде изготвен и анализ за състоянието на водопроводната мрежа в участъците на новоизграждащата и реконструиращата се канализация. Прединвестиционните проучвания ще имат за цел: - да се определи броят на еквивалентните жители (ЕЖ) на проучваната агломерация, за изясняване капацитета на ПСОВ, уточняване на водоснабдителната норма и изясняване капацитета на ПСОВ; - да се извършат необходимите ГП и ХГП и се установи площадката за ПСОВ; - избиране технологична схема за пречистване на отпадъчните води за заустването им в р.Дунав - чувствителна зона, включително и отстраняването на Общ азот (N) над 15 мг/л и Общ фосфор (Р)над 2 мг/л; - анализиране на съществуващата канализационна и водопроводна мрежи; - даване решение за довеждащ колектор, довеждащ водопровод и прилежаща инфраструктура към ПСОВ; - изготвяне на Технико - икономически доклад, обобщаващ резултатите; - даване на решение за доизграждане на канализационната мрежа на гр.Тутракан, съобразно резултатите от извършените ПИП по улици: "Тимок", "Въча", "Трансмариска" и ул."Силистра"; - анализ на данни за количеството на заустваните до момента отпадъчни води и даване на решение за включване на обхванатите отпадъчни водни количества от канализационната схема на града към довеждащия колектор на ПСОВ ; - изготвяне на Техническо задание за възлагане проектирането на ПСОВ във фаза "ИП". Прединвестиционните проучвания ще се разработят в Част «Технологична» и Част «Технико- икономическа»
Дейност 7: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки Предвидените дейности при реализирането на проекта ще бъдат възложени за изпълнение в съответствие с ЗОП/НВМОП. За тази цел община Тутракан ще възложи на външен консултант изготвянето на документации за възлагане на обществените поръчки за избор на изпълнители по предвидени дейности в проектното предложение за І и ІІ етап. Подготовката на документите за провеждане на процедура ще се извърши от външен консултант с опит в изготвяне на тръжна документация. След изготвянето на документацията, тя ще бъде съвместно обсъдена и съгласувана с членовете на екипа и с ръководителите на съответни общински дирекции, имащи отношение към съответната дейност и ще се предоставят за предварителен контрол в съответствие с изискванията на ОПОС. Към момента на подаване на проектното предложение Общината е възложила изпълнението на дейност 1, дейност 2 и дейност 4 и е предприела действия за възлагане изпълнението на дейност 7. Целта за предварителното стартиране на Дейност 7 е да се изготви предварително документацията за "открита процедура" за избор на Изпълнител за Управление на проекта и да се стартира провеждането на процедурата.
Дейност 4: Подробен устройствен план за площадката на ПСОВ Изработването на Подробни устройствени планове (ПУП) на площадките на ПСОВ и КПС ще бъдат изготвени в съответствие с разпоредбите на ЗУТ. Ще се конкретизират терените, върху които ще бъде изградена ПСОВ с прилежащата й КПС и КПС на канализационната мрежа на гр.Тутракан. Изготвянето на ПУП е необходимо и за издаване на Виза за проектиране на пречиствателната станция и канализационните помпени станции.
Дейност 3: Изготвяне на доклад за оценка на въздействието върху околната среда, екологична оценка, оценка на съвместимостта и издаване на необходимите решения/разрешителни и изискуемите по процедурата карти и план за управление на утайките, оценка на Под дейност: 3.1. Изпълнение на процедурите за оценка и въздействие върху околната среда, екологична оценка, оценка на съвместимостта и издаване на необходимите разрешителни по Закона за опазване на околната среда, Закона за водите и Закона за биологичнато разнообразие; 3.1.1. Изготвяне на необходимите документи за запитване за преценяване на необходимостта от ОВОС, ЕО и Оценка на съвместимостта. 3.1.2. Изготвяне на доклад по ОВОС, ЕО и Оценка на съвместимостта на инвестиционния проект в случай, че РИОСВ прецени необходимостта им. Под дейност: 3.2. Програма за управление на утайките. Програмата ще е изготвена съгласно изискванията на Закона за Управление на Отпадъците. Тя ще обхваща отпадъците, които ще бъдат генерирани на територията на новата градска пречиствателна станция - ПСОВ гр.Тутракан във връзка с реализирането на проект "Подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан". Програмата ще обхваща всички дейности, свързани с управлението на отпадъците и третиране на утайките, формирани на територията на площадката на ПСОВ. Под дейност: 3.3. Изготвяне на оценка на съответствие на Идеен проект за ПСОВ и Работни проекти за линейната инфраструктура. След предоставяне на разработените инвестиционни проекти ще се извърши оценка за съответствие на Идейния проект за ПСОВ и Работните проекти за линейната инфраструктура, в съответствие с чл.142, ал.4 от ЗУТ. Идейният проект ще бъде разгледан на Областен експертен съвет съгласно чл.141 ал.2 от ЗУТ. Работните проекти за линейната инфраструктура ще бъдат одобрени от експертния съвет на община Тутракан в съответствие с разпоредбите на чл. 145 ал.1 от ЗУТ. Въз основа на одобрените инвестиционни проекти ще бъдат издадени Разрешения за строеж.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 960 313 BGN
Общ бюджет: 501 368 BGN
БФП: 501 368 BGN
Общо изплатени средства: 501 368 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 501 368 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 343 792 BGN
2013 179 935 BGN
2014 0 BGN
2015 - 22 359 BGN
501 368 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 401 095 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 275 034 BGN
2013 143 948 BGN
2014 0 BGN
2015 - 17 887 BGN
401 095 BGN
В т.ч. Национално финансиране 100 274 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 68 758 BGN
2013 35 987 BGN
2014 0 BGN
2015 - 4 472 BGN
100 274 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Съгласно процедурата за директно предоставяне, Индикаторите са неприложими към Формуляра за кандидатстване,.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз