Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0002-C0001
Номер на проект: BG051P001/07/5.2-01/D01/0059
Наименование: "Предоставяне на услугата "Социален асистент" и грижа в семейна среда за хора с увреждания и самотноживеещи хора в община Ботевград"
Бенефициент: Фондация "Социални норми" - гр. Правец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 13.05.2008
Дата на приключване: 13.05.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към подпомагане на хора в трудоспособна и надтрудоспособна възраст със специфични заболявания да упражнят правото си на независимост и социално включване; повишаване на професионалните умения и мотивацията на социалните асистенти чрез поредица специализирани обучения.
Дейности: Избор на подизпълнител за разработване на информационна брошура с цел представяне на проекта и дейността “Социален асистент” Съобразено с «Методиката за предоставяне на услугата «Социален асистент»» се планира създаване на 500 броя брошури, формат А3 двойно сгъната, пълноцветен печат 4+4, която съдържа информация за Фондация “Социални норми”, информация за целия процес на предоставяне на услугата Социален асистент, описание на правата и задълженията на социалния асистент и на потребителя, размер на потребителска такса и др. Ще бъде избран подизпълнител, който да изготви дизайна, да редактира и аранжира текстa в брошурата. Координаторът и социалният работник ще предоставят необходимият текст за съставянето на информационната брошура.
Провеждане на встъпителна среща за популяризиране на дейностите по проекта На срещата ще бъдат поканени членове на семейства на потенциални потребители на услугата “Социален асистент”, потребители, местни ключови партньори и медии, които да отразят събитието и да популяризират проекта.
Избор на подизпълнител за разработване на интернет сайт на Фондация “Социални норми” и проект “Предоставяне на услугата “Социален асистент” и грижа в семейна среда на хора с увреждания и самотно живеещи хора от община Ботевград.” Интернет сайтът ще съдържа подробна информация за възможностите за ползване на услугата “Социален асистент”, кратко представяне на проекта и дейността на Фондация “Социални норми”. Ще бъде избран подизпълнител, който да изготви дизайна, да форматира и аранжира текстa в сайта. Координаторът и социалният работник ще предоставят необходимият текст за съставянето на интернет сайта.
Подбор на потребители на услугата социален асистент ще се подберат минимум 30 човека, които имат нужда от социален асистент – самотно живеещи хора или хора с увреждания
Провеждане на обучения на социалните асистенти Планира се провеждане на 3 обучения по 2 дни. Обученията ще се проведат извън гр. Ботевград, в хотел “Еверест” в гр. Етрополе. Участниците ще се извозват с микробус. Ще се избере подизпълнител – транспортна фирма, която да се ангажира с превоза на участниците до мястото на провеждане на обучението. Предлага се този подход за обучение извън населените места на социалните асистенти с цел създаване на по – подходяща атмосфера на обучение и концентрация. Обученията ще включват следните теми: 1-во обучение: Представяне на програмата "Социален асистент" -информация за програмата на Министерство на труда и социалната политика. Представяне на други подобни програми. Структура на социалната система в България. Институции. Правна уредба. Социални услуги. Определение. Видове. Целеви групи. Общи принципи. Длъжностна характеристика на "Социален асистент". Изисквания. Роля. Етични въпроси. Права и задължения. Работа в екип. Принципи на работа в екип. 2 – ро обучение: Целеви групи. Специфика на потребностите. Специфика на работа с потребностите. Групова дискусия за проблеми и потребности. Работа в групи. Какви са добрите комуникативни умения. Изразяване на негативни чувства по позитивен начин. Даване на позитивна обратна връзка. Как да отправим изискване към клиента? Умение за активно слушане. 3 – то обучение: Решаване на проблеми и конфликтни ситуации. Подход за решаване на проблемите. Определение "проблем". Възможни и очаквани проблеми. Справяне с конфликтна ситуация. Теория за конфликта. Избягване на проблема и конфликта в работата на социалния асистент. Що е посредничество? Ситуации, при оито се изисква посредничество. Принципи. Ролева игра. Дискусия. В края на обучението ще се издадат удостоверения за професионална компетентност на 12-те обучени Социални асистенти.
Двудневно посещение на Фондация “Надежда 2003” гр. Казанлък, създаден по проект “СЕЙН”. Фондацията ще се посети с цел обмяна на опит и дискутиране на добри практики при предоставяне на услугата “Социален асистент”, възможности за подобряване и разширяване на услугата. Посещението ще се реализира чрез организиране на дискусионна сесия, в която ще се представи опита на Фондация при работа с хора с увреждания и самотно живеещи хора и дискусия относно подобряване работата на социалните асистенти
Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители и разработване на индивидуални графици за предоставяне на услугата социален асистент на всеки потребител Оценката ще се извърши от професионалист с участието на потенциални потребител на услугата “Социален асистент”. Услугата включва преглед и характеристика на: • общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител • способността му за справяне с ежедневни дейности и домашни задачи; • социалната му активност и интереси; • взаимоотношенията със семейството му; • други социални контакти; • битовите му условия на живот; • изискванията за медикаментозно лечение и диети; • допълнителните му потребности, свързани със специфични състояния; • безопасност и рискове Индивидуалният график се изготвя с участието на потребителя, а когато това е невъзможно – с участието на негов роднина, близък или законен представител. Планът се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания.
Сключване на договор между доставчик и потребител и предоставяне на услугата “Социален асистент Договорът се сключва писмено в 7-дневен срок от началото на предоставянето на услугата и се издава в два еднообразни екземпляра - по един за потребителя и за доставчика. След сключване на договора стартира предоставяне на услугата «Социален асистент» от новонаетите за това лица.
Провеждане на двудневно поддържащо обучение на социалните асистенти, работещи по проекта Планира се работа по групи и решаване на различни казуси, свързани с ежедневието на социалния асистент. Тренингът ще бъде проведен в гр. Етрополе. Темите на обучението са: • Работа със семейството. Ситуации на тежка загуба. Работа с трудни клиенти. Дефиниция на "труден клиент". Първа помощ. Видове и методи. Общи принципи на представяне пред клиента. Ролева игра. Лично представяне пред клиента. Документация; Отношения с организацията - работодател; Решаване на казуси.Дискусия.
Актуализиране на индивидуалните планове След шест месечна работа на социалните асистенти, съгласно “Методиката за предоставяне на услугата “Социален асистент” се планира извършване на актуализация на индивидуалните планове на потребителите. Целта на актуализацията е да се отразят настъпили изменения във вече констатираните обстоятелства. Промените се съгласуват с потребителя, негов роднина, близък или с неговия законен представител, след което се вписват в плана
Провеждане на заключителна информационна среща по проекта Планира се организиране на заключителна информационна среща, на която да се поканят представители на община Ботевград, ключови партньори, представители на Дирекция “СП” гр. Ботевград, потребители на социални услуги и др. заинтересовани лица. На срещата ще се представят резултатите от реализирането на проекта и ще се дискутират потенциални източници на финансиране с цел създаване на устойчивост на настоящия проект.
Партньори
Партньори:
Фондация “Агенция за правна сигурност и медиация”
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 72 933 BGN
Общ бюджет: 76 500 BGN
БФП: 72 323 BGN
Общо изплатени средства: 71 632 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 323 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 23 360 BGN
2009 48 272 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 632 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 475 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 19 856 BGN
2009 41 031 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 887 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 848 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 3 504 BGN
2009 7 241 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 745 BGN
Финансиране от бенефициента 4 213 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой лица, желаещи да ползват услугата социален асистент
Индикатор 2 брой лица желаещи да ползват услугата домашен помощник


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз