Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0059-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Ти избираш социален асистент или домашен помощник - услуги в общността
Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел "Здраве и морал"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 13.05.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Подкрепа чрез "Социален асистент" и "Домашен помощник" на деца и възрастни с увреждания и самотни възрастни хора, живеещи на територията на гр. Стара Загора и с. Малко Кадиево, за преодоляване на социалната изолация; създаване на възможности за членовете на семействата им за професионална реализация.
Дейности: Дейност 1: Формиране на екипа за организация и управление на проекта Провеждане на среща в община Стара Загора за определяне на задълженията на екипа за администриране на проекта; определяне отговорностите на двете партниращи си организации; изготвя се етичен кодекс на доставчика на социални услуги в общността за възрастни - На работната среща се разработва детайлен проектен план за изпълнение и отчет на всяка задача; - Чрез дейността се създава вътрешна система за мониторинг и оценка.
Дейност 2: Разработване на документи свързани с реализацията на проекта Разработват се: -Типов договор за предоставяне на социални услуги - „План и програма за обучение и развитие на социалните асистенти и домашни помощници” с акцент върху правата, задълженията, сигурността, методиката, безопасните условия за труд; постигане и развитие на качество на услугата в интерес на потребителя, принципи на грижата в общността и пр. Разработват се още: „Правила и процедури за достъп до дома на клиента”; - ”Критерии и оценка на труда на социалните асистенти и домашни помощници”; „Система за подкрепа на социалните асистенти и домашни помощници”;”Процедура за достъп до дома на потребителя” -„Процедура за жалби и сигнали”, която е неотменна част от договора с клиента. -„Правила и процедури за своевременното сигнализиране и компетентна намеса в случаи на насилие, дискриминация, неглижиране или унижение”. -„Правила и процедури за защита на имуществото и финансовите средства на потребителите”. - Длъжностни характеристики на прекия доставчик на услугите –социални асистенти и домашни помощници. Изготвяне на индивидуален план за работа с потребителя. - ”Правила и процедури за осигуряване здравето на клиентите и на предоставящите услугите ”Социален асистент и „Домашен помощник”
3. Провеждане на информационна кампания; Грижата в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с увреждания и самотноживеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” не са познати добре в общността. Целите, обхвата и схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОП ”РЧР” не са популяризирани на местно ниво. 2. Информационната кампания запознава обществеността с новите услуги в общината и популяризира инициативите на ЕСФ. Предвижда се издаване на информационен брошури. Разпространението ще се осъществява по време на предварително организирани в читалищата на селата и в гр. Стара Загора срещи с жителите на общината. Брошурите съдържат описание на услугите, условия за предоставяне, потребителски такси и други. 3. Брошурите запознават общността с партньорите по проекта - опит и сфера на дейности; с начина на определяне на таксите; с информационната система на доставчика; процедурите и правилата при предоставяне на услугите; критериите и стандартите за качеството на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”. 4. По местните радиостанции се организира ежемесечно радиопредаване с начална и поддържаща информация за напредъка по проекта – брой социални асистенти и домашни помощници, брой потребители, проведени обучения, постигнати резултати. 5. Провеждане на начална конференция -Идентифициране на участници, съставяне на списък с гостите и официални покани - Връзка с медиите - изпращане на информация до местни и регионални медии за проекта; - Запознаване на местната общност, представители на местната власт, структури на държавната власт, институции и заинтересовани лица, професионални общности и други, свързани с проекта - цели, дейности и очаквани резултати; 6. Регулярно се провеждат срещи с обществеността в местните читалища за информиране по текущата работа по проекта – постижения и проблеми. 7. Провежда се заключителна конференция с представители на кметствата, доброволци, потребители на услугите и доставчици; журналисти.
4. Подбор на потребители; . Подборът на лицата, които ще ползват услугите ”Социален асистент” и „Домашен помощник” става след проучване на потенциални клиенти, въз основа на оценката на потребностите, изготвена от социален работник на дирекция ”Социално подпомагане”. 2. В зависимост от оценката на индивидуалните потребности и препоръките от социалните работници на дирекцията за вида на услугата/услугите, нейните/техните времеви характеристики /краткосрочна или дългосрочна, или почасова/ и на база на оценката от обучението, се подбира подходящ социален асистент/домашен помощник, отговарящ на индивидуалните потребности на потребителя. Основен принцип при подбора на преките доставчици ще бъде потребителя, а не на социалния асистент. 3. След подбора на потребители и преки доставчици се провежда среща между потребителя на услугата и определения да я изпълнява. Срещата протича като събеседване, което внимателно се наблюдава от консултанта по проекта. При отказ на една от страните за съвместна работа или аргументирани съображения на наблюдаващия срещата се прави нов подбор и организира нова среща. При подбора на потребители се спазва принципа на равнопоставеност между половете. Същият принцип се спазва и при подбора на прекия доставчик на услугата.
5.Подбор на лицата извършващи социалните услуги СА и ДП; Подборът на кандидатите за СА и ДП е съобразен с равнопоставеността, недискриминационното и трудово законодателство и осигуряване защитата на потребителите. Със заповед на доставчика се съставя комисия ,която провежда интервюта с кандидатите за социални асистенти.Целта на интервюто е да се установи мотивацията за работа на кандидата,нагласата за работа с хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора,трудовия и професионален опит,физическото и психично състояние.Одобрените от комисията кандидати,които са показали добър резултат се предлагат на доставчика за назначаване. Водещото при наемането на СА и ДП е правото на личен избор на потребителя.
Дейност 6 Сключване на договори Договорът с потребителите ще включва видовете услуги, тяхната честота и продължителност, дължима такса, име и телефон на социалния асистент/домашен помощник, адрес и телефон на доставчика, както и условия за прекратяване на договора. Със социалните асистенти и домашни помощници ще се сключат трудови или граждански договори, включващи: работно време, място на работа, трудово възнаграждение, дължимите услуги към потребителите, условия за наблюдение и контрол на извършваната работа и други. Ще се регламентират ясно правата и задълженията на наетите, както и задълженията на работодателя. Като анекс към договора ще бъдат приложени работен график на наетите и длъжностна характеристика.
Дейност 7 Провеждане на обучения на социалните асистенти и домашните помощници През периода на реализиране на проекта се предвижда едно въвеждащо за СА и ДП и две подържащи обучения. Въвеждащото обучение за социални асистенти и домашни помощници ще се проведе непосредствено след назначаване на СА и ДП в рамките на 1 ден за СА и 1 ден за ДП по 6 часа обучение. Поддържащите обучения ще се проведат през 6 и 9 месец. Обученията ще се извършат от партньора по проекта Община Стара Загора.
Дейност 8 Предостaвяне на социалните услуги СА и ДП Дейността включва следните поддейности: 1. Оценка на риска за здравето и безопасността на потребителите, които са сведени до минимум. Опазване здравето на потребителите. Доставчикът подкрепя всички потребители, които имат затруднения с приема на лекарствени средства като подпомага закупуването, съхраняването и разпределението им по указание на лекаря или фармацевта; поддържа връзка с личния лекар на потребителя на услугата. 2. Прилагане на всички, изготвени при стартиране на проекта, правила и процедури 3. Въвеждане на регистър за заявления на потребителите на социални услуги. Към заявлението се прилагат: оценка на потребностите, изготвена от Д”СП”, медицинска документация. Заявленията се приемат в определени дни в офиса на проекта и са адресирани до Кмета на общината. 4. Изготвяне на индивидуален план за предоставяните услуги на база оценка на потребностите- потребителите получават гъвкави и надеждни услуги, отговарящи на индивидуалните им потребности. Оценката на потребностите изготвя социален работник от дирекция”Социално подпомагане”. 5. За всеки потребител се изготвя досие, в което се съхранява цялостната документация по предоставяне на услугата и информационна база данни за потребителя и за прекия доставчик на услугите, съхранявана в съответствие със Закона за защита на личните данни. 6. Изготвяне на индивидуални графици за предоставяне на услугите комплексно или поотделно, включващ: - Лични данни за прекия доставчик - Честота на социалните услуги, съгласно договора - Видове социални услуги за месеца Социалният асистент, следвайки индивидуалния план за услуги, спазвайки съответния график за предоставянето им е пряк доставчик на следните услуги и свързани с тях дейности: - Помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него. /Организиране на срещи, празници, четене на ежедневници, общуване чрез свободни разговори и др./ - Административни услуги - съдействие при изготвяне, подаване и получаване на документи в административни звена на различните институции. - Медицински услуги - мерене на кръвно, на кръвна захар, проследяване на приема на лекарства, контакти с личния лекар. Домашният помощник, следвайки индивидуалния план за услуги, спазвайки съответния график за предоставянето им е пряк доставчик на следните услуги и свързани с тях дейности: - Текущо почистване на дома, изразяващо се в подреждане и хигиенизиране на жилището. - Основно почистване с измиване на прозорци, дограма, кухненски уреди и пособия, хигиенизиране около дома. - Помощ при ежедневния тоалет и поддържане на лична хигиена - Приготвяне на храна, зимнина,подпомагане при хранене - Битови услуги, които се изразяват в закупуване на продукти, лекарства, хигиенни материали, заплащане със средства на клиента на консумативи – ток, вода; палене на печка през зимата. Дейността на социалния асистент и домашния помощник насърчава социалното включване на клиентите. Услугите се предоставят с участие на потребителите, съобразено с техните възможности и желания.
9. Популяризиране на резултатите от проекта Чрез изготвените информационни материали за реализацията проекта – брошура, наръчник, филм ще бъде популяризирана дейността по предоставяне на качествена грижа в семейна среда. На заключителната конференция пред представители на местната власт, структури на държавната власт, представители на професионалните общности и заинтересовани лица(близки на потребителите) ще бъдат представени резултатите от проекта.
Партньори
Партньори:
Община Стара Загора
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 41 927 BGN
Общ бюджет: 36 728 BGN
БФП: 32 816 BGN
Общо изплатени средства: 29 654 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 32 816 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 385 BGN
2009 17 005 BGN
2010 4 264 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 654 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 27 894 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 128 BGN
2009 14 455 BGN
2010 3 624 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 206 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 922 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 258 BGN
2009 2 551 BGN
2010 640 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 448 BGN
Финансиране от бенефициента 10 000 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз