Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0010-C0001
Номер на проект: BG051P001/07/5.2-01/D01/0053
Наименование: Искрица надежда
Бенефициент: Сдружение "Партньорства и етноси"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 13.05.2008
Дата на приключване: 13.05.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Ардино
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към преодоляване на социалната изолация и постигане на деинституционализация на грижите на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи в съставните села на общината, чрез предоставяне на медико-социални грижи в семейна среда.
Дейности: Сфомиране на екип за изпълнение на проектното предложение Всички следващи действия, срокове и начини за изпълнението им да е в състояние да ги реши.
Избор на подходящи партньори, които с участието си ще спомогнат за успешно изпълнение на проектното предложение Партньор № 1: ЕТ „ ЦПО – З. Палагачева” от гр. Ардино: - дава помещения за офис и работен кабинет по проекта до изпълнението му - участва в освежаването на тези помещения и сградата като прави съфинансиране от 3380.00 /три хиляди триста и осемдесет лв./ - следи за хода на ремонтните дейности - ще проведе МО и КО на асистентитите и ще идаде сертификати на успешно-завършилите Партньор № 2: МБАЛ ЕООД от гр. Ардино: - Ще осигури база за провеждане на практическо обучение на ЦГ Партньор № 3 : ЕТ „Д-р Азис- Абдулелах Азис”от гр. Ардино: - да осигури преподаватели по тероия и практика Партньор № 4: Община Ардино: - ще съдейства за информационната кампания чрез кметските наместници по места - ще предостави помещения за провеждане на информационните срещи - ще подсигури месечно един път транспорт за мониторинг
Осигуряване на транспорт за адекватна комуникация За да изпълним успешно проектното предложение ни е необходим транспорт. При нашето географско разположение и разписание на обществения транспорт е невъзможно ползването му. Транспорт е необходим както за ползвателите на услугите и асистентите, така и за екипа, който ще изпълнява проекта. Затова залагаме пътувания с такси по време на информационната кампания и транспорт на потребители „от – до”. Ежемесечни посещения на потребителите и асистентите на работните им места с транспорт, подсигурен от партньор № 4 (мониторинг). Служебни пътувания на човек от екипа до гр. Кърджали и София с автобус.
Сформиране на ЦГ за услуга „СА” и „ДП” Провеждане на мотивационен тренинг на 15 участника от осемте населени места. Провеждане на основно обучение на 12 участника от осемте населени места за услуга „СА” и „ДП”.
Групова застраховка на ЦГ Направена групова застраховка
а) Освежаване на помещенията, които ще се ползват за изпълнение на проекта б) Претърсване на покрива, смяна на улуците, външно освежаване на сградата с участието на Партньор 1 и подизпълнител Освежаването на офиса и работното помещение ще бъде безсмислено, ако не се претърси и покрива. От него протича вода при дъжд и сняг и се слива по стените и тавана в помещенията. Улуците са прогнили. Необходимо е и външно освежаване.
Подбор на КБ – ползватели на услуги Предоставяне на услуга „СА” и „ДП” по начин, който да зачита личното им пространство, достойнство, самостоятелност и поверителност на личните им данни.
Предоставяне на комплекс от услуги по примерен „Измерител на социални и здравни услуги” от „Социални асистенти” и „Домашни помощници” на потребителите Дейностите, които Доставчикът се ангажира да извършва ще са описани в индивидуалния план, специфичен за индивидуалния потребител с комплексен характер
Управление на услуга „Социален асистент” и „Домашен помощник” Доставчикът на услуги разполага със собствена база, която след ремонта ще отговаря на изискванията. ДУ има ясна управленска структура и финансова обезпеченост. Правилата и процедурите за защита правата и интересите на ЦГ и КБ се актуализират ежегодно, където е необходимо през 6 месеца. Ползват се ясни и прозрачни методи на ръководство.
Кампания за информиране на обществеността 1. Разработване на информационни материали (брошури), разясняващи на потенциалните потребители схемата за „Грижи в семейна среда за независим и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора”. 2. Информиране на обществеността за мястото и ролята на неправителствения сектор като доставчик на социални услуги по настоящата покана чрез местния вестник „Ардински глас” и по места.
Финансов и технически отчет ДУ прилага доказали ефективността си счетоводни и финансови процедури и практики, осигуряващи ефективно осъществяване на дейностите, както и нейната финансова устойчивост. Прилага ясни и прозрачни процедури, събира и отчита потребителските такси и издава необходимите финансово-счетоводни документи и отчети.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 51 966 BGN
Общ бюджет: 51 286 BGN
БФП: 44 619 BGN
Общо изплатени средства: 43 370 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 44 619 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 18 446 BGN
2009 24 924 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
43 370 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 37 926 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 679 BGN
2009 21 185 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
36 865 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 693 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 767 BGN
2009 3 739 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 506 BGN
Финансиране от бенефициента 8 000 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз