Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.1.04-0015-C0002
Номер на проект: 10-21-8
Наименование: Повишаване ефективността на управление на човешките ресурси в административните структури в сферата на образованието и здравеопазването
Бенефициент: Областна администрация – област Благоевград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 05.04.2011
Начална дата: 26.05.2011
Дата на приключване: 26.11.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
Описание
Описание на проекта: Подобряване управлението на човешките ресурси в административните структури от областта на образованието и здравеопазването в област Благоевград
Дейности: Дейност 1: Провеждане на проучване и изготвяне на анализ, относно ефективното управление на човешките ресурси в целевите административни структури в областта на образованието и здравеопазването.
Дейност 2: Организиране и провеждане на кръгла маса за отчитане резултатите от направеното проучване, относно ефективното управление на човешките ресурси в целевите административни структури в областта на образованието и здравеопазването. /социологич
Дейност 3: Провеждане на проучване и анализ, относно внедряване на система за менторски отношения в администрацията в сферите на образование и здравеопазване
Дейност 4: Организиране и провеждане на кръгла маса за отчитане резултатите от направеното проучване и изготвения анализ, относно внедряване на система за менторски отношения в администрацията в сферите на образование и здравеопазване /социологически
Дейност 5: Организиране и провеждане на обучение за внедряване на менторството като съвременен инструмент при управление на човешките ресурси в администрацията в областта на образованието и здравеопазването /Комбинация от теоретична част и практическ
Дейност 6: Организиране и провеждане на обучение на теми „Коучинг”,”Мотивационни техники” и „Управление на времето” като съвременни форми при управление на човешките ресурси в администрацията в сектори – образование и здравеопазване /Комбинация от т
Дейност 7: Изготвяне и отпечатване на идейник/наръчник: „Менторство”, „Коучинг”, ”Мотивационни техники” и „Управление на времето”: Наръчник за една добра практика в администрацията на образованието и здравеопазването”.
Дейност 8: Организиране и провеждане на работна, бенчмаркинг-среща между служителите от звената по ЧР от РЗОК, РЦЗ, РИО, РИОКОЗ, ТП на НОИ от Р България и друга страна – членка на ЕС.
Дейност 9: Разработване и отпечатване на методология за прилагане на менторските отношения в администрацията на РЗОК, РЦЗ, РИО, РИОКОЗ, ТП на НОИ от област Благоевград
Дейност 10: Създаване на сайт „Е-дискусия /форум/ по модерно управление на човешките ресурси в администрацията от сферите на образованието и здравеопазването
Дейност 11: Изготвяне и отпечатване на пет стратегии за управление на човешките ресурси в администрацията на РЗОК, РЦЗ, РИО, РИОКОЗ, ТП на НОИ от област Благоевград
Дейност 12: Осигуряване на публичност и информация на проекта
Дейност 13: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 161 449 BGN
Общ бюджет: 118 086 BGN
БФП: 118 086 BGN
Общо изплатени средства: 118 086 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 118 086 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 32 290 BGN
2012 51 915 BGN
2013 33 880 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
118 086 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 100 373 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 27 446 BGN
2012 44 128 BGN
2013 28 798 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
100 373 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 713 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 4 843 BGN
2012 7 787 BGN
2013 5 082 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 713 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Попълнени анкетни карти
Индикатор 2 По Дейност 1 - Доклад – обобщени анкети и анализ
Индикатор 3 По Дейност 1 - Проведена тръжна процедура
Индикатор 4 По Дейност 1 - подписан договор за изпълнение
Индикатор 5 По Дейност 2 - Проведена кръгла маса
Индикатор 6 По Дейност 2 - Споделени и обменени идеи и предложения между 47 броя служители.
Индикатор 7 По Дейност 3 - Попълнени анкетни карти
Индикатор 8 По Дейност 3 - Доклад – обобщени анкети и анализ
Индикатор 9 По Дейност 3 - проведена тръжна процедура
Индикатор 10 По Дейност 3 - подписан договор за изпълнение
Индикатор 11 По Дейност 4 - Кръгла маса
Индикатор 12 По Дейност 4 - Споделени и обменени идеи и предложения между 47 броя служители
Индикатор 13 По Дейност 4 - Приоритизирани бъдещи дейности по управление на човешките ресурси в целевите групи
Индикатор 14 По Дейност 5 - Проведено обучение
Индикатор 15 По Дейност 5 - Обучение на служители
Индикатор 16 По Дейност 6 - Проведено обучение
Индикатор 17 По Дейност 6 - Обучени служители
Индикатор 18 По Дейност 7 - Работна група за изготвяне на наръчника
Индикатор 19 По дейност 7 - Отпечатан и разпространен наръчник в администрациите – целеви групи по проекта
Индикатор 20 По Дейност 8 - Организирано събитие
Индикатор 21 По Дейност 8 - Индивидуални доклада на командированите служители
Индикатор 22 По Дейност 8 - Доклади за европейския опит по управление на човешките ресурси в администрациите с акцент образование и здравеопазване
Индикатор 23 По Дейнност 8 - Доклад на изучения европейски опит и Пакет от мерки-предложение за въвеждане в администрациите на РЗОК, РЦЗ, РИОКОЗ, РИО, ТП на НОИ
Индикатор 24 По дейност 9 - Сформирана работна група за разработване на методологията
Индикатор 25 По Дейност 9 - Изработена методология
Индикатор 26 По Дейност 9 - Отпечатана методология
Индикатор 27 По Дейност 10 - Тръжна процедура и избран външен изпълнител
Индикатор 28 По дейност 10 - Действащ сайт. „Е-дискусия /форум/ по модерно управление на човешките ресурси в администрацията от сферите на образованието и здравеопазването с поддържане на английска версия
Индикатор 29 По Дейност 10 - Действащи подстраници „Е-дискусия /форум/ по модерно управление на човешките ресурси в администрацията от сферите на образованието и здравеопазването” към интернет страниците на Общинските администрации от Област Благоевград
Индикатор 30 По Дейност 11 - Сформирана работна група за разработване на методологията
Индикатор 31 По Дейност 11 - Изготвени броя стратегии /стратегически документи/ за управление на човешките ресурси
Индикатор 32 По Дейност 11 - Отпечатани стратегии
Индикатор 33 По Дейност 12 - Проведена тръжна процедура и избран външен изпълнител
Индикатор 34 По Дейност 12 - Проведени пресконференции
Индикатор 35 По Дейност 12 - Отпечатани и разпространени цветни брошури
Индикатор 36 По Дейност 12 - Отпечатани и разлепени рекламни плакати /цветни/
Индикатор 37 По Дейност 12 - Отпечатани банери
Индикатор 38 По Дейност 12 - Публикувани статии в централни и местни медии
Индикатор 39 По Дейност 13 - Заверен финален финансов отчет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз