Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0088-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подкрепа за достоен и независим живот
Бенефициент: Български червен кръст
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 13.05.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Созопол
Описание
Описание на проекта: Подобряване достъпа до качествени социални услуги за самотноживеещи хора, затруднени да се обслужват сами; осигуряване на социализацията им с помощта на Социален асистент и Домашен помощник ; използване на трудова терапия.
Дейности: Провеждане на информационна кампания за популяризиране на проекта сред заинтересованите страни на местно ниво Дейността предвижда разработването и разпространението на два типа информационни материали. В рамките на дейността се предвижда провеждане на информационна среща с цел представяне на проекта пред местната общност и пресконференция.
Обновяване и оборудване на местен офис по проекта Дейността предвижда: - ремонт и обновяване на офиса: освежаване на стени и таван, ремонт на санитарно помещение; - изграждане на достъпна среда за хора с увреждания: изграждане на рампа; - закупуване на оборудване
Подбор на крайни бенефициенти – ползватели на услугите „социален асистент” и „домашен помощник” Дейността включва: - Подготовка на стандартен пакет от документи за кандидатстване от страна на потенциални бенефициенти на услугите „социален асистент” и „домашен помощник”: формуляр – заявление, декларация или друг документ, удостоверяващ доходите на бенефициента, подкрепяща документация, касаеща физическото и психическото състояние и социалния статус на бенефициента; - Подбор на бенефициенти със съдействието на Община Созопол - Извършване на оценка на нуждите на бенефициентите
Договаряне и изготвяне на индивидуални планове за грижа на бенефициентите, обхванати по проекта Дейността обхваща: - Сформиране на Консултативен екип по проекта, включващ медицинско лице (лекар), психолог, експерт по социални дейности, кинезитерапевт и трудотерапевт. Основните функции на екипа са насочени към консултиране и фасилитиране на процеса на разработване на индивидуалните планове за предоставяне на услуги на всеки бенефициент, основаващи се на наличната вече документация и извършена оценка на нуждите; - Определяне на вида услуги, които ще ползва всеки бенефициент в рамките на проекта; - Разработване на индивидуални планове за предоставяне на услуги на всеки бенефициент- Изготвяне и подписване на договори с крайните бенефициенти, които съдържат: описание на конкретните потребности на потребителя, услугите
Подбор и договаряне с кандидатите за социални асистенти и домашни помощници. Дейността включва: - Провеждане на процедура по подбор на кандидати за социални асистенти и домашни помощници на няколко етапа- Изготвяне и подписване на договори с избраните кандидати за социални асистенти и домашни помощници: Назначените по проекта социални асистенти и домашни помощници подписват трудов (при пълен работен ден) или граждански (при почасово полагане на труд) договор с организацията – доставчик, в който ясно са разписани задълженията и правата на двете страни
Подготовка и обучение на социалните асистенти и домашни помощници, обхванати по проекта Дейността включва: - Сформиране на обучителен екип (лекар, психолог и експерт по социални дейности) и изготвяне на програма за въвеждащо обучение на социалните асистенти и домашните помощници; - Подготовка на обучителни материали – пакет от необходимите информационни материали съответно за предоставящите услугата „социален асистент” и „домашен помощник”; - Осигуряване на подходяща обучителна среда; - Провеждане на въвеждащи обучения за социалните асистенти и домашните помощници – отделни тридневни обучения
Предоставяне на услугата „социален асистент” и „домашен помощник” за 30 самотноживеещи възрастни хора със затруднено самообслужване на територията на Община Созопол Предоставяне на качествени услуги в домашна среда и създаване на условия за социално включване на бенефициентите по проекта.
Дейности, свързани с осмислянето на свободното време на бенефициентите по проекта. Дейността включва: - Въвеждане на елементи на трудовата терапия в комплекса от услуги, предоставяни в рамките на проекта: на бенефициентите по проекта и съобразено с техните физически възможности и състояние се организират трудотерапевтични занимания (изработване на сувенири); - Разработване и публикуване на стенен календар с възможности за описание на основните събития в живота на всеки конкретен възрастен човек – бенефициент по проекта; - Организирано честване на Великденски и Коледни празници; - Публикации на тематични материали по проблемите на хората от третата възраст на страниците на вестник „Червенокръстки глас” – месечно издание на Областната организация на Български Червен кръст – Бургас и разпространението му сред бенефициентите по проекта.
Наблюдение и оценка на качеството и ефективността на предоставяните услуги „социален асистент” и „домашен помощник” и осъществяваните проектни дейности. Дейността включва: - Разработване на формуляри за оценка и самооценка на предоставянето на услуги от страна на социалните асистенти и домашни помощници; - Сформиране на Партньорски съвет за наблюдение по проекта, включващ представители на ключови институции и заинтересовани страни; - Междинна оценка: провеждане на интервюта с крайните потребители с цел оценка на качеството на предоставяните услуги и удовлетвореността на крайните потребители; - Финална оценка: провеждане на интервюта с потребителите на социални услуги и работна среща с участието на социалните асистенти, домашните помощници, екипа по проекта, Консултативния екип и Партньорския съвет за наблюдение с цел финална оценка на проекта и планиране на бъдещи дейности.
Партньори
Партньори:
Община Созопол
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 70 720 BGN
Общ бюджет: 72 225 BGN
БФП: 67 863 BGN
Общо изплатени средства: 67 662 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 67 863 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 144 BGN
2009 53 518 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 662 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 57 683 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 022 BGN
2009 45 490 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 513 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 179 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 122 BGN
2009 8 028 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 149 BGN
Финансиране от бенефициента 4 548 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой сключени договори с преките потребители на услугата “Социален асистент
Индикатор 2 Брой сключени договори с одобрените кандидати за извършване на услугата “Социален асистент” /трудови и граждански договори/.
Индикатор 3 Брой лица, включени в програма за обучение за извършване на услугата “Социален асистент”- БЧК Бургас
Индикатор 4 Брой проведени информационни кампании за популяризиране на услугата “Социален асистент”- БЧК Бургас
Индикатор 5 Брой обслужвани лица – потребители на услугата “Социален асистент” - БЧК Бургас
Индикатор 6 Брой лица/деца, потребители на услугата “Социален асистент”, отказали се от услугата по време на изпълнение на проекта
Индикатор 7 Брой лица, сключили договор за изпълнение на услугата “Социален асистент”, отпаднали по време на изпълнение на проекта.
Индикатор 8 Брой работни места за извършване на услугата “Социален асистент”/трудови договори/-БЧК Бургас
Индикатор 9 Брой лица, завършили програма за обучение за извършване на услугата „Социален асистент
Индикатор 10 Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки-БЧК Бургас
Индикатор 11 Брой сключени договори с преките потребители на услугата “Домашен помощник” БЧК Бургас
Индикатор 12 Брой сключени договори с одобрените кандидати за извършване на услугата “Домашен помощник” (трудови и граждански договори)- БЧК Бургас
Индикатор 13 Брой лица, включени в програма за обучение за извършване на услугата “Домашен помощник
Индикатор 14 Брой проведени информационни кампании за популяризиране на услугата “Домашен помощник
Индикатор 15 Брой обслужвани лица – потребители на услугата “Домашен помощник
Индикатор 16 Брой лица, потребители на услугата “Домашен помощник”, отказали се от услугата по време на изпълнение на проекта -БЧК Бургас
Индикатор 17 Брой лица, сключили договор за изпълнение на услугата “Домашен помощник”, отпаднали по време на изпълнение на проекта- БЧК Бургас
Индикатор 18 Брой лица, завършили програма за обучение за извършване на услугата ‘’Домашен помощник’’- БЧК Бургас
Индикатор 19 Брой лица, желаещи да ползват услугата “Домашен помощник” и след приключване на проекта- БЧК Бургас


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз