Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0121-C0001
Номер на проект: Д01-249/02.11.2011
Наименование: С професионализъм и доверие
Бенефициент: Сдружение “Център за образователни програми и социални инициативи” - Ямбол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2011
Начална дата: 02.11.2011
Дата на приключване: 02.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да се подпомогне образователния процес на децата и учениците със специални образователни потребности (СОП) от три основни училища в област Ямбол, както и да се приложи и утвърди един устойчив модел на интегрираното и включващо обучение на децата със СОП в трите целеви училища чрез създаване на подкрепяща среда.
Дейности: Подготовка на Дейностите Подготовка на Дейностите - Търгове за подизпълнители
Подготовка на Дейност 1
Дейност 1.1 Работни срещи на ЕКПО в училищата
Дейност 1.2 Обучение на ЕКПО
Подготовка на Дейност 2*
Дейност 2* Семинари за учители на деца със СОП
Подготовка на Дейност 3
Дейност 3 Издаване на методически наръчник
Подготовка на Дейност 4*
Дейност 4* Семинарна програма за родители
Подготовка на Дейност 5
Дейност 5 Интерактивни ателиета за деца
Подготовка на Дейност 6*
Дейност 6* Еко пътешествие
Подготовка на Дейност 7*
Дейност 7* Екскурзии до културно-исторически паметници на България
Подготовка на Дейност 8.1
Дейност 8.1 Изложби в целевите училища
Подготовка на Дейност 8.2
Дейност 8.2 Заключителен хепънинг
Подготовка на Дейност 9*
Дейност 9* Публични дискусии
Подготовка на Дейности 10*
Дейност 10.2 Издаване на информационна диплянка
Дейност 10.3* Публикации в местен вестник
Дейност 10.4 Уеб страница за проекта
Дейност 10.5* ТВ предавания за проекта
Дейност 10.6 Информационни табели и стикери
Дейност 10.1* Провеждане пресконференции
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 195 208 BGN
Общ бюджет: 193 720 BGN
БФП: 193 720 BGN
Общо изплатени средства: 193 719 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 193 720 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 39 040 BGN
2012 66 869 BGN
2013 87 810 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
193 719 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 164 662 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 33 184 BGN
2012 56 839 BGN
2013 74 638 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
164 661 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 058 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 856 BGN
2012 10 030 BGN
2013 13 171 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 058 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП
Индикатор 2 Брой/% на ученици със СОП, интегрирани в общото образование
Индикатор 3 Брой обучени учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз