Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0044-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Социални услуги в общността
Бенефициент: Сдружение "Първи юни"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 13.05.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Бяла Слатина
Описание
Описание на проекта: Подкрепа на социалното включване и подобряване качеството на живот на уязвими и зависими групи – деца и възрастни с увреждания и самотно живеещи възрастни хора, чрез предоставяне на социални услуги в семейна среда на територията на община Бяла Слатина. Създаване на възможности за участие в пазара на труда на родители на деца с увреждания и на възрастни с увреждания.
Дейности: Дейност 1. Информиране на местната общност за проекта Кампанията ще запознае местната общност, потенциалните потребители на услуги и желаещите да работят като социални асистенти и домашни помощници лица с възможностите по проекта и приноса на Европейския социален фонд. Кампанията ще включва: 1.Публикуване и разпространяване на брошура и плакати в местни институции и по населени места в общината 2. Публикуване на обяви в местни медии – Общинско кабелно радио, телевизия “Рава”. Брошурата, плакатите и обявите ще съдържат описание на възможностите за включване на потенциални бенефициенти, обхвата на услугите, реда за тяхното ползване и информация за ОП РЧР и областта на интервенция за превенция на социалното изключване. 3. Ежемесечно информиране на местна общност чрез медиите за хода на проекта
Дейност 2. Подбор на потенциални участници в проекта Подборът се извършва при спазване на принципите на недискриминация, зачитане на личното достойнство и поверителността на личните данни. 2.1.Подборът на потребители се извършва на база подадени заявления в дирекция “Социално подпомагане”, която извършва оценка на потребностите от социални услуги и категоризира потенциалните потребители по услуги и според степента на неотложност за получаването им. 2.2. Подборът на асистентите и помощниците са извършва на база подадени заявления и оценка на кандидатите. Оценката по документи и чрез интервю е с цел избор на подходящи лица, които ще осигурят защита и най-добра грижа на потребителите. В провеждане на интервютата ще се включат експерти от “Бюро по труда” и Общинска администрация.
Дейност 3. Предоставяне на почасови услуги “Социален асистент” и “Домашен помощник” Дейността се извършва при спазване на принципите на недискриминация, зачитане на достойнството и спазване на поверителност на личните данни (в съответствие с Методиката за предоставяне на услугата “Социален асистент”). Дейността включва: 3.1 Оценка на рисковете за потребителите с цел изготвяне на план за намаляване на рисковете, който е част от индивидуалния план за социални услуги. Оценката се извършва от Доставчика на услуги. 3.2 Сключване на договори и други необходими споразумения между Доставчика на услуги и социалните асистенти, домашните помощници и потребителите на услуги. 3.3 Провеждане на обучения от обучителна организация за социалните асистенти и домашните помощници - 1 въвеждащо обучение и 3 поддържащи обучения. 3.4 Изработване на индивидуални планове за социални услуги за потребителите и индивидуални работни планове на асистентите и домашните помощници 3.5 Ежедневно предоставяне на услуги от наетите за целта лица 3.6 Мониторинг на услугите чрез посещения на място по домовете на потребителите, извършвано от Доставчика чрез екипа за изпълнение на проекта 3.7 Оценка на работата на социалните асистенти и домашните помощници 3.8 Оценка и актуализиране на индивидуалните работни планове и индивидуалните планове за социални услуги. В оценката на плановете за социални услуги участва социален работник от дирекция “Социално подпомагане”. 3.9 Сключване на договор със социален консултант (с опит по проект СЕЙН). Социално консултиране на потребители, асистенти и други ангажирани в процеса на предоставяне на социални услуги. Извършва се от социалния консултант. 3.10 Поддържане на база данни и досиета при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 3.11 Консултиране и подкрепа за намиране на работа на членове на семейства на деца с увреждания с посредничеството на дирекция “Бюро по труда”(ДБТ). 3.12 Супервизия на екип и асистенти. Извършва се от нает за целта супервизор. Дейностите са в съответствие с изискванията на стандартите за качество при предоставяне на услугите. Чрез тях се дефинират правата и отговорностите на участниците в процеса на предоставяне на социални услуги.
Дейност 4. Подкрепа за деца с увреждания и семействата им Дейността се извършва при спазване принципите на недискриминация, зачитане на личното достойнство и поверителността на личните данни. Включва сформиране на екип от специалисти, който ще работи ще извърши оценка на ресурсите на децата с увреждания и ще изготви индивидуални програми за развитие и консултиране на семействата им като най-значима подкрепяща среда. Консултирането има за цел насочване на усилията на близките към развитието на детето и ще даде пространство за споделяне на опит и възможност за обучаването им в областта на психо-социалното развитие, образованието, социалното подпомагане и трудовата заетост за децата и семействата им. Консултантската помощ ще се извършва по график и по заявка.
Дейност 5. Разработване на процедури за изпълнение на дейностите Предвижда се разработване на процедури за защита на правата, здравето и интересите на включените в проекта потребители, длъжностни характеристики на социалните асистенти и домашните помощници, формуляри на документи и други необходими за изпълнение на дейностите процедури, съгласно Методиката за предоставяне на услугата “Социален асистент”.
Дейност 6. Управление, финансово-счетоводна, отчетна и контролираща дейност Дейността включва изграждане на система за управление на проекта и разпределяне на отговорностите по изпълнението на проектните дейности между членовете на екипа за управление. Ръководителят на проекта отговаря за цялостното му изпълнение. Координаторът участва в организирането и администрирането на отделните дейности по проекта и изготвянето на технически отчети. Счетоводителят отговаря за цялостното финансово управление на проекта. Учредяване на Направляващ комитет, който ще следи изпълнението на проекта и ще дава насоки по него. В комитета ще участват представители на сдружение “Първи юни”, фондация МИЕР, дирекции “Бюро по труда”, “Социално подпомагане” и Общинска администрация.
Партньори
Партньори:
Фондация "Местни инициативи за европейско развитие"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 83 933 BGN
Общ бюджет: 79 513 BGN
БФП: 76 452 BGN
Общо изплатени средства: 74 017 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 76 452 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 787 BGN
2009 57 231 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
74 017 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 984 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 269 BGN
2009 48 646 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
62 915 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 468 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 518 BGN
2009 8 585 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 103 BGN
Финансиране от бенефициента 3 360 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз