Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0061-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Предоставяне на социални услуги в общността - "Социален асистент" и "Домашен помощник"
Бенефициент: Община Берковица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 13.05.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Берковица
Описание
Описание на проекта: Целта е да се осигури възможност на хора в трудоспособна възраст с различни видове увреждания да реализират правото си на активност и на самотни възрастни хора да взимат самостоятелно решения за организиране на ежедневието си; намаляване на риска от настаняване в специализирани институции.
Дейности: 1. Информиране Провеждане на информационна кампания за запознаване с проекта. Разработване и публикуване на брошура/дипляна, плакати, публикуване на материали и изяви в местни медии, включително електронните издания на Общината и сайта на НПО. Текущо информиране на местната общност за хода на реализацията на проекта.
2. Оценка на потребността от услуги Оценката включва преглед и характеристика на общото физическо и психологическо състояние на потенциалния потребител, способността му да се справя с ежедневните дейности и домашни задачи, битовите условия на живот, социални контакти, изискванията за медикаментозно лечение и диети и безопасност и рискове. Оценката се актуализира веднъж на 6 месеца, а при необходимост и по-рано.
3. Подбор и назначаване на „Социален асистент” и „Домашен помощник” Кандидатите „Социален асистент” и „Домашен помощник” и доброволци се оценяват въз основа на подадените документи и проведено интервю за установяване на мотивацията и нагласата им за работа с хора с увреждания и самотно живеещи хора
4. Оценка на потребността от услуги Оценката включва преглед и характеристика на общото физическо и психологическо състояние на потенциалния потребител, способността му да се справя с ежедневните дейности и домашни задачи, битовите условия на живот, социални контакти, изискванията за медикаментозно лечение и диети и безопасност и рискове. Оценката се актуализира веднъж на 6 месеца, а при необходимост и по-рано.
5. Договор със потребителите на услугата Социален асистент и Домашен помощник Проекто–договорът, изготвен от доставчика на услугите се предоставя на потенциалните потребители за съгласуване на клаузите. Освен личните данни на страните той включва и договорености за працеса за предоставяне на услугата, размера на потребителските такси и срока.
6. Оценка на риска и управление на основните рискове за потребителите Преди да започне предоставянето на услугата доставчика извършва оценка на риска чрез анализ на рисковете в различните области и дейности. Оценката се актуализира най-малко веднъж годишно. Доставчикът извършва и текуща оценка на потенциалните опасности за потребителя, възникващи в процеса на предоставяне на социалните услуги.
7. Изготвяне на индивидуален план за предоставяне на услуги На база анализ и оценка на индивидуалните потребности от услуги и оценка на риска се изготвя индивидуален план за предоставяне на услугата Социален асистент и Домашен помощник. Планът формулира целта на предоставянето на услугата, описва конкретните дейности, които ще бъдат извършвани за задоволяване на установените потребности на потребителя, както и областите, в които той ще бъде стимулиран да използва максимално своя потенциал и да разширява своята самостоятелност. Плана включва оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя и процедури/действия за контролиране на основните рискови фактори. Плана се актуализира на 6 месеца, а при необходимост и по-рано.
8.Обучение и развитие на СА и ДП Разработване и реализиране на обучителни програми, коти включват • Въвеждащо обучение преди започване работа в дома на потребителите • Поддържащо обучение • Консултиране и супервизия на СА и ДП, както и психологическа подкрепа в кризисни ситуации. Потребността от поддържащо обучение се идентифицира поне веднъж годишно по време на оценката на персонала и се включва в програмата за развитие и обучение на персонала.
9. Организация и управление на доставката на услугата СА и ДП Изграждане на управленска структура, съответстваща на обема на дейността с ясно разпределение на отговорностите. Използване на доказали ефективността си счетоводни и финансови процедури и практики, ясни и прозрачни процедури за изчисляване и събиране на потребителските такси. Разработване на правилник за вътрешния ред и ефективна система за осигуряване качество на услугите. Определяне на ясни правила и процедури за подбор и назначаване на персонала и осигуряване на възможност за професионалното им развитие, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на персонала, мониторинг на дейностите, извършвани от СА и ДП
Партньори
Партньори:
Сдружение „ Достоен живот”
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 87 522 BGN
Общ бюджет: 92 265 BGN
БФП: 84 957 BGN
Общо изплатени средства: 83 776 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 84 957 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 27 135 BGN
2009 42 883 BGN
2010 13 758 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
83 776 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 72 213 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 23 065 BGN
2009 36 450 BGN
2010 11 695 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 210 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 744 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 4 070 BGN
2009 6 432 BGN
2010 2 064 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 566 BGN
Финансиране от бенефициента 8 870 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз