Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.1.04-0012-C0004
Номер на проект: 10-21-34
Наименование: Община Шумен - модерно и ефективно управление на човешките ресурси в администрацията с акцент върху структурите с компетенции в здравеопазване и образование.
Бенефициент: Община Шумен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 05.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация на Община Шумен за реализиране на ефективни и модерни политики в областта на образованието и здравеопазването
Дейности: Дейност 1 Дейности по управление на проекта
Дейност 2 Подобряване и прецизиране на управлението на човешките ресурси в общинската администрация и конкретно в звената по управление на човешки ресурси в сферата на образование и здравеопазване.
Дейност 3 Обмяна на опит и проучване на добри практики в администрацията на община Турне, Кралство Белгия
Дейност 4 Дейности по осигуряване на информация и публичност на проекта и постигнатите резултати
Дейност 5 Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Микаела ООД
Сдружение "Екологични, ефективни региони"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 579 960 BGN
Общ бюджет: 490 439 BGN
БФП: 490 439 BGN
Общо изплатени средства: 465 917 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 490 439 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 110 192 BGN
2012 355 725 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
465 917 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 416 873 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 93 664 BGN
2012 317 022 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
410 686 BGN
В т.ч. Национално финансиране 73 566 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 16 529 BGN
2012 38 702 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
55 231 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Одобрени междинни и окончетелни финансови и технически отчети
Индикатор 2 По Дейност 2 - Разработени два анализа: /1/ за досегашната практика по управление на човешките ресурси в община Шумен; /2/ на потребностите от обучения
Индикатор 3 По Дейност 2 - Осъществени две проучвания: /1/ проучване на условията за работа и мотивацията на служителите; /2/ проучване на добри практики на управление на човешките ресурси в сходни общини от страни членки на Европейския съюз
Индикатор 4 По Дейност 2 - Проведени два двудневни семинара, обхванати 50 участника
Индикатор 5 По Дейност 2 - Проведени шест обучения, обхванати 180 служители
Индикатор 6 По Дейност 2 - Удовлетвореност от проведените обучения
Индикатор 7 По Дейност 2 - Разработени/ осъвременени, доразвити регулации
Индикатор 8 По Дейност 3 - Проведено работно посещения
Индикатор 9 По Дейност 3 - Внедрени добри практики
Индикатор 10 По Дейност 3 - Удовлетвореност от проведени работни посещения
Индикатор 11 По Дейност 4 - Прес-пакета съдържащи: прес информация, факти за Проекта
Индикатор 12 По Дейност 4 - Публикации
Индикатор 13 По Дейност 4 - Информационна брошура
Индикатор 14 По дейност 4 - Информационни табели
Индикатор 15 По Дейност 4 - Рекламно-информационен, късометражен филм
Индикатор 16 По Дейност 4 - Излъчване в местна/ регионална медия
Индикатор 17 По Дейност 5 - Одиторски доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз